ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 10.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети юни                                            две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 872 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 16:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лозенец Ин” ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Царево,  редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата от „Лозенец Ин” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с.***, жалба против Акт за установяване на задължения по декларация №5213005718/07.02.2013 г., издаден от З. П. А. – инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Царево, с който е установен размер на такса битови отпадъци и лихви за просрочие 3870,69 лева, изчислени към дата 07.02.2013 г., потвърден с Решение  № 13/06.03.2013 г. на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Царево, с искане за прогласяване на акта за нищожен, поради липса на компетентност на издаващия орган, евентуално отмяната му като неправилен, незаконосъобразен, немотивиран, необоснован и издаден в съществено противоречие на процесуалните и материалноправни разпоредби.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана.

Моля да приемете представената от административния орган административна преписка, ведно с допълнително направените към нея приложения със съответните писма. В тази връзка ще Ви моля да изискате от трето неучастващо лице Общински съвет Царево Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Царево за процесния период 2012 година. В тази връзка ще Ви моля да не приключвате събирането на доказателства и да задължите трето неучастващо лице да представи заверен препис от нея с оглед доказване на обстоятелството, че така издаденият акт за установяване на задължения, потвърден с оспореното решение, е правилен и законосъобразен.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи. Намира, че следва да уважи искането на процесуалния представител на ответника за изискване от трето неучастващо по делото лице на документи, относими към предмета на спора, като следва да се изиска допълнително от Общински съвет Царево освен Наредбата, в редакция на нормите и, действаща за 2012 година, а също така и решение на Общински съвет Царево за определяне на годишния размер на такса битови отпадъци за 2012 година на територията на Община Царево, ведно с доказателства за публикуването му, както и решение на Общински съвет Царево за приемане на план-сметка за разходите на Община Царево, ведно с доказателства за публикуването му.

Воден от горното, по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт.

ЗАДЪЛЖАВА третото неучастващо по делото лице Общински съвет Царево, в 14-дневен срок от съобщаването, да представи по делото Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Царево, в редакция на нормите и, действаща за 2012 година, решение на Общински съвет Царево за определяне на годишния размер на такса битови отпадъци за 2012 година на територията на Община Царево, ведно с доказателства за публикуването му, както и решение на Общински съвет Царево за приемане на план-сметка за разходите на Община Царево, ведно с доказателства за публикуването му.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 30.09.2013 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Препис-извлечение от протокола да се изпрати на третото неучастващо лице за изпълнение на указанията в дадения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: