О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  864/18.05.2016 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание на осемнадесети май, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 868/2016 година,

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба вх. № 10353/14.04.2016 година от И.С.И. с ЕГН ********** и посочен адрес – Бургаски затвор, I група, килия № 15 срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София при Министерство на правосъдието (ГДИН).

Делото е образувано първоначално в Административен съд – София (АдмС - София) под № 3960/2016 година.

В исковата молба на И. (лист 2 от адм. д. № 3960/2016 година) се твърди, че той вече е сезирал Софийски градски съд „за незаконни сделки и ощетяване, заради високи надценки на всички стоки на лавката в затвора в гр.Бургас“, но е бил уведомен, че компетентен съд е АдмС - София. Заявява се, че с надценките на продуктите, които се предлагат в затворите, „някой прави огромни печалби и това става в клон на Министерство на правосъдието“. Поддържа се, че „те“ „ограбват хората“. 

АдмС – София е приел, че компетентен съд по спора е АдмС – Бургас и с определение № 2227/18.04.2016 година (лист 5 от адм. д. № 3960/2016 година) е прекратил производството пред себе си, като е изпратил исковата молба на АдмС – Бургас, във връзка с което е образувано и настоящото дело.

С разпореждане № 2558/27.04.2016 година на ищеца И. е указано да приведе исковата си молба в съответствие с нормата на чл. 127 ал.1 т.5 от ГПК, като посочи в какво се състои искането му.

В уточнение вх. № 4892/11.05.2016 година към първоначално подадената искова молба, И. посочва, че ГДИН сключва неизгодни договори с фирми, които зареждат затворническата лавка с продукти със завишени цени. Според него, „те“ (вероятно главната дирекция) се възползват от това, че са „монополисти“ и „завишават цените на предлаганите стоки“.

С уточнението ищецът иска ГДИН да бъде осъдена да му възстанови надвзети суми за „лавка и телефон“, като оценява иска си на 5 000 (пет хиляди) лева.

Настоящият съдебен състав счита, че не е компетентен да реши спора.

Съдържанието на исковата молба и уточнението към нея показват, че искът, предявен от ищеца, не е иск по глава ХІ от АПК. Обстоятелствата, описани от И., не сочат за наличието на административно правоотношение, по което той е страна, за незаконосъобразен административен акт, действие или бездействие на администрацията.

Исковата молба и уточнението към нея сочат, че претенцията на И.И. срещу ГДИН е свързана с недоволството му от цените, на които купува хранителни продукти от затворническата лавка, т.е налице е гражданско правоотношение между продавач и купувач, по което ищецът заявява, че без правно основание ответникът се е обогатил за негова сметка. Предявеният иск следва да бъде квалифициран като такъв по чл. 59 ал.1 от Закона за задълженията и договорите.

Съгласно чл. 59 ал.1 от ЗЗД, вън от горните случаи, всеки, който се е обогатил без основание за сметка на другиго, дължи да му върне онова, с което се е обогатил, до размера на обедняването.    

Предвид съдържанието на исковата молба и уточнението към нея, указващо гражданскоправен спор за неоснователно обогатяване, настоящият съдебен състав приема, че не е компетентен да разгледа спора. В случая, компетентен да се произнесе е Софийски районен съд – предвид цената на иска (по аргумент от чл. 103 във връзка с чл. 105 т.4 от ГПК), в чиито район е седалището на ответника ГДИН (юридическо лице, второстепенен разпределител на бюджетни средства към Министерство на правосъдието).

Доколкото, обаче, делото е изпратено, на основание чл. 135 ал.2 от АПК, по подсъдност от АдмС – София, за настоящия съдебен състав остава възможността по чл. 135 ал.6 от АПК. Делото следва да бъде изпратено във Върховен административен съд – за образуване на смесен състав с Върховен касационен съд и произнасяне по спора за подсъдност.

С оглед на изложеното, на основание чл.135 ал.6 във вр. с ал. 4 от АПК   

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА  адм.дело № 868/2016 година по описа на Административен съд – Бургас.

 

ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Бургас и Софийски районен съд, по повод искова молба вх. № 10353/14.04.2016 година от И.С.И. с ЕГН ********** и посочен адрес – Бургаски затвор, I група, килия № 15 срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София при Министерство на правосъдието.

 

ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд - за произнасяне от смесен състав с Върховен касационен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

                                                                      

 

СЪДИЯ: