ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 06.06.                                                                                   град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести юни                                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 868 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛят К.Д.К., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - зам. кмет по Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. А., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

 

жалбоподателят: Да се даде ход на делото.

 

Юк. А.: Считам, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание, тъй като подадената жалба е процесуално недопустима. Поддържам изразеното от нас становище и считам, че по всяко едно от заявленията административният орган е изпълнил точно и коректно задълженията си. Поради това се образува извода, че предмет на настоящето производство липсва. С оглед на това моля да прекратите делото и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

жалбоподателят: Искам да заявя, че към настоящия момент искането ми за предоставяне на достъп до обществена информация е изцяло уважено с последното Решение, което е от 12.04.2017 г. След депозиране на настоящата ми жалба са представени и последните изискани от мен документи. Като пълнота информацията вече ми е предоставена.

Съдът с оглед изявлението на страните и след като се запозна с представената административна преписка намира следното: както от изявлението на жалбоподателя К., така и от представеното Решение № ЕД-377/7/12.04.2017 г. община Бургас в лицето на зам. кмета по СИРР е изпълнила в пълнота задълженията си по ЗДОИ, като с няколко административни акта (в това число и последния цитиран) на жалбоподателя К. е представена в пълнота и със съответните приложения поисканата от него обществена информация. В днешно съдебно заседание жалбоподателят отново потвърди, че поисканите от него документи са представени в цялост.

С оглед така заявеното и предвид приложените по делото доказателства съдът намира така подадената жалба за процесуално недопустима. Видно от същата като петитум жалбоподателят е формулирал следното искане: „да бъде разпоредено връщане на преписката на административния орган с указания за произнасяне, както и да бъде задължен същия да представи на жалбоподателя исканата информация в целия й обем и пълнота“. С оглед така формулирания петитум и предвид предприетите последващи от община Бургас действия по удовлетворяване на така формулираното искане съдът намира, че жалбоподателят К. няма правен интерес от настоящето оспорване предвид предоставената му информация и документи. Съгласно нормата на чл. 159, т. 4 апк жалбата или протеста се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство то се прекратява, когато оспорващият няма правен интерес от оспорването.В настоящия случай с оглед изпълнените искания на жалбоподателя настоящият съдебен състав намира, че същия няма правен интерес от настоящето оспорване.

По изложените съображения и на основание чл. 159, т. 4 апк, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

оставя без разглеждане жалбата на К.Д.К. с ЕГН **********, с адрес *** против  “представяне на непълна информация от инж. Ч.К.– зам. кмет по СИРР при Община Бургас по реда на ЗДОИ“.

прекратява производството по административно дело № 868 от 2017 г. по описа на съда.

По повод искането за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, формулирано от процесуалния представител на ответника, съдът намира така формулираното искане за неоснователно. В нормата на чл. 143, ал. 3 апк е регламентирано, че когато съдът отхвърли оспорването или подателят оттегли жалбата страната, за която административния акт е благоприятен, има право на разноски. В настоящия случай жалбата е оставена без разглеждане, като процесуално недопустима, поради което съдът намира, че не е налице допустимост на цитираната норма на чл. 143, ал. 3 АПК.

Настоящето определение подлежи на оспорване с частна жалба от страните в 7-дневен срок, считано от днес, пред Върховен административен съд.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: