О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 329              Година 24.02.2014            Град Бургас

 

 

Административен съд гр. Бургас, ХІV-ти състав, на двадесет и четвърти февруари две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                           Председател: Галина РАДИКОВА

                                                                   Членове: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                      2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 86 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.София, бул.”Христо Ботев” № 17 против решение № 2135/06.11.2013г. постановено по н.а.х.д.№ 3698/2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

С разпореждане от 16.01.2014г. касационната жалба е оставена без движение, като е указано на касатора, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да представи доказателства за подаване на жалбата в срок. В разпореждането изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде приета за просрочена и ще бъде оставена без разглеждане, а образуваното касационно производство прекратено.

За указанията на съда касатора е редовно уведомен на 22.01.2014г. и срокът за тяхното изпълнение изтича на 29.01.2014г.- сряда, работен ден. В определения срок, а и до настоящия момент по делото не са постъпили доказателства за подаване на касационната жалба в срок.   

Съгласно чл.211, ал.1 от АПК, първоинстанционното съдебно решение подлежи на касационно оспорване, с подаване на жалба, чрез съда, постановил решението, в 14 – дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

Обжалваното решение е редовно връчено на касатора на 08.11.2013г. и 14-дневния срок по чл.211, ал.1 от АПК, за неговото оспорване изтича на 22.11.2013г. - петък, работен ден, а касационната жалба е изпратена по пощата на 19.12.2013г., видно от приложената товарителница. Ето защо, касационната жалба е просрочена, поради което тя следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.215, ал.3 от АПК, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба подадена от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.София, бул.”Христо Ботев” № 17 против решение № 2135/06.11.2013г. постановено по н.а.х.д.№ 3698/2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д № 86/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, от съобщаването пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                         2.