ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер     841                           14.05.2016 Година                      Град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на четиринадесети май две хиляди и шестнадесета година, в закрито  заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Чавдар Димитров

 

Секретар 

Прокурор 

като разгледа докладваното от съдия Димитров, административен характер дело номер 869 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на М.И.Ч. с ЕГН **********, в качеството й на председател и законен представител на ТПК „Колективен труд“ Бургас с ЕИК 000030584, срещу следните административни актове: Скица на поземлен имот № 15-96635/29.02.2016г.; Скица на сграда №15-96649/29.0.2016г.; Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-96652/29.02.2016г.; Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-96654/29.02.2016г.; Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-96655/29.02.2016г.; Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-96657/29.02.2016г.; Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-96660/29.02.2016г.; Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-96667/29.02.2016г.; Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-96662/29.02.2016г.; Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-96664/29.02.2016г., издадени от длъжностно лице при СГКК, Бургас.

С нарочно разпореждане на съдебиния състав от 26.04.2016г., същият е оставил жалбата без движение, като е потърсил допълнително уточнение от жалбоподателя дали твърди неистинност на документите и в тази връзка оспорва авторството им или оспорва и жали тяхното съдържание.

В определения от съдебния състав срок е постъпило уточнение от законния представител на жалбоподателя, че не оспорва истинността, а единствено съдържанието на документите. В уточнението също така е посочено, че издадените скици не изпълняват съдебното удостоверение, явило се основание за издаването им – изх. № 1625/22.02.2016г, а вместо това са издадени схеми за самостоятелни обекти в сграда, построена в поземлен имот, различен от описания в нарочно издаденото и цитирано по-горе съдебно удостоверение по гр.д. №1139/1997г. по описа на БРС.

Административен съд-Бургас, след извършена проверка на обжалвания акт и представените по делото доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Издаването на скица е административна услуга по смисъла на § 1, т. 2, б. „а“ и „б“ от Закона за администрацията, свързана с издаване на удостоверителен административен акт, с който се установява съществуването на определени права и се удостоверяват факти с правно значение. При процедурата за издаване на скица по силата на § 8 от АПК се прилагат правилата, уредени в кодекса за издаване на индивидуални административни актове и тяхното обжалване по административен и съдебен ред, както и при обжалването на отказите за извършването им, освен ако в специален закон е предвидено друго.

По същество жалбоподателката поддържа, че отразените в скицата факти и обстоятелства не отговарят на действителното положение, т. е. оспорва материалната доказателствена сила на документа. Това обстоятелство обаче касае съдържанието на издадения удостоверителен документ и не подлежи на съдебен контрол. Касае се за оспорване на съдържанието на документ, което съобразно чл. 81, ал. 2 от АПК може да се извърши единствено по административен ред в рамките на контролно-отменително производството пред горестоящия орган, но не и чрез обжалване в самостоятелен съдебно-административен процес. Недопустимо е съдът да се произнесе по направеното искане в първоначалната жалба и уточняващата молба да се задължи административния орган да издаде скица, с конкретно посочено съдържание.

Съдържанието на удостоверителните административни актове (посочени в чл. 21, ал. З АПК) какъвто по своето естество представлява скицата и схемата и която няма самостоятелно правно значение, не подлежи на оспорване по съдебен ред по аргумент, изведен и от чл.128, ал. 1, т. 8 от АПК. Установяването на неистинността на административен акт по предявени искания пред съда касае издателя на акта, а не съдържанието на административните актове по АПК - т. е. волеизявлението като индивидуален административен акт може да се оспорва по един ред, а съдържанието на документа - по друг ред (то подлежи само на административен контрол - чл. 81, ал. 2 АПК).

Щом жалбоподателката не е съгласна със съдържанието на скицата, респ. схемите, каквито оплаквания се навеждат в жалбата и уточнението към нея, тя разполага с възможността да ги оспори по административен ред по чл. 81, ал. 2 от АПК. По изложените съображения жалбата относно съдържанието на издадената скица следва се изпрати на Началника на СГКК Бургас за разглеждане по реда на чл.81 ал.2 от АПК.

 

Предвид горното, съдът намира, че следва да остави жалбата без разглеждане и прекрати производството по делото.

 

Мотивиран от горното, Административен съд - Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.Ч. с ЕГН **********, в качеството й на председател и законен представител на ТПК „Колективен труд“ Бургас с ЕИК 000030584, срещу следните административни актове: Скица на позенлен имот № 15-96635/29.02.2016г.; Скица на сграда №15-96649/29.0.2016г.; Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-96652/29.02.2016г.; Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-96654/29.02.2016г.; Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-96655/29.02.2016г.; Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-96657/29.02.2016г.; Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-96660/29.02.2016г.; Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-96667/29.02.2016г.; Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-96662/29.02.2016г.; Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-96664/29.02.2016г.;, издадени от длъжностно лице при СГКК, Бургас., като изпраща жалбата на Началника на СГКК – Бургас, ведно с преписката за произнасяне по реда на чл.81 ал.2 от АПК.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 869/2016г., по описа Административен съд – Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: