Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 1094

 

гр. Бургас, 01.06.2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –   БУРГАС в публично заседание на десети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

  ЧЛЕНОВЕ:  СТЕЛА ДИНЧЕВА

                                                                  АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                          

При участието на секретаря М.В. и на прокурора ДЕЯН ПЕТРОВ, като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА касационно административно-наказателно дело № 869 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 Производството е образувано по касационна жалба на „Моно Прим“ ООД гр. Приморско срещу решение по АНД № 28 по описа на Районен съд Царево за 2018 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение № 40/27.02.2018 год. постановено по АНД № 28/2018 год. по описа на Районен съд Царево е потвърдено НП № 2347/16.09.2016 год. издадено от зам. директор на ТД на НАП Бургас с което на "Моно Прим" ООД гр.Приморско  е наложена на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС "имуществена санкция" в размер на 4000 (четири хиляди) лева за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 год. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства издадена от МФ вр. чл. 118, ал. 4 от ЗДДС.

В касационната жалба на "Моно Прим" ООД се твърди, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно. Касаторът счита, че по административната преписка не е установено нарушението да е довело до неотразяване на приходи и в този смисъл наложената санкция не съответствала на описанието на нарушението. Това нарушение било самостоятелно основание за отмяна на НП. Моли съдът да отмени решението на районния съд, както и НП. 

В съдебно заседание касаторът, редовно призован се представлява от адвокат Н., която поддържа касационната жалба и счита, че съдът следва да отмени решението на първоинстанционния съд и да отмени НП.

В съдебно заседание ответникът по касацията не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита жалбата за неоснователна и предлага на съда да остави в сила решението на районния съд.

Касационната жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

От съвкупната преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 16.08.2016 год. е извършена данъчна проверка в стопанисвания от "Моно Прим" ООД търговски обект – супермаркет „Атлиман“, гр. Китен. Установено било, че промяната в касовата наличност не се отчита с монтираното и работещо в обекта фискално устройство. Касовият апарат разполага с функция "служебно въведени" и "служебно изведени" парични средства. Установената положителна разлика е  в размер на 903,62 лева, което не е отразено на фискалното устройство в момента на извършването и с точност до минута. Резултатите от проверката били обективирани в протокол № 229459/17.10.2016 год. За констатираното нарушение на търговеца бил съставен акт за установяване на административно нарушение АN– F234962/22.08.2016 год. Въз основа на съставения АУАН е издадено НП № 2347/16.09.2016 год.

За да потвърди НП първоинстанционният съд е приел, че същото е правилно, обосновано и постановено в съответствие с материално-правните норми. При съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. НП е издадено на база събраните по преписката доказателства, които кореспондират помежду си. Районният съд е приел, че квалификацията на нарушението по чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 год. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства било правилно. Наложената административна санкция в размер на 4000 лева била в размер предвиден в чл.185, ал.2 от ЗДДС, поради което съдът е приел, че същата е правилно определена. Във връзка с гореизложеното районният съд е потвърдил НП.

Решението е валидно и допустимо, но неправилно. Подадената срещу него касационна жалба е основателна.

Съгласно чл. 185, ал. 2 от ЗДДС извън случаите по ал. 1 на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лева или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 3000 до 10 000 лева като изречение второ регламентира изключение, свързано с прилагане на по-ниска санкция - тази по ал. 1, когато нарушението не води до неотразяване на приходи. Правилно и в съответствие със събраните доказателства РС Царево е установил неизпълнение на задължения фиксирани в чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 година на Министерство на финансите за отразяване на промяна в касовата наличност чрез съответните операции за служебно въвеждане на суми в касата на обекта с регистрирането им в монтираното и функциониращо фискално устройство. Съгласно цитираната разпоредба извън случаите на продажби, всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) следва да се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми.

Приемайки, че е нарушена разпоредбата на чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18 на Министерство на финансите, административнонаказващият орган е преценил, че разликата в касовата наличност не се дължи на продажба. Вмененото във вина на търговеца нарушение е индивидуализирано от АНО в степен, позволяваща на нарушителя да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава като са посочени нарушените материалноправни норми. Районният съд също е приел, че АНО правилно е квалифицирал извършеното деяние като нарушение на разпоредбата на чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 година на МФ, но не е съобразил посочената санкционна норма в обжалваното НП, като е пропуснал да отбележи, наред с нормата на чл. 185, ал.2 от ЗДДС, касаещ случаите когато нарушението не води до неотразяване на приходи, текстът на чл.185, ал.1 от ЗДДС. В обстоятелствената част на НП липсва констатация, че неизпълнението на задължението по чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 година на МФ води до неотразяване на приходи, няма и такива данни по делото. Приетите от наказващия орган фактически констатации сочат отсъствие на установените в чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 година на МФ материалноправни предпоставки (нормата е приложима само извън случаите на продажби). Ето защо съдът приема, че не са налице съставомерните елементи на нарушението по чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, поради което НП следва да бъде отменено.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК  във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 40/27.02.2018 год. по АНД № 28/2018 год. на Районен съд Царево и вместо него постановява

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2347/16.09.2016 год. издадено от зам.директора на ТД на НАП Бургас, с което на "Моно Прим" ООД гр.Приморско е наложена на основание  чл.185, ал.2 от ЗДДС  "имуществена санкция" в размер на 4000 (четири хиляди) лева за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.20106 год. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства издадена от МФ вр. чл.118, ал.4 от ЗДДС.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ