ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер      731       от  24.04.2012 година, град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, втори състав, на двадесет и четвърти април две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимир Христов

 

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело № 871 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба подадена от „АНЕЛ РАШ” ООД, представлявано от управителя С.В.З., дружеството със седалище и адрес на управление гр. *** против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 104/ 05.03.2012 год. на Началник Митница Бургас. Отправено е искане за спиране на предварителното изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ. В изпълнение на дадено от съда указание е направено уточнение на жалбата, съгласно което по настоящото производство се оспорва само допуснатото от закона предварително изпълнение.

При разглеждане на искането за спиране на предварителното изпълнение и като съобрази разпоредбите на закона, съдът намира същото за неоснователно, по следните съображения:

Със Заповед № 104/05.03.2012г., въз основа на констатирано административно нарушение по чл. 123, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове и издадено Наказателно постановление № 957/2011 г. с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв., Началника на Митница Бургас на основание чл.124б, ал. 1 и ал. 2 от ЗАДС е наложена ПАМ – запечатване на търговския обект стопанисван от жалбоподателя, представляващ павилион, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, северно от бл. 61 и е забранен достъпа до същия – считано от 24.04.2012 год. Посочено, е че на основание чл. 124в, ал. 1 от ЗАДС наличните в обекта стоки, с изключение на тези които са предмет на установеното нарушение следва да бъдат отстранени в срок до 23.04.2012 год.

Съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗАДС, заповедта по ал. 1, подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго. Предварителното изпълнение е допуснато по силата на закона с издаването на самия акт и не е нужно нарочно разпореждане на органа в този смисъл. Съгласно чл. 166, ал. 4 от АПК допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на ал. 2.

В случаите, когато законът е допуснал предварително изпълнение на административни актове от определен вид, съществува презумпция за наличието на една или повече от предпоставките, визирани в чл. 60, ал. 1 от АПК: необходимост от осигуряване на живота или здравето на гражданите, защита на особено важни държавни или обществени интереси, опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. Следователно условие за спиране на предварителното изпълнение на заповед издадена по чл. 124б, ал. 1 от ЗАДС е наличието на такова засягане на интереса на жалбоподателя, което да е равно на посочените в разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от АПК. В тежест на жалбоподателя е да докаже наличието на предпоставки за спиране на изпълнението.

В конкретния случай, жалбоподателя твърди, че допуснатото от закона предварително изпълнение на заповедта на Началник Митница Бургас ще доведе до значителна и трудно поправима вреда, имаща материално изражение. Твърди се, че дружеството осъществява търговска дейност единствено и само в процесния търговски обект, поради което с неговото запечатване, дружеството ще бъде лишено от възможността да реализира доходи, а от там и да заплаща трудовите възнаграждения на работещите в него три лица. В жалбата е направено възражения, че в тежест на административния орган е да изложил конкретни съображения за наличието на някоя от  предпоставките по чл. 60, ал. 1 от АПК и след като това не е сторено в административния акт, адресата на същия е затруднен да упражни правото си на защита.

Така заявените твърдения и възражения, съдът намира за неоснователни и недоказани. На първо място, жалбоподателя не ангажира доказателства в подкрепа на заявените от него факти и обстоятелства. По същество, в жалбата са наведени доводи за това, че в следствие на запечатването на търговския обект и забраната на достъпа до него ще възникнат значителни и трудно поправими вреди за трите физически лица назначени в дружеството и полагащи труд в обекта, които няма да получат трудовите си възнаграждения.

Така заявените твърдения са неотносими към настоящия правен спор. Адресат на допуснатото от закона предварително изпълнение на принудителната административна мярка е търговското дружество „АНЕЛ РАШ” ООД, което като самостоятелен правен субект следва да обоснове и докаже възможността за възникване на преки и непосредствени вреди за него, а не за трети лица, каквито в случая са работещите в обекта физически лица. За да бъде постановено спиране на предварителното изпълнение, следва да бъдат заявени твърдения и ангажирани доказателства в тяхна подкрепа, от които да се направи обоснован правен извод, че в следствие на допуснатото предварително изпълнение за адресатът на същото ще възникне значителна или трудно поправима вреда. В този смисъл, твърдяната значителна или трудно поправима вреда следва да бъде конкретно дефинирана по вид и размер. В настоящата жалба, общо, без нужната конкретика и доказателства е заявено, че вредата за дружеството се изразява в невъзможността му да реализира доходи от търговската дейност в запечатания търговски обект.

Неоснователни са и възраженията на жалбоподателя, според които, административния орган не е изложил конкретни съображения за наличието на някоя от  предпоставките по чл. 60, ал. 1 от АПК. В случая предварителното изпълнение на административния акт е допуснато по силата на закона – чл. 124б ал. 3 от ЗАДС, а не е постановено от административния орган. В този смисъл, когато законът е допуснал предварително изпълнение на административни актове от определен вид, той е предпоставил, презумирал наличието на една или повече от предпоставките, регламентирани в чл. 60, ал. 1 от АПК. Именно по тази причина, за административния орган не възниква задължение да мотивира необходимостта от предварително изпълнение на административния акт, защото това е залегнало в текста на съответната приложима правна норма.

Предвид изложеното, съдът намира, че в настоящото производство от страна на жалбоподателя не са представени доказателства които да обосноват извод за вероятното настъпване на значителна или трудно поправима вреда, както и да установи евентуалният й размер, за да бъде преценявана нейната значителност по смисъла на закона, поради което не са налице предпоставките за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, втори състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „АНЕЛ РАШ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. *** представлявано от управителя С.В.З., за спиране на предварителното изпълнение на заповед № 104/05.03.2012г. на Началника на Митница Бургас

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: