О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 1171

 

гр.Бургас , 13.07.2012г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на тринадесети юли две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 872 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на Министерство на правосъдието гр. София чрез процесуалния му представител гл.юрисконсулт В.Д. против заповед № 708 от 22.03.2012 г., издадена от кмета на Община Бургас.

            Жабата е подадена чрез Кмета на Община Бургас до Административен съд гр. Бургас на 19.04.2012 г. Идентична жалба е подадена и до Административен съд  гр. Бургас на 18.04.2012 г.

Иска се изменение на оспореният акт в частта, с която са определени срокове за изпълнение на задължение по предоставяне на експертиза и представяне на съгласуван с Министерство на културата проект.

            С оспорената заповед № 708 от 12.03.2012 г. на основание чл.73 ал.3 от ЗКН се разпорежда на Министерство на правосъдието, в срок от три месеца от  получаване на заповедта, да представи експертиза на носещата способност на колоните от айтоски камък на портика на главния вход на сграда, отразена по кадастралната карта на града с имот с идентификатор 07079.613.253.1. Разпоредено е в срок от девет месеца от получаване на заповедта, да бъде представен съгласуван с Министерство на културата по реда на чл.83 и чл.84 от ЗКН, за одобряване проект за консервация и реставрация на сградата в екстериора, предвиждащ и удачни места за монтиране на външните климатични тела и други технически елементи, както и в срок от два месеца от влизане в сила на строителното разрешение да се започнат необходимите консервационни, реставрационни дейности в екстериора и укрепителни дейности на портика на главния вход.

            Жалбоподателят е поискал от съда да измени заповедта, като удължи сроковете по т.1 и т.2  съответно на шест и дванадесет месеца. 

Това искане е разгледано от издателя на оспорения акт при получаване на жалбата, който в срокът по чл.91 ал.1 от АПК, е издал заповед № 1004 от 25.04.2012 г. с която е изменил заповед № 708 от 12.04.2012 г. , така както е било поискано от жалбоподателя.

Според нормата на чл.91 ал.2 от АПК, новият акт подлежи на оспорване по реда на този кодекс. Т.е. на съдебен контрол ще подлежи вече не оспореният първоначално акт, а този който го е изменил.

Няма доказателства, последващата издадена при хипотезата на чл.91 ал.1 от АПК, заповед № 1004 от 25.04.2012 г.  да е оспорена от адресата й.

Поради това, съдът намира, че образуваното производство въз основа на жалбата, подадена против заповед № 708 от 12.03.2012 на кмета на Община Бургас е недопустимо, тъй като не е налице акт, подлежащ на съдебен контрол.

Затова, съдът намира, че следва да отмени определение постановено на 06.06.2012 г., с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания, и да остави без разглеждане подадената против заповед № 708 от 12.03.2012 г.  жалба, респективно да прекрати производството по административно дело  № 872 от 2012 г по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Ето защо и на осн. чл. 159, т.1 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

         Отменя определение, постановено на 06.06.2012 г., с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания.

            Оставя без разглеждане жалбата на Министерство на правосъдието гр. София чрез процесуалния му представител гл.юрисконсулт В.Д. против заповед № 708 от 22.03.2012 г. на кмета на община Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 872 /2012г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

           

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………