О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер      940           06.06.2014г.                 град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на шести юни две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 871 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба на Е.Н. *** против експертно решение № 70/30.01.2013г., издадено от специализиран състав на НЕЛК по белодробни болести. Иска се от съда да отмени оспорвания административен акт. Жалбата е администрирана и е образувано АХД № 871/2014г. по описа на Административен съд – Бургас, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 02.07.2014г. от 13,30 часа. На 09.05.2014г. по делото е депозирано волеизявление за оттегляне на оспорвания акт, както и МЕД на жалбоподателката Г..

Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 и ал.2 от АПК при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал. За оттегляне на акта след първото по делото заседание е необходимо съгласие и от оспорващия. В настоящия случай оттеглянето на експертно решение № 70/30.01.2013г. изхожда от органа, който го е произнесъл, съдържа недвусмислено волеизявление за основателност на жалбата и е насочено към заличаване на породените правни последици. Оттеглянето е извършено преди провеждане на първото съдебно заседание, поради което не се изисква съгласието на оспорващия. Извършеното оттегляне има за последица заличаване на извършените от съда и страните процесуални действия с обратна сила и обосновава прекратяване на делото.

Ведно с оттеглянето на ЕК № 70/30.01.2013г., по делото е представено и медицинското досие на Г., което в хипотезата на чл.156, ал.1 от АПК не следва да се приобщава към доказателствения материал.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, първи състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 871/2014г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

            ВРЪЩА на НЕЛК – гр.София МЕД на Е.Н. Г., съдържащо 82 листа и една рентгенография.

            Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

            Препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

СЪДИЯ:………………………