Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

 

№2599                                  21.05.2015 година                                    гр.Бургас

 

Бургаският административен съд                                                                               VІІ състав,

на двадесет и първи май,                                                   две хиляди и петнадесета година.

 

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 873 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по реда на чл. 250 от АПК и е образувано на 13.05.2015г. по жалба на М.Л.Д., ЕГН-**********, легитимирал се като собственик на ап.144 в етажна собственост, вх.ІV, бл.58, к/с Славейков, гр.Бургас, против незаконосъобразни административно-правни действия по застрояване на зелените площи в гр.Бургас, зад и пред бл.58 в к/с Славейков, от упълномощени от кмета на общината лица. Направено е твърдение, че действията се извършват на основание незаконосъобразна промяна на ПУП за изграждането на паркинг и е отправено искане за спиране на изпълнението на строителните дейности.

С допълнение към жалбата, подадено на 14.05.2015г. е посочено, че освен строителните дейности се извършва и изкореняване на дървета, без разрешение и без проект за благоустрояване на терена. Освен това се изгражда основа на бъдещия паркинг, чрез засипване с премахнат от улици асфалт, пръст и среден чакъл.

С разпореждане № 1074/14.05.2015г. съдът остави жалбата без движение, като указа на жалбоподателя да отстрани посочени нередовности: да плати държавна такса, да представи документ за собственост, легитимиращ го като притежател на вещни права върху имот, попадащ в обхвата на процесното изменение на ПУП /ПР/, да посочи дали оспорва индивидуален административен акт, изменение на ПУП, или пък е направено искане по реда на чл.250 от АПК. С оглед необходимостта на бързина и процесуална икономия ако се окаже, че жалбоподателят е направил искане по чл.250 от АПК, съдът задължи кмета на Община Бургас незабавно да предостави данни за основанието на извършените действия по застрояване на зелените площи в гр.Бургас, зад и пред бл.58 в к/с Славейков.

Отговор от кмета на общината се получи на 15.05.2015г., а на 20.05.2015г. жалбоподателят, чрез пълномощника си адв.Е.М., отстрани нередовностите на жалбата посочвайки, че на основание чл.250 и сл. от АПК моли съда да разпореди на Община Бургас да преустанови извършваните от нея и чрез трети лица на които е възложила строителните работи, фактически действия започнали на 11.05.2015г. в съществуващите тревни площи в междублоково пространство в гр.Бургас, к/с Славейков в кв.45а по ПУП-ПРЗ, пред жилищен блок №58 и изразяващи се в разкопаване на терена на тревна площ, изгребване на повърхностни земни маси и премахване на съществуваща растителност. Поискано е да се разпореди на органите на МВР да извършат проверка на място и да съставят констативен протокол.

След отстраняване на нередовностите на жалбата и уточнението й, съдът с разпореждане от 20.05.2015г. задължи началника на ІІ-ро РУП МВР-Бургас да извърши проверка по чл.253, ал.3 от АПК.

Въз основа на събраните по делото данни, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от лице което притежава имот в режим етажна собственост на сграда, в чиято прилежаща площ се извършват фактическите дейности.

Производството по реда на чл.250 от АПК е административно производство за защита срещу всякакви фактически действия, които не се извършват в изпълнение на административни актове или закона, т.е. това е ред за защита от неоснователни действия от името на администрацията, които не се извършват в изпълнение на индивидуален или общ административен акт и не произтичат пряко от закона.

В хода на извършената проверка се установи, че на 11.05.2015г. Община Бургас е пристъпила към извършването на фактически действия в съществуващите тревни площи в междублоково пространство в гр.Бургас, к/с Славейков в кв.45а по ПУП-ПРЗ, пред жилищен блок №58 и изразяващи се в разкопаване на терена на тревна площ, изгребване на повърхностни земни маси и премахване на съществуваща растителност. При предоставената й възможност за отговор по чл.252, ал.2 от АПК общината е посочила, че с решение № 40-17/21.10.2010г. на ОбС-Бургас е прието изменение на ПУП-ПРЗ, а с решение на ОбС-Бургас от 25.11.2014г., отразено в Протокол № 43 по т.65 от дневния ред на заседанието, в бюджета на общината през 2015г. е предвидено изграждането на паркинги между блокове 58-59 и 59-60 в к/с Славейков, гр.Бургас.

Видно обаче от представената извадка от ПУП-ПРЗ след актуализацията с решение № 40-17/21.10.2010г., теренът североизточно от бл.58, попадащ в УПИ ІІ-347,348, в който се извършват фактическите действия не е отреден за паркинг, а е „за жилищни нужди“. Отреждане „За озеленяване и подземен паркинг“ има за съседния УПИ І-347 в кв.45а. Изменението на ПУП-ПРЗ с решение № 40-17/21.10.2010г. касае имоти в кв.45 и кв.51, но не и имота в който се извършват фактическите действия. За тях общината не представя строителни книжа, като заявява, че е изготвила служебен инвестиционен проект за паркинг, който е в процес на съгласуване и предстои издаването на разрешение за строеж, което ще бъде обявено на заинтересованите лица по чл.149 от ЗУТ. Едва тогава се твърди, че ще започне реализацията на инвестиционното намерение – строежа на паркинг, а понастоящем общината твърди, че извършва единствено подравняване на терена без изсичане на дълготрайна растителност, което няма белезите на СМР по § 5, т.40 от ДР на ЗУТ.

В изпълнение указанията на съда, началникът на ІІ-ро РУП МВР-Бургас с писмо рег.№ 434000-1487 от 21.05.2015г. е изпратил съставените констативен протокол за извършената проверка по случая, докладната записка на полицейския инспектор А. К., както и изготвени при проверката фотоснимки. От този доказателствен материал се установява, че на 21.05.2015г. полицейските органи са посетили района зад бл.58 в к/с Славейков, гр.Бургас и са установили изкоп с размери: дължина 80м., ширина 18м. и дълбочина 1м. Не са установили премахната трайна растителност. В двата края на изкопа са установени бетонни шахти с капаци. Изкопът е на отстояние приблизително 5,5м. от блока. При проверката не са установени работещи там лица. От приложените фотоснимки се установява, че по дължината на изкопа е издълбан улей с по-голяма дълбочина, в който е положен бетон без изготвянето на кофраж.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че молбата е подадена от надлежна страна, а разгледана по същество се явява основателна. Съображенията на съда за това са следните:

Всички действия на административните органи трябва да почиват на административен акт и на закона.

В конкретния случай, видно от извършената проверка, действията на Община Бургас не почиват на никакъв административен акт, нито на закона. Изложените обяснения в нейния писмен отговор, че е налице изменение на ПУП-ПРЗ и предстои издаването на строително разрешение не дават основание да се приеме, че атакуваните действия се базират на законова норма или на административен акт. Напротив, като основание са изложени само бъдещи действия и предприемане на процедури, които към настоящия момент не са реализирани, т.е. изграждането на паркинга е без строителни книжа. Не може да се приеме тезата, че се касае единствено за подравняване на терена, тъй като видно от изготвените от полицейските органи фотоснимки, в изкопа има улей в който е положен бетон. Съдът счита, че изразът „прекратяване на действия, извършвани от …“, използван от законодателя в чл.250, ал.1 АПК означава, че тези действията не трябва да са завършили. Прекратява се нещо, което се случва сега, в момента. Такъв е и настоящият казус. Липсата на работещи лица към момента на огледа извършен от полицейските органи не означава, че действията са завършили, тъй като изкопът, вкл. и положения бетон са останали в незавършено състояние и няма нито завършено подравняване на терена, нито изграден паркинг като строеж по смисъла на § 5, т.38 от ДР на ЗУТ. Това означава, че действията не са завършили, което налага безусловното им прекратяване на осн. чл.253, ал.2 от АПК.

Предвид гореизложеното, съдът счита, че искането следва да бъде уважено, тъй като действията на Община Бургас не почиват на административен акт или на закон.

Воден от горното и на основание чл.253, ал.2 от АПК, съдът

 

Р А З П О Р Е Д И

 

ДА БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ безусловно действията на Община Бургас в съществуващите тревни площи в междублоково пространство в гр.Бургас, к/с Славейков в кв.45а по ПУП-ПРЗ, пред жилищен блок №58, изразяващи се в разкопаване на терена на тревна площ, изгребване на повърхностни земни маси и премахване на съществуваща растителност.

Разпореждането подлежи на незабавно изпълнение от органите на Полицията.

Разпореждането може да бъде обжалвано от Община Бургас в 3-дневен срок от днес пред Върховния административен съд.

 

 

СЪДИЯ: