ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 15.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети септември                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 868 по описа за 2015 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Т.М., редовно призован, не се явява. За него - адв. А., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от Д.Т.М. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 15-0769-000237/04.03.2015 г., издадена от Началник на Група към ОД на МВР Бургас, с която на жалбоподателя е наложена Принудителна административна мярка, а именно: „Временно отнемане на свидетелство за управление на МПС”.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по повод формулирано в сезиращата съдът жалба доказателствено искане и след изискване от съда, с писмо от 26.05.2015 г. на ОД на МВР – Бургас са постъпили заверени копия от Наказателни постановления № 712/17.04.2006 г.; № 6100/19.07.2006 г.; № 1785/22.04.2003 г.; № 6240/02.09.2005 г.; № 7255/04.10.2004 г.

         АДВ. А.: Поддържам предявената жалба.

         Оспорвам редовното връчване и влизането в сила на всички наказателни постановления, с изключение на три от тях.

Оспорвам разписка приложена на стр. 41 като доказателство по делото. Същата не удостоверява текста за който се отнася.

Оспорвам също така приложените по делото неподписани наказателни постановления по отношение на съдържанието.

Във връзка със сочената разпоредба в едно от наказателните постановления - № 7255/04.10.2004 г. на РУП - Сливен, а именно: разпоредбата на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН, Ви моля да допуснете до разпит един свидетел, който да установи обстоятелството какъв е бил адресът на Д.М. в момента на издаване на НП и променян ли е този адрес.

Моля да приемете като доказателство копие на личната карта, която удостоверява постоянния адрес. Няма да соча други доказателства.

 

         Съдът, с оглед заявеното от процесуалния представител на жяалбоподателя становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА представените с писмо рег. № 769р-3519/22.05.2015 г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Бургас документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА изпратените с писмо рег. № 804000-5482/26.05.2015 г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Сливен документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА представеното в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя заверено копие от личната карта на последния като писмено доказателство по делото.

         По отношение на формулираното доказателствено искане за допускане до разпит в качеството на свидетел лице, което да удостовери какъв е бил адресът на жалбоподателя към момента на изготвяне и връчване на НП № 7255/2004 г. на РУП – Сливен, съдът намира така формулираното доказателствено искане за неотносимо към предмета на спора. В настоящото производство се оспорва законосъобразността на заповед за налагане на ПАМ против жалбоподателя, докато с така заявеното доказателствено искане се цели удостоверяване, респективно оспорване на редовното връчване на НП от 2004 г. В случая законосъобразността, в т.ч. и на връчването на НП не е предмет на настоящото производство, поради което доказателствените искания в тази насока са неотносими към предмета в  настоящия спор, с оглед на което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДОПУСКА доказателственото искане за разпит в качеството на свидетел на лице, което да удостовери какъв е бил адресът на жалбоподателя към 2004 г.

         С оглед изчерпване на доказателствените искания и поради липсата на необходимост от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

АДВ. А.: В настоящото производство административнонаказващият орган не можа да докаже фактическите и правни основания за издаване на обжалвания акт, не успя да проведе пълно и главно доказване на изпълнението на особените изисквания на закона. По делото не бяха представени доказателства, от които да се установи, че всички НП описани в обжалваната заповед са връчени редовно на жалбоподателя и са влезли в сила. Една част от описаните НП не бяха въобще представени по делото, а от други, които са представени се установи, че връчването на жалбоподателя не е извършено редовно. Не се установява по безспорен начин както влизането в сила на всички НП, така и броя на контролните точки, които са отнесени с тях. Ето защо, в случая не се доказва наличието на фактическо основание за издаване на заповедта, с която е наложена ПАМ. Установява се от писмо приложено на стр. 30 от делото, че НП № 6151/26.05.2004 г. е унищожено със заповед на директора на ОД на МВР -  Бургас. Като унищожено се сочи и НП № 122164 от 17.11.2003 г. на СДВР. Независимо, че от представените доказателства е видно, че именно конкретно посочените като номера НП са унищожени, то унищожаването не трябва да се приема във вреда на жалбоподателя.

Ето защо, с отговора на всички основания, които са подробно изложени в жалбата, Ви моля изцяло да отмените като неправилна и незаконосъобразна обжалваната заповед.

Моля да ми предоставите възможност да изложа подробни съображения в писмени бележки.

Моля да присъдите направените от доверителя ми съдебно-деловодни разноски. 
         
Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок считано от днес, в който същият може да изготви писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: