ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 31.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На тридесет и първи март                                две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 86 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.В.Д., редовно призован, се явява лично.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО РДНСК, Югоизточен район, Сектор гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена от днес.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министерство на земеделието и храните, явява се юрисконсулт М., редовно упълномощен от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Поддържам жалбата.

Да се приемат представените доказателства.

Няма да соча други доказателства. Каквото имам съм представил в РДНСК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете административната преписка, приложена към делото.

Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Представям извадка от лесоустройствен проект на ДГС – гр. Бургас от 1996 година, с очертана граница на отдел 236, от който е видно, че имотът попада в този отдел.

Други доказателства няма да соча.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и извадката от лесоустройствен проект, представен от процесуалния представител на заинтересованата страна. Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход по същество. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и представената в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на Министерството на земеделието храните извадката от лесоустройствен проект на ДГС – гр. Бургас от 1996 година.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Желая постройката да не се събаря. Заповедта, която е издадена, е неправилна. Поддържам това, което съм посочил в жалбата, че съм платил административна глоба. Беше ни обещано от общината, че сградите, които сме построили ще бъдат узаконени.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаемо госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Безспорно е налице незаконен строеж, без отстъпено право на строеж, в терен държавен фон, без променено предназначение на същия и без строителни книжа, поради което задължително следва да се премахне от компетентния орган, в който смисъл е заповедта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се отхвърли жалбата като неоснователна. Считам за безспорно установено, че постройката попада в държавен горски фонд, което се установява, както от твърдението на жалбоподателя в жалбата и платената глоба на Горско стопанство – гр. Бургас, така и от приетата в днешно съдебно заседание извадка на лесоустройствен проект на ДГС – гр. Бургас от 1996 година. Предвид това, че изграденият от жалбоподателя строеж не попада в хипотезата на чл. 81, ал. 1 от ЗГ, за които се разрешава да се изградят без промяна на предназначението в горски фонд,  и поради това, че същата постройка не попада в хипотезата на чл. 81, ал. 4 от ЗГ, където са изчерпателно изброени обектите, които не се считат за строителство в горския фонд, считам, че изградената постройка от жалбоподателя е незаконна, предвид разпоредбата на чл. 81, ал. 6 от ЗГ, съгласно която други видове строежи се разрешават след промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд.

Моля да оставите в сила заповедта на РДНСК.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: