Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас, 8 април 2010г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на тридесет и първи март, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                      

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АХД № 86 по описа за 2010 година и за да се произнесе, съобрази:

            Производството е по реда на чл.215 ЗУТ във  вр. чл. 145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба  на С.В.Д. против Заповед № ДК- 02- БС- 62/01.12.2009г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която на осн. чл. 225 ал.1 ЗУТ е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж с наименование: „Двуетажна масивна сграда”/ №23а по схема на община Бургас в участъка бетонов път- канали/,находяща се в неурегулиран поземлен имот, представляващ Отдел 236- Държавен горски фонд в местността „Ченгене скеле” в землището на гр. Бургас, изграден от С.В.Д..

С жалбата се иска отмяна на акта.

Жалбоподателя в съдебно заседание поддържа жалбата, заявява че е платил глоба за строителството и че неколкократно е бил уверяван от община Бургас, че сградата ще бъде узаконена.

Ответникът по оспорването – РДНСК югоизточен район сектор гр. Бургас, чрез процесуалния си представител юрисконсулт К., намира оспорването за неоснователно.

Заинтересованата страна- Министерство на земеделието и храните, чрез юрисконсулт М. ,намира оспорването за неоснователно.

Жалбата е допустима. Подадена е  от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

На 23.01.2004г. жалбоподателят Д. е подал до гл. архитект на ТД „Приморие”Община Бургас, заявление вх. V 94- С- 110 по реда на §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ. Посочил е, че е построил вила в рибарско селище в м. Ченгене скеле, като строителството е започнало през 1996г. и приключило през 1998г.

По това заявление е била извършена проверка, за която е съставен констативен акт № 77/ 25.06.2004г. Установено е, че строежа е изграден в гр. Бургас, неурегулиран поземлен имот, м.”Ченгене скеле”, отдел 236”а „и 236”1”,собственост на Държавен горски фонд. Строежа представлява двуетажна вилна сграда „близнак” със застроена площ 50 кв.м., с монолитна стоманобетонова конструкция с покрив. За строежа не са установени, издадени строителни книжа, няма учредено право на строеж.

С решение от 27.09.2004г. гл. архитект на община Бургас е отказал да издаде акт за узаконяване на строежа, като въз основа на установените при проверката факти е намерил, че не са налице предпоставки за приложение на § 184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ.

Решението е било обжалвано пред началника на РДНСК Бургас, който със Заповед № 87/29.11.2004г. е оставил жалбата без разглеждане. По идентичен начин е процедирал и Окръжен съд гр. Бургас по подадена против тази заповед жалба.

Въз основа на така установените факти е издадена и оспорваната заповед Заповед № ДК- 02- БС- 62/01.12.2009г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която е разпоредено премахване на строежа, като изпълнен в нарушение на разпоредбата на чл. 225 ал.2 т.1 и 2 ЗУТ.

Съдът намира, че издателят на акта е действал в рамките на компетентността си съобразно чл. 222 ал.1 т.10 ЗУТ и въз основа на предоставено от началника на ДНСК пълномощие.

Материалния закон е приложен правилно, тъй като безспорно е установено, че строежа е извършен без строителни книжа в неурегулиран поземлен имот.

В хода на съдебното производство жалбоподателя не ангажира доказателства, които да оборят установените в хода на административното производство факти.

Твърденията му за поети от община Бургас ангажименти за узаконяване на строежа, както и тези за реализирана административно наказателна отговорност във връзка с незаконното строителство са неотносими към преценката за законосъобразност на оспорения административен акт.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. последно от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

Отхвърля  жалбата  на С.В.Д. против Заповед № ДК- 02- БС- 62/01.12.2009г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която на осн. чл. 225 ал.1 ЗУТ е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж с наименование: „Двуетажна масивна сграда”/ №23а по схема на община Бургас в участъка бетонов път- канали/,находяща се в неурегулиран поземлен имот, представляващ Отдел 236- Държавен горски фонд в местността „Ченгене скеле” в землището на гр. Бургас, изграден от С.В.Д..

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                            СЪДИЯ: