О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 03.05.2012г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на трети май две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 872 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.73 ал.4 от Закона за културното наследство във вр. с чл. 145 и сл. АПК.

            Образувано е по жалба, подадена от Министерство на правосъдието, представлявано от гл. юрисконсулт В. Д. против Заповед № 708/ 22.03.2012г., издадена от кмета на Община Бургас. С жалбата, наред с искането за отмяна, респ. изменение на оспорения административен акт е направено и искане за спиране на допуснатото по силата на закона негово предварително изпълнение.

            Искането, е мотивирано с твърдение за липса на доказателства, обосноваващи необходимост от бърза защита на живота или здравето на гражданите, каквато се предполага, че се цели с допуснатото предварително изпълнение. Изтъква се, че не са застрашени и важни държавни или обществени интереси. Жалбоподателят счита, че закъснялото изпълнение не би довело и до значителни или трудно поправими вреди.

            Съдът, намира искането за допустимо при хипотезата на чл. 166 ал.4 АПК, но неоснователно по същество.

Със  Заповед № 708/ 22.03.2012г., издадена от кмета на Община Бургас, на осн. чл. 73 ал.3 от ЗКН е разпоредено на Министерство на правосъдието гр. София: 1. в срок от 3 месеца от получаване на заповедта да представи експертиза на носещата способност на колоните от айтоски камък на портика на главния вход / на сграда- имот с идентификатор 07079.613.253.1 по кадастралната карта на гр. Бургас/; 2. в срок от 9 месеца да представи проект за консервация и реставрация на сградата в екстериора, предвиждащ и удачни места за монтиране на външните климатични тела и други технически елементи, който да е съгласуван с министерството на културата по реда на чл.83 и чл.84 от ЗКН и 3. в срок от 2 месеца от влизане в сила на строителното разрешение да се започнат необходимите консервационни, реставрационни дейности в екстериора и укрепителни дейности по колоните на портика на главния вход.

Нормата на чл. 73 ал.3 пр. последно от ЗКН сочи, че заповедта се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й. Това означава, че законодателят е предвидил с презумптивна сила наличието на значим, защитим интерес като е изключил в случая приложимост на правилото на чл. 166 ал.1 АПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 166, ал. 2 АПК, при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. Допуснато предварително изпълнение може да се спре по реда на чл. 166, ал. 2 от АПК при наличие на нови обстоятелства. В хипотезата на чл. 166, ал. 4 вр. ал. 2 от АПК в тежест на жалбоподателя е да установи, че от предварителното изпълнение на оспорения административен акт за него ще настъпят реални вреди. Доказателства в тази насока не са представени. Нещо повече, настъпването на реални вреди от предварителното изпълнение за жалбоподателя дори не се твърди.

Последният се е задоволил с голословно отрицание на презумирани от закона факти без да твърди или докаже, че допуснатото по силата на закон предварително изпълнение на оспорения акт би му причинило значителна или трудно поправима вреда. Поради това искането му следва да бъде оставено без уважение.

            Ето защо и на осн. чл. 166 ал.3 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без уважение искането на Министерство на правосъдието, представлявано от гл. юрисконсулт В. Д. за спиране на допуснато по силата на закон предварително изпълнение на Заповед № 708/ 22.03.2012г., издадена от кмета на Община Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.            

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………