О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 228

 

Град Бургас, 9.02.2016г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на девети февруари през две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА к.н.а.х.д. № 86 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано e по частна жалба на ЕТ „Асик – С.К.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Зорница“, ***, представляван от С.Г.К., против определение № 2749/22.12.2015г., постановено по н.а.х.д. № 4971/2015г. по описа на Районен съд-гр.Бургас, с което, на основание чл.63,            ал.2, вр. чл.59, ал.2 от ЗАНН,  е оставена без разглеждане жалбата на ЕТ „Асик – С.К.“ против наказателно постановление № 1105-F-164244/06.08.2015г., издадено от зам.директора на ТД на НАП-гр.Бургас, и е прекратено производството по делото.

Частният жалбоподател изразява несъгласие с постановеното от районния съд определение за прекратяване на съдебното производство. Твърди, че не е просрочил срока за подаване на жалбата против наказателното постановление, тъй като не му е връчвано и веднага след намиране на писмото в пощенската кутия е подал жалбата.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на частната жалба, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.230 от АПК и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

ЕТ „Асик – С.К.“ е обжалвал пред БРС наказателно постановление № 1105-F-164244/06.08.2015г., издадено от зам.директора на ТД на НАП-гр.Бургас, с което на едноличния търговец, на основание чл.355, ал.1 от КСО, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от КСО, вр. чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

За да постанови оспореното определение, районният съд е приел, че жалбата против наказателното постановление е процесуално недопустима, като подадена след изтичане на преклузивния седмодневен срок, установен в чл.59, ал.2 от ЗАНН. Достигнал е до този извод въз основа на събраните по делото писмени доказателства, а именно: известие за доставяне, видно от което наказателното постановление е връчено лично на С.К. на 18.09.2015г. – в известието са вписани двете й имена, дата и положен подпис, и входящият печат върху жалбата, подадена в ТД на НАП-гр.Бургас на 30.09.2015г., която дата е вписана и в долния десен ъгъл на жалбата за дата на изготвянето й. Приел е, че законоустановеният срок за обжалване на наказателното постановление е изтекъл на 25.09.2015г. – петък, работен ден, преди подаване на жалбата до съда на 30.09.2015г., то е влязло в сила на 26.09.2015г. и като стабилен правораздавателен акт е породило целените правни последици.

Определение е правилно.

Съгласно чл.59, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, нарушителят може да обжалва постановлението пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, в седемдневен срок от връчването му.

Видно от съдържанието на приложеното по делото известие за доставяне (AR) 5100014085720 на регистрирана пощенска пратка чрез лицензиран пощенски оператор „М и БМ Експрес” ООД-гр.София, наказателно постановление № 1105-F-164244/06.08.2015г. на зам.директора на ТД на НАП-гр.Бургас е доставено и връчено на 18.09.2015г. в 10,10ч. лично на собственика и представляващ едноличния търговец С.К.. Правилно районният съд е приел, че това е валидната дата на връчване на наказателното постановление съобразно вписванията в известието за доставяне. Видно от положения регистрационен индекс върху жалбата до съда, тя е входирана в деловодството на ТД на НАП-гр.Бургас на 30.09.2015г. При начален момент 18.09.2015г., срокът за обжалване на наказателното постановление изтича на 25.09.2015г. (присъствен ден), а жалбата против него е подадена на 30.09.2015г., поради което е извън срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. Както пред районния съд, така и в настоящото производство не са ангажирани доказателства, оборващи констатираното просрочие на жалбата против издаденото наказателно постановление.

Предвид изложеното правилно районният съд е приел, че преклузивният срок за обжалване е изтекъл и е прекратил производството, поради недопустимост на жалбата. Определението следва да бъде оставено в сила, като законосъобразно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. първо от АПК, във връзка с чл.234, ал.1 и чл.235 от АПК, вр. чл.63 от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХІІІ-ти административен състав,

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 2749/22.12.2015г., постановено по н.а.х.д. № 4971/2015г. по описа на Районен съд-гр.Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата на ЕТ „Асик – С.К.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Зорница“, ***, представляван от С.Г.К., против наказателно постановление № 1105-F-164244/06.08.2015г., издадено от зам.директора на ТД на НАП-гр.Бургас, и е прекратено производството по делото.

Определението е окончателно.

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

           2.