ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 17.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седемнадесети февруари                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 870 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят Д.В.П. - редовно уведомен, се представлява от адв. Ж..

         Ответникът Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към  МП - редовно уведомен, се представлява от юк.Ч..

В залата се явява прокурор Червеняков като представител на Прокуратурата на Република България.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА ИСКОВАТА МОЛБА на Д.В.П. против ГД „Изпълнение на наказанията” София към Министерство на правосъдието.

Правното основание на иска е чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ. Цената на иска е *****  лева /****/, претендирани за нанесени неимуществени вреди на ищеца. Ищецът твърди, че не му е била осигурена навременна и адекватна медицинска помощ от администрацията на Бургаския затвор, в резултат на което здравословното му състояние е било влошено и се е наложило да му бъде извършена хирургична операция.

Ищецът заявява освен неимуществени вреди и претърпени телесни повреди, а също и пропуснати ползи, чийто размер не уточнява.

По делото са допуснати двама свидетели, поименно посочени от съда, представили са доказателства за претърпяна операция в клиника по гръдна хирургия, постановление на Бургаска окръжна прокуратура, кореспонденция на ищеца с администрацията, експертно решение и медицинска справка за ищеца.

 

Адв. Ж.: По доклада  нямам  възражения. Считам, че следваше да бъде тук жалбоподателят, за да уточни кои двама от посочените от него шест свидетеля, биха могли да бъдат най-полезни за подкрепа на неговата жалба.

Моля да допуснете съдебно медицинска експертиза, която да се извърши от специалист по гръдна хирургия от клиниката в гр. Стара Загора. Вещото лице след като се запознае с медицинските документи по делото, да даде заключение по следния въпрос: Дали влошеното състояние на ищеца, довело до един спешен случай, е в следствие на допуснати от затворническата администрация нередности и нарушение на ЗИН, които да са довели до влошаване на здравословното му състояние.

 

Юк. Ч.: По доклада – нямам възражения. Оспорвам изцяло исковата молба. Моля да приобщите доказателствата, изпратени по делото.  Противопоставям се на искането от адв. Ж. за допускане на съдебно медицинска експертиза.

 

ПРОКУРОРЪТ: Искът е процесуално допустим. Моля да приемете представените доказателства. Нямам възражения по доклада. Досежно доказателственото искане за допускане на съдебно медицинска експертиза, същата би способствала за изясняване на спора. Считам, че така поставените въпроси са по съществото на съдебния акт, а следва да бъде изяснен генезиса на заболяването и причинно-следствената връзка от заболяването, както и дали е проведено адекватното лечение. Вещото лице може да не е гръден хирург, а всеки лекар от списъка за вещи лица.

 

В залата е въведен ИЩЕЦЪТ Д.В.П..

 

         В залата е въведен СВИДЕТЕЛЯТ С.П.С..

 

СЪДЪТ КЪМ СЪДЕБНАТА ОХРАНА: ИЗВЕДЕТЕ СВИДЕТЕЛЯ С.С. ИЗВЪН ЗАЛАТА.

 

СВИДЕТЕЛЯТ БЕШЕ ИЗВЕДЕН ИЗВЪН ЗАЛАТА.

 

СЪДЪТ ЗАПОЗНАВА ИЩЕЦА С ПРОЦЕСУЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ИЗВЪРШЕНИ ДО МОМЕНТА.

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ИЩЕЦА: Посочил сте множество свидетели в една от молбите си – уточнение до съда. Какви обстоятелства искате да установявате с тях?

 

         ОТГОВОР НА ИЩЕЦА: С показанията на свидетеля Б.Б.К. ще установявам дискриминацията и обидното отношение от страна на фелдшера, поради тъмния цвята на кожата ми.

 

         СЪДЪТ КЪМ ИЩЕЦА: Цвета на кожата Ви не е тъмен.

 

         ИЩЕЦЪТ: Обяснението на фелдшера е, че си продаваме лекарствата за един фас. С показанията на надзирателя С.С. целя да докажа психологичните атаки от страна на д-р В. с многократните опити да бъда отведен от надзирателя -  „кой съм аз какъв съм аз, за да пускам жалби до началника на затвора”, като същият ми обеща, меко казано, че последиците, които ще претърпя, ще са негативни за мене. На свидетеля А.С. се оплаках от отношението, което получавам. Същия ми каза в прав текст, че отношението, което получава той и колегите му е адекватно на това, което получавам аз и те са наясно какво е поведението на лишените от свобода. Със свидетеля Д.Д. целя да докажа лечението, което получавам за различните видове заболявания. Оплаквания от глава и за всяко друго дават аспирин и парацетамол.

 

         Съдът след като съпостави списъка на свидетелите на л.9 от делото и уточненията направени от ищеца в днешното съдебно заседание – с кой от свидетелите какви обстоятелства ще установява, счита следното:

Показанията на свидетеля А.С. и на свидетеля С.С. биха били неотносими към обстоятелствата, които са предмет на спора по настоящото дело, фактите които ищецът претендира да установи с техните показания нямат връзка с исковата му претенция.

По отношение на останалите свидетели, съдът констатира, че ищецът  П. заявява едни и същи обстоятелства за доказване с посочените свидетели.

Съдът е допуснал до разпит свидетеля С.С. и Б.К., въпреки че за установяване на твърдените факти е достатъчен разпита и на едни от тях.

СЪДЪТ КЪМ ИЩЕЦА: г-н П., Вие претендирате обезщетение за това, че не Ви е осигурено адекватно медицинско лечение. Цялото доказване по делото следва да бъде съсредоточено върху тези факти. Съответно ответникът в производството носи доказателствена тежест, че винаги когато сте имал основателна причина, Вие сте бил лекуван. Разбрахте ли ме?

 

ИЩЕЦЪТ: Да, разбрах.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ИЩЕЦА: С изключение на настаняването в Клиника по гръдна хирургия в гр. Стара Загора, където Ви е извършена операция, извеждан ли сте друг път за консултация със специалист преди операцията?

 

ОТГОВОР НА ИЩЕЦА: Не си спомням да съм извеждан, освен прегледи в самия затвор.

 

Предвид направените доказателствени искания, изявленията и уточненията на страните в производството, съдът счита, че разпита на свидетеля Б.Б.К. към настоящия момент не е необходим, а е достатъчен единствено  разпита на свидетеля С.П.С..

Съдът счита, че искането за извършване на Съдебно медицинска експертиза, направено от процесуалния представител на ищеца при уточнението направено от прокурора, е основателно. Вещото лице би следвало да отговори на въпроса:

Доколко условията, при които П. е изтърпявал наказанието си „лишаване от свобода”, биха могли да бъдат причина за заболяването, във връзка с което П. е опериран и е бил настанен за болнично лечение в периода 13.06.2013г.- 01.08.2013г. в МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” – клиника по гръдна хирургия. Вещото лице би следвало да се запознае с наличната документация в медицинския център на затвора в Бургас, изготвена до 13.06.2013г. и да я съпостави с медицинската документация изготвена при операцията на ищеца П..

Към настоящия момент съдът не е в състояние да посочи конкретно вещо лице, което да извърши експертизата, а е в състояние единствено да определи възнаграждение за експерта, вносимо от ответника в срок определен от съда.

С оглед на изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА свидетеля Б.Б.К.

 

ДОПУСКА съдебно медицинска експертиза за изследване здравословното състояние на ищеца към 13.06.2013 година със следната задача: След като се запознае с наличната медицинска документация, съдържаща се в досието на ищеца Д.П., изготвена до 01.08.2013г., да отговори има ли връзка между условията при които П. изтърпява наказанието си „лишаване от свобода” и заболяването, за което е опериран? Какви са били възможностите на медиците в Медицинския център на Бургаския затвор да установят началото и прогресирането на заболяването – по подадени молби и заявления или резултати от извършени прегледи на ищеца П.?

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице в размер на 200,00 лева, вносими от ответника в триседмичен срок от днес.

 

По самоличността на вещото лице съдът ще се произнесе с допълнително определение в закрито заседание, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ПРИЕМА доказателствата приложени към исковата молба на Д.П., както и доказателствата представени по опис л.83 от ответника.

 

Юк. Ч.: възразявам срещу определението за изплащане на депозита за вещо лице от ответника. Няма такава  практика. По други дела във Административен съд Варна депозитите се поемат или от ищеца или от бюджета на съда.

СЪДЪТ: Ищецът е освободен от плащане, а бюджета на  Административен съд Бургас е много ограничен и не позволява заплащане на депозити за вещи лица.

 

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЩЕЦА: ВЪВЕДЕТЕ СВИДЕТЕЛЯ.

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.П.С. Е ВЪВЕДЕН В ЗАЛАТА.

На съда е представен документ, с който затворническата администрация установява самоличността на свидетеля С..

На документа той е индивидуализиран със снимка, трите си имена и ЕГН.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля:

 

С.П.С. на ** години, осъждан, изтърпявал наказание в зона с повишена сигурност на бургаския затвор заедно с ищеца през зимата на  2012 г.

СЪДЪТ ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетеля С. за наказателната отговорност, която носи при лъжествидетелстване по чл.290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛЯТ ОБЕЩАВА ДА ГОВОРИ ИСТИНАТА.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Ж. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: П. оплаквал ли Ви си е за здравословно неразположение по време на вашия съвместен престой?

 

ОТГОВОР: Да оплакваше се, че не може да диша, има проблем с дроба, трудно дишаше.

 

ВЪПРОС: Искал ли е да бъде приет от лекаря на затвора?

 

ОТГОВОР:  Да, искал е.

 

ВЪПРОС: Получавал ли е преглед?

 

ОТГОВОР: Да, получавал е, но не пълен, доколкото знам.

 

ВЪПРОС: В какво се е изразявал тази непълнота на прегледа?

 

ОТГОВОР: Той имаше проблеми със сърцето, той не можеше да диша, отива до лекаря и се връща с парацетамол и аналгин.

 

ВЪПРОС: Вие виждал ли сте изписаните лекарства, че са само тези ?

 

ОТГОВОР:  Да, виждал съм  ги.

 

ВЪПРОС: Знаете ли П. да е искал да му бъде направена снимка на гръдния кош и получавал ли е такава?

 

ОТГОВОР: Не мога да кажа, но доколкото знам на мен ми е споделял, искал е.

 

ВЪПРОС: Получавал ли е ?

 

ОТГОВОР:  Аз доколкото знам – не.

 

ВЪПРОС: П. от затвора извеждан ли е за лечение при специалист от Бургас, преди да му направят операцията?

 

ОТГОВОР:  До когато сме били заедно – не. За после - не мога да кажа.

 

Юк. Ч.: С оглед предмета на делото - нямам въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Докато бяхте заедно с ищеца в една зона, Вие боледувахте ли от нещо?

 

ОТГОВОР:  Не.

 

ВЪПРОС: Може ли да ми опишете какви бяха условията при които бяхте съвместно с П. в специалната зона?

 

ОТГОВОР:  Бяхме настанени в една малка килия – четири на два метра. Храната е ужасна. Отоплението се пускаше сутрин и вечер по половин час. В самата килия имаше влага, тръбата се спука. Известно време я ремонтираха и на него му се отрази много лошо влагата.

 

ВЪПРОС: В специалната зона имате ли осигурена възможност за ежедневна разходка?

 

ОТГОВОР:  Имаме две карета на ден с продължителност 40-45 минути всяко. Под каре имам предвид пребиваване в рамките на затвора, но извън сградата на затвора, което ни се полага по закон.

 

Съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата, предвид процесуалните действия, които е предвидил за извършване.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.04.2015 година от 14,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,20  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: