О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

 

гр.Бургас, №781/14.05.2014

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на четиринадесети май, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                                                             СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№869 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по оспорване на областния управител на област Бургас, с което е обжалвано решение на Общински съвет Бургас, прието по т.19 от дневния ред на заседание проведено на 25.03.2014г., с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.1 и т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ е дадено съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ III, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ XV, кв.151, по плана на зона „Д”, к-с „Меден Рудник”, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.671.341, 07079.671.332, 07079.671.334, 07079.671.338 по КК на гр.Бургас, с което УПИ да се отредят в устройствена зона Жс и се завишат устройствените им показатели, както следва: Пл.застрояване до 70%, Кинт.До 2, Нк.к. до 15м.(5ет.), Пл. озеленяване до 50%.

Областният управител счита, че оспореният административен акт е незаконосъобразен - с решение №6/18.07.2006г. на общинския съвет е одобрен ПУП – ПРЗ на зона „Д”, к-с Меден рудник, гр.Бургас и е прието, че изменения на плана по отношение промяна на характера на застрояване могат да се допускат след изтичане на 10г. срок, считано от датата на влизане в сила на плана. Към момента на приемане на процесното решение този срок не е изтекъл, а с изменението на ПУП се променя именно характера на застрояването и касае имоти устроени с прана одобрен с решение №6/18.07.2006г. Не твърди, че в обхвата на плана попадат държавни имоти. Иска решението на Общински съвет Бургас да бъде отменено като незаконосъобразно.

Ответната страна – Общински съвет- Бургас в становище с вх.№ 3475/09.05.2014г. твърди недопустимост на оспорването. Сочи се, че областният управител не е заинтересувано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ, с право да обжалват подробни устройствени планове, поради което същият не разполага с правомощия по ЗУТ да инициира съдебен контрол върху актовете на Общинския съвет по ЗУТ.

Оспорването е недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото прекратено.

В чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията е уредено правомощието на областния управител да упражнява контрол за законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, а съгласно чл.45, ал.4 от ЗМСМА, областният управител осъществява контрол за законосъобразност върху актовете на общинските съвети, включително чрез оспорването им пред съда, освен ако в закон е предвидено друго. Областният управител упражнява контролни правомощия върху всички актове на органите на местното самоуправление и местната администрация с изключение на изрично посочените в специален закон. В конкретния случай, предвид оспореният пред съда акт, приложим се явява ЗУТ. Специалната разпоредба на чл.131, ал.1 от ЗУТ определя кръга на заинтересуваните лица, които могат да оспорят административните актове за съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения, в който кръг не попада областният управител. Изискванията за допустимостта на оспорването следва да се преценяват по специалния закон (ЗУТ), който в случая във връзка с ал.4, чл.45 от ЗМСМА изключва контрола на областния управител за законосъобразност на актовете на общинските съвети, с които се дава съгласие за изменение на ПУП. В тази връзка областният управител не е заинтересувано лице по чл.131, ал.1 от ЗУТ и е недопустимо да оспорва решението на общински съвет.

По горните съображения съдът приема, че не е налице правен интерес и активна легитимация за областния управител на област Бургас да оспори процесното решение на Общински съвет Бургас, което е необходима положителна абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта му, поради това оспорването следва да бъде оставено без разглеждане като недопустимо, а образуваното производство – прекратено.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на областния управител на област Бургас, с което е обжалвано решение на общински съвет Бургас, прието по т.19 от дневния ред на заседание проведено на 25.03.2014г., с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.1 и т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ е дадено съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ III, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ XV, кв.151, по плана на зона „Д”, к-с „Меден Рудник”, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.671.341, 07079.671.332, 07079.671.334, 07079.671.338 по КК на гр.Бургас, с което УПИ да се отредят в устройствена зона Жс и се завишат устройствените им показатели, както следва: Пл.застрояване до 70%, Кинт.До 2, Нк.к. до 15м.(5ет.), Пл. озеленяване до 50%.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №869 по описа за 2014г. на Административен съд – Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

СЪДИЯ: