ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 22.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори март                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Кристина Линова

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Даниела Драгнева

Административно дело номер 86 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:50 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩАТА Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Колев.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО, редовно призован, не  изпраща представител.

 

По хода на делото:

 

         ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва протест от Окръжна прокуратура гр.Бургас

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на Окръжна прокуратура гр.Бургас. Няма да сома доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от протестиращата прокуратура писмени доказателства, както и тези, изпратени от Общински съвет гр.Малко Търново, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с приемането на обжалвания Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение по Протокол № 2/04.12.2015г. на Общински съвет - Малко Търново.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че от събраните по делото доказателства е видно,  че приетият от Общински съвет Малко Търново чл.23, ал.1, т.7 от Правилник пряко противоречи на нормативен акт с по-висока степен - чл.30, ал.4, т.7 от ЗМСМА, като Общинският съвет е приел, че при предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник следва да бъде такова при промяна на местожителството. Понятието „местожителство“ не е уредено в българското право, като са налице понятие „постоянен и настоящ адрес“, като те са различни от приетите от Общинския съвет. По този начин недопустимо е въведено ограничение при възможността да бъдат предсрочно прекратени мандати на общински съветник. Постоянен адрес е неговият адрес за кореспонденция, а промяна на местожителството е още едно условие  въведено от общинския съвет, което не фигурира никъде в закона в позитивното право на Република България. Считам, че така въведено условие противоречи на норма от по-висок ранг, поради което моля да го отмените.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок след съвещание.

        

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: