ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 09.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На девети юли                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 869 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:29 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат К. с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ И.Т.Н. – Началник група към ОД на МВР Бургас, сектор „Пътна полиция”, редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на Д.Г. – гражданин на Република Италия, временно пребиваващ в Република България, чрез адвокат К., против наложена му принудителна административна мярка (ПАМ) – отнемане на свидетелство за правоуправление на МПС.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и постъпилата административна преписка, включително и постъпилите с писмо вх. № 6440/07.07.2015 г. заповед за компетентността на органа, жалба на Д.Г. до Директора на Областна дирекция на МВР Бургас, писмо от ОД на МВР Бургас и диск.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата, уважаема госпожо административен съдия.

Прилагам отговор  от ОД на МВР Бургас до Д.Г. от  27.04.2015 година.

По отношение представения диск от ОД на МВР, аз считам, че същият не може да бъде приобщен като доказателство по делото, още по-малко ползван за каквото и да е, тъй като няма нормативно основание, на което да може да бъде използван. Вярно е, че Закона за движение по пътищата предвижда записите, направени с технически средства, но това касае когато е по Закона за административните нарушения и наказания и Закона за движение по пътищата. В случая производството е по АПК и са приложими нормите на НПК, а пък в същото време НПК изрично предвижда, че не могат да бъдат ползвани като доказателства записи, които не са изготвени по предвидения за това ред, а приложимият е Закона за специалните разузнавателни средства. Очевидно е, че тези записи не касаят административното производство.

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Оспорвам жалбата. Да се приемат доказателствата, представени с административната преписка.

Представеният диск касае изявлението, че Г. не е разбрал за какво става дума. От записа се вижда, че му е разяснено на разбираем от него език, международен език, който той владее и говори – английски.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с административната преписка доказателства, в т. ч. и диска, като част от доказателствата, събрани в административното производство, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка, включително и постъпилите с писмо вх. № 6440/07.07.2015 г. заповед за компетентността на органа, жалба на Д.Г. до Директора на Областна дирекция на МВР Бургас, писмо от ОД на МВР Бургас и диск и представеното в днешно съдебно заседание писмо от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ К.: Нямам доказателствени искания.

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните съдът счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЛАГА край на съдебното дирене и ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да уважите жалбата от името на моя доверител и като намерите, че в случая са безспорни данни за съществено нарушаване на процедурата относно така предприетата принудителна административна мярка, да отмените обжалваната заповед за прилагане на ПАМ № 105/30.01.2015 г., която обаче е връчена на доверителя ми на 16.04.2015 г. Принцип, въобще в административната дейност ЗАНН предвижда, към който пък се прилага субсидиарно НПК, че във всички случаи когато едно лице е чужд гражданин на него задължително му се осигурява преводач по силата на изричната разпоредба на чл. 21, ал. 2 от НПК. Тези задължения са вменени и в разпоредбата на чл. 142 и чл. 395а от НПК, най-вече в частта относно едно лице да бъде наясно какво се претендира от него, какви са неговите права и какви са неговите задължения. Между впрочем от 16.04.2013 г. за България е в сила Директива L 040 на Европейския съюз, която е наименована относно правото на информация в наказателното производство. Безспорно е, че в случая когато полицейските служители са спрели Д.Г. и са установили, че той е италиански гражданин не е било необходимо да правят каквито и да е опити да говорят с него нито на английски, нито на български, нито с жестове. Елементарно е дори. Видеозаписът не може да бъде ползван. Ще си позволя да уточня, че дори поклащането на главата отдолу нагоре на български означава „Да”, но на италиански е „Нe”, докато обратното – поклащането на главата наляво и надясно в български вариант е „Не съм съгласен с това, което ми казвате”, а в италианския е обратното. Това, че на г-н Г. му е говорено от офицер Ангелов на английски език, от българска гражданка, която била с него, пък тя също му говорела на английски език, английският може да е международен език, но никъде в закона не се казва на език международен, казва се на разбираем език. Било е късно, но биха могли на следващия ден да се обърнат към мен, аз пускам възражение, на още по-следващия ден в тридневния срок вместо да извършат проверка да вземат записа и да извикат жалбоподателя и преводач и на място да разберем кой прав кой крив, едва след два месеца благоволяват да издадат заповед за отнемане на свидетелството за правоуправление на МПС. Подобно поведение нарушава правото на защита на г-н Г. и по скромното ми мнение е абсолютно основание за отмяна на обжалвания административен акт. В този смисъл е налице трайна практика както на Върховния касационен съд, така и на Върховния административен съд. Липсата на преводач в административното производство опорочава всички действия, които са извършени по отношение на чужд гражданин. По тези съображения Ви моля да уважите жалбата, да отмените обжалваната заповед и наложената с нея принудителна административна мярка и да присъдите на моя доверител направените в настоящото производство разноски – държавна такса и адвокатско възнаграждение, съгласно представения договор и квитанция за платена такса.

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Съгласно закона при такива случаи има предварително изпълнение, т. е. когато са застрашени животът и здравето на гражданите е необходимо да се защитят правата и интересите на другите граждани. Принудителната административна мярка се издава предварително, както е в случая, както гласи чл. 172, ал. 3 от ЗДвП. Със съставянето на АУАН се отнема свидетелството за управление на МПС при констатиране на употреба на алкохол от водача. По случая, както г-н К. каза, са подадени жалби, по които са извършени проверки, констатирано е, че проверката се извършва в 21:30 часа вечерта, което е късно. В хода на проверката са попитали водача Г. какви езици владее и той е отговорил „английски и италиански”, поради което проверката е протекла на английски език, тъй като единият от служителите владее много добре английски език. Както господин адвокатът каза, проверката е извършена на разбираем за проверявания език – английски, на който той е потвърдил не с жестове, а с думи. Видно от докладната записка, която е изготвена от полицейски инспектор А.А. – началник смяна тази вечер, той е поискал от водача да представи свидетелство за управление на МПС, свидетелство за регистрация на МПС, полица за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” и преминат технически преглед на автомобила. Г. му е отговорил „No problem” и е представил всичко. Така, че считам, че жалбата е неоснователна, тъй като г-н Г. е разбрал в пълен обем за какво е спрян, в какво се изразява проверката, какво е нарушил.

Моля да отхвърлите жалбата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: