ПРОТОКОЛ

 

 

 

 

Година 2015, 30.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети юни                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 870 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

За ОСПОРВАЩИЯ Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явяват главен юрисконсулт М.Д., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Общински съвет Несебър, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Глобус 2000” ООД, редовно призована, се явява адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по оспорване на областен управител на Област Бургас обективирано в заповед № РД-09.15/11.05.2015г., с която се оспорва  решение № 1140, прието по т.12 от дневния ред на заседание №31 на Общински съвет Несебър, проведено на 20.04.2015г., отразено в Протокол №31.

Към делото е приложено адм.д№ 34/2015година по описа на Административен съд Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам оспорването. Нямам други доказателствени искания. Моля да приемете като доказателство  адм.дело №34/2015 по описа на Административен съд Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Оспорвам заповед №РД-09-1/05.01.2015г. на областния управител на област Бургас. Моля да приемете представената преписка.

Представям и моля да приемете Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В чл.39 от тази наредба е уреден начинът по който се извършва разпореждането с  общинско  имущество по реда на чл.15, ал. 5 от ЗУТ. Нямам други доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Н.: Оспорвам издадената заповед от областен управител на област Бургас, с която се оспорва решението на общински съвет Несебър, което е законосъобразно и издадено в рамките на компетентността на Общинския съвет и не нарушава нито една разпоредба на българското законодателство. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените със заповедта за оспорване и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИЛАГА по делото адм.д.№34/2015година по описа на Административен съд Бургас.

 

ПРИЕМА за сведение представената в днешното съдебно заседание Наредба №5 за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо съдия, моля да отмените обжалваното решение по мотивите изложени в заповедта на областен управител на област Бургас. Наред с тези мотиви,  следва да се има в предвид, че процесното решение е вече приемано веднъж след което  е оттеглено от общинския съвет. Решението предмет на настоящия спор е с идентичен предмет с това оттеглено решение и е прието без да са налице изискванията на чл.156 ал.3 от АПК за наличие на ново обстоятелство. Също така считаме, че не са налице и предпоставките на чл.15, ал.5 във връзка с ал. 3 от ЗУТ за приемане на оспореното решение. Не на последно място в представената от Общински съвет Несебър преписка липсва данъчна оценка на имота, като по този начин не може да се направи преценка дали при определяне на пазарната оценка е спазено изискването да не бъде тя  по-ниска от данъчната оценка. Предвид изложеното, моля да отмените процесното решение на Общински съвет Несебър.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите оспореното решение на областния управител на област Бургас, като неоснователно. Считам, че е налице ново обстоятелство за приемане повторно на административния акт, а именно писмото от ЕВН, с което последния заявява че не желае да закупи поземления имот в който е изградена сграда, която то притежава. Това ново обстоятелство е основание за решение № 753/24.03.2014 година на общинския съвет. Налице е влязло в сила решение с което е дадено съгласие да се процедира изменение на ПУП в частта на ПРЗ и да се промени плана в условията на чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чрез изменение на границите на двата УПИ  ІІІ и Х- общински по реда на чл.15, ал. 3 от ЗУТ и това е основанието за приемане на процесното решение. Считаме за неоснователни изложените аргументи за незаконосъобразност на решението, че общинския съвет е следвало да изследва други способи за разпореждане с ПИ 51500.506.485, тъй като както вече посочих има изградена сграда – трафопост и считаме, че това е въпрос на преценка и по целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол. Съгласно чл.145 ал. 1 от АПК, съдът извършва проверка по законосъобразността на административните актове, а в чл.146 от АПК са очертани критериите за извършване на съдебния контрол, а именно  липса на компетентност,  неспазване на установената форма, съществено нарушение на административнопроизводствени правила, противоречие с материалноправни разпоредби,  несъответствие с целта на закона. За такива нарушения не са наведени доводи в заповедта на областния управител на област Бургас. При наличие на материалните предпоставки визирани в специалния закон, имам предвид ЗУТ, защото същия се явява такъв по ЗОС и по конкретно чл.15 от ЗУТ, съобразно който границите на  имотите могат да се променят само със съгласие на собствениците, а когато с плана за регулация се променят граници на УПИ общинска собственост – ал.5 от чл.15 на ЗУТ, договорът се сключва по пазарни цени от кмета на общината в писмена форма и именно това е  вменено в  правомощията на Общински съвет, да вземе съгласие да се сключи  договор и съответно да одобри договора така, както е заявена процедурата по чл.39 от Наредба № 5, която днес представих. Предвид изложеното издаденото решение на Общински съвет е законосъобразно, прието е компетентен орган, с необходимия кворум и при наличието на материално-правните предпоставки за неговото приемане, поради което моля да отхвърлите направеното оспорване.

Моля да бъдат присъдени на ответника направените разноски, съгласно списък за разноските и  доказателства за изплащането на възнаграждение, които представям.

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема г-жо административен съдия, споделям напълно изложеното становище от адвокат К. днес, като искам само да отбележа, че номера на общинския УПИ е ІХ, а не Х.

В двете заповеди на областния управител на област Бургас се оспорва решенията на общинския съвет, като в първата основния аргумент, е че се нарушават изискванията на ЗОС и разпореждането с общински имот, без да е посочена конкретната нормативна разпоредба, която е нарушена. Във втората заповед основния аргумент е, че не е налице ново обстоятелство за да бъде прието ново решение. Не споделям и двата аргумента. По отношение на първия аргумент, считам че не са нарушени разпоредбите на ЗОС за разпореждане с общинско имущество, а нещо повече  считам, че обществения и в частност общинския интерес е защитен с това  да кажа „мъдро” решение на Общинския съвет, като отварям скоба, че далеч не всички решения са такива, защото  посредством това решение Общински съвет и Община Несебър се разпореждат с един общински застроен имот, в който има изградени две масивни постройки, а освен това обременен с преминаващи през него кабели с ниско напрежение и за да може да бъде извършена продажбата на този имот общината следва да предприеме действие по изместване на трафопоста, събаряне на масивните постройки и изместване на кабелите, а това в урбанизационен и материален аспект отнема много време и не малко финансови средства. Видно от приложената пазарна оценка по преписката  общинското УПИ е оценено като незастроено, необременено с никакви тежести, т.е. идеята ни е, че дори и да беше изнесен на публична продан чрез търг или продажба, пазарната оценка, която реално щеше да бъде постигната нямаше да е по-висока от тази дадена от лицензирания оценител. По отношение на аргумента изложен във втората заповед, напълно споделям изложеното от адвокат К..

По отношение на въведения аргумент в днешното съдебно заседание от юрисконсулт Д., че липсва приложена данъчна оценка, бих искала да уточня, че е изискване при прилагането Закона и е заложено в Закона, но тази оценка трябва да бъде приложена при сключването на самия окончателен договор. Естествено всеки един такъв договор не би могъл да бъде вписан в компетентната служба по вписванията без актуална скица и данъчна оценка, а съгласно разпоредбата на закона, ако данъчната оценка е по-висока от определената  пазарна оценка, цената ще бъда редуцира до размера на данъчната оценка.

Моля да се произнесете в този смисъл.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  09.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: