ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 03.07.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети юли                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 872 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:56 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Кънстракшън енд Менаджмент Билдингс Груп“ ЕООД, редовно призован, се явява управителят К. лично и адв. К., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – зам. директор на ТД на НАП - Бургас, редовно призован, се представлява от гл. юк. Т. и гл. юк. Д., с представени по делото пълномощни от днес.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Делото е образувано по повод жалба от „Кънстракшън енд Менаджмент Билдингс Груп“ ЕООД против решение № 13/07.03.2018 г. на зам. директора на ТД на НАП гр. Бургас по жалба против действия на публичен изпълнител при тд на нап Бургас с вх. № ИТ-00-11930 от 16.10.2017 г., с което жалбата е оставена без разглеждана в едната част, а в другата част е отхвърлена.

 

адв. К.: Изцяло поддържам жалбата. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

юк. Д.: Оспорваме жалбата. Моля да се приеме преписката.  Няма да ангажираме други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

юк. Т.: Присъединявам се към казаното от колегата.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

Предвид липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания от страните по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. К.: Уважаеми административен съдия, с оглед подробно наведените съображения в жалбата Ви моля да отмените решение №13/07.03.2018 г. на зам. директора на ТД на НАП Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата като недопустима в частта й, в която се обжалва разпореждане за определяне на окончателна оценка с изх. № С170002-104-0000908/06.10.2017 г., а в останалата й част е оставена без уважение като неоснователна. Ето защо молим да отмените като незаконосъобразни обжалваните действия на публичния изпълнител  по изпълнителното  дело и да отмените разпореждането за определяне на окончателна оценка от 06.10.2017 г. и постановление от 10.01.2017 г. за възлагане на недвижим имот.

 

ЮК. Д.: Уважаеми административен съдия, аз Ви моля да потвърдите изцяло обжалваното решение по мотиви, подробно изложени в същото. Молим да ни присъдите разноските по делото.

 

юк. Т.: Присъединявам се към казаното от колегата. Моля за възможност за писмена защита.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на страните в 3-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,01 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: