ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 26.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести юни                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 871 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „Лозенец Ин” ООД - редовно уведомен, се явява адв. К. с представено по делото пълномощно.

За ответника началника на отдел „МДТ” при Община Царево - редовно уведомен, се явява адв. Д. – представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Лозенец Ин” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ  ***, със седалище и адрес на управление: с.***, представлявано от Р. К. Б. против Акт за установяване на задължение по декларация № 5213005716/07.02.2013 г., потвърден с Решение № 13/06.03.2013 г. на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Царево.

 

Адв. К.: Поддържам жалбата при доводите изложени в нея. Нямам доказателствени искания.

 

Адв. Д.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана. Моля да приемете представената от страна на административния орган преписка.

Имам доказателствени искания: моля  да задържите Общински съвет Царево да представи Наредбата по чл. 1, ал. 2 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Царево в редакцията на нормите й, действаща за процесния период – 2012 година.

Нямам други доказателствени искания.

Моля, да задължите жалбоподателя да си конкретизира искания във връзка с оспорването на размера на местните данъци.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА Председателя на Общински съвет Царево да представи надлежно заверена Наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ за определяне размера на данъка на недвижимите имоти,  която е в сила към процесния период – 2012 година, в 7-дневен срок от уведомяването.

 

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК, УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ да ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си, изложени в жалбата, включително и извършването на съдебно-счетоводна експертиза за изчисляване на размера на данъка, установен с процесния акт, с въпроси формулирани в нарочна молба, с препис за другата страна, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ЗАДЪЛЖАВА управителя на „Лозенец Ин” ООД да представи надлежно заверено копие от Инвентарна книга на група 20 /Дълготрайни материални активи към 01.01.2012 г., в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.10.2013 година от 9,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: