Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  527            08.03.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на двадесет и първи февруари две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 86 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София  против решение №1779/23.11.2012г. постановено по НАХД №3114/2012г. на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление  №111/05.03.2012г. на Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)– гр.София,  с което на “Вирджиния – Ер Ен” ЕООД с ЕИК *** е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лева за нарушение на чл.332, вр. чл.286 от ЗЕС.

От касационната инстанция се иска да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. Не ангажира нови доказателства, представя съдебна практика. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът – Вирджиния – Ер Ен” ЕООД с ЕИК ***, редовно уведомено, не се явява и не се представлява,

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателност на оспорването, като изразява несъгласие с мотивите, изложени от първоинстанционния съд.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на Вирджиния – Ер Ен” ЕООД с ЕИК *** против наказателно постановление №111/05.03.2012г. на Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)– гр.София,  с което на “Вирджиния – Ер Ен” ЕООД с ЕИК *** е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лева за нарушение на чл.332, вр. чл.286 от ЗЕС.

За да отмени процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че Наказателното постановление е издадено от компетентен АНО, в предвидената от закона форма, но при допуснати съществени нарушения на процесуалния и материалния закон.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Неоснователно е релевираното възражение, че обжалваното решение е незаконосъобразно поради допуснато съществено нарушение на процесуалния закон.

В конкретния случай спор между страните относно установените от актосъставителя и от административно-наказващия орган факти липсва. Същите настоящата съдебна инстанция приема за надлежно установени с допустими доказателствени средства, но както е отразил това първоинстанционният съд, тези факти не отразяват в пълнота правнозначимите обстоятелства по делото.

Спори се относно направените въз основа на така установените факти правни изводи.

Така направения от БРС правен извод е правилен и законосъобразен.

Съгласно разпоредбата на чл.34, ал.1, пр.2 ЗАНН административно-наказателно производство не може да се образува , ако не е съставен АУАН за нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. Предвид диспозицията на тази норма, от съществено значение за санкционното производство е обстоятелството около датата на извършване на нарушението. Същата обуславя образуване или не на адм. наказателно производство. Доколкото в настоящия случай описаното изпълнително деяние на процесното нарушение е “изграждането на въздушна мрежа”, не може да се приеме становището, че деянието продължава и към момента на констатацията му, както това е валидно при правнорелевантните бездействия. Наред с това, следва да бъде изтъкнато и обстоятелството, че самото изпълнително деяние на спорното адм. нарушение е неправилно отразено в АУАН и НП. Същото се изразява в неизпълнение на кое да е от изискванията на чл.286 ЗЕС, които допълнително следва да бъдат също индивидуализирани. Т.е. нарушение е неизпълнението на дадено нормативно въведено изискване, а не действието, което е извършено вместо него. В този смисъл изводите на първоинстанционния съд за същественото значение на датата на осъществяване на нарушението настоящият съдебен състав приема изцяло.

На следващо място правилен е извода на съда и относно това, че АНО е бил длъжен на конкретизира точната хипотеза на чл.286, която не е била изпълнена от нарушителя.

Поради изложеното, правилен се явява изводът на БРС за допуснато съществено нарушение на разпоредбата на чл.34, ал.1 ЗАНН, поради неустановяване на датата на описаното в АУАН и НП изграждане на кабелната електронна съобщителна мрежа на жалбоподателя.

Като е направил правилни правни изводи, въз основа на правилно възприетата за установена фактическа обстановка, първоинстанционният съд е постановил превилен и законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №1779/23.11.2012г. постановено по НАХД №3114/2012г. на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление  №111/05.03.2012г. на Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)– гр.София,  с което на основание чл.332 от ЗЕС на “Вирджиния – Ер Ен” ЕООД с ЕИК *** е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лева за нарушение на чл.332, вр. чл.286 от Закона за Електронните Съобщения..

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                

                                                                                                                        2.