ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.05.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети май                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 871 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЗАРКОВ 78“ ООД, представлявано от Н.З.Н., редовно и свеоевременно призован, не се явява. Изпраща процесуален представител адв.Н., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща  представител.

         

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

 

Образувано е по жалба от „ЗАРКОВ-78“ ООД с ЕИК 202121337, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Генерал Гурко“ № 7, вх.2, ет.5, представлявано от Н.З.Н., чрез пълномощник В.К.К.против Решение № 4 от 15.02.2018г. на директора на ТД на НАП град Бургас, с която е оставена без уважение жалбата на дружеството с вх.№ ИТ-00-1055/29.01.2018г., подадена срещу Разпореждане изх.№ С180002-125-0020983/23.01.2018г., издадено от Д.Р.– *** при ТД на НАП град Бургас.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

                АДВ.Н.: Поддържам жалбата, нямам възражения по доклада. Нямам искания за събиране на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.Н.: Моля, да постановите решение, с което уважите жалбата на „Зарков 78“ ООД. Считам жалбата за основателна, по следните съображения: Безспорно от приложените писмени доказателства - извлечение от данъчната сметка  се установяват твърдените обстоятелства, а именно, че към датата на извършване на разпределението от страна на публичния изпълнител дружеството е имало неплатени главници за публични задължения в размера на 8015.71 лева. В жалбата сме изложили подробно по вид и размер и е установим с данъчната сметка. Публичният изпълнител вместо да премине към погасяване дължимите към датата главници, погасява от постъпилата сума в размера на 30 000 лева частично главници и лихви. В нито една от хипотезите на чл.169 от ДОПК не  е предвиден подобен ред за погасяване. Във всички случаи главницата предхожда разноските. Несериозен е мотива, с който нашата жалба е отхвърлена, а именно, че така е заложен алгоритъма за погасяване на суми. Следва  да се извърши събиране съобразно  закона, а не софтуер. Претендирам и разноски в размер на държавната такса и платения адвокатски хонорар.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: