ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 10.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети март                                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 868 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.П., редовно уведомен,  се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Р., редовно уведомена.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат А. – процесуален представител на ответника, в която се изразява становище по съществото на спора и се прави искане да бъде оставена без уважение жалбата и да остане в сила процесната заповед.

 

СЪДЪТ връчва копие от молбата на жалбоподателя.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпило е заключение от вещото лице, което в срока по чл. 199 от ГПК.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Да се изслуша заключението на вещото лице. Не съм се запознал с експертизата, но уважаемата госпожа реално си мереше и беше на място. Аз също присъствах заедно със съпругата ми по времето, когато беше вещото лице на място.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.С.Р. – 63 години, българска гражданка, неосъждана, със средно специално образование, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Към заключението ми има скица, на която скица със червен цвят съм нанесла процесната постройка.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Постройката попада ли в имот № 105?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Част от нея попада в имот № 105 – земеделска земя и част попада в улица, която не е приложена, но по план е предвидена и е нанесена в Кадастралната карта.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Това, на което аз бях очевидец по време на извършване на действието, вещото лице измери разстоянието от неговата къща до съществуващата постройка, което беше 10 метра. Отстоянието на самата му къща до границата на постройката, всъщност до края на парцела, който свършва, е дадено 8 метра, но едва ли е толкова и затова тук възразявам, че моята постройката за мен е нереално, че е в урбанизирана територия. Съседът ми е заграбил 2 м земеделска земя.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.:*** до първата сграда в имот с последни цифри 158. Самата изградена на място жилищна сграда с № 1 и № 2 съм измерила, от там разстоянието между двете сгради № 2 и № 3, както и сграда № 3, както съм измерила разстоянието между сградата и края на имота и процесният строеж и така съм го нанесла. На място след сграда № 3 има съществуваща лятна кухня с камина, тя е в поземлен имот № 158, но не е отразена в кадастъра. Това е скица от кадастралната карта, така съм установила точното местонахождение на процесната сграда, която е предмет на заповедта. Отразила съм и чрез измерване на място. От сграда № 3 до процесния строеж е 10 метра.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Отстоянието от неговата къща трябва да е 8 м, което означава, че той е заграбил 2 метра от земеделска земя или това, което е нанесената урбанизирана територия, той е заграбил урбанизирана територия.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Не мога да кажа къде е следвало да бъде изградена сграда № 3.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Моята сграда е № 1 в имот № 159.

Строежът е недопустим, защото няма необходимото отстояние от границата на земеделската земя.

От 1989 година когато беше възстановена собствеността бившият кмет се сдоби с тази земя, тя е земеделска земя.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Не открих никакви строителни книжа, включително подробен устройствен план. Земята е земеделска, не е променено предназначението в тази част, включително в момента на проверката част от нея беше изорана с подготовка за сеитба, но това е в съседство на процесната сграда. До сградата беше изорано, но сградата е в същата земя и се ползва за стопански нужди.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Да се приеме заключението. То говори истината.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 200 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Мисля че няма доказателства, с които да съм разполагал и да не съм ги представил по делото. Няма да правя други доказателствени искания. Общината мисля, че е дала  всичко по делото.

 

Съдът по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА думата по същество.

 

ЖАЛБОПОАДЕТЛЯТ П.: Моля да уважите жалбата ми и отмените оспорената от мен заповед, но преди това бих искал да отбележа и да бъде записано, че същата сграда не е влязла в територия урбанизирана от Община Поморие. Останалите 2 метра са заграбени от съседа ми. Искам да кажа че уважаемият съд, ако приеме моите искания, да се разпореди да ми освободи заграбената от него територия, както той така и неговите роднини – вуйчо, леля, те също са заграбили голяма част. Обърнали са всичко на змиярник. Да го освободят, за да мога да си го ползвам, защото е превърнато буквално в змиярник, бунище. Изхвърлят си всичките боклуци, дори тоалетна хартия изхвърлят там, строителни материали. Натрупано е може би има 10 самосвала да изхвърлят отпадъци от там. Те са го заградили и си изхвърлят отпадъците и аз нямам допирна точка да си обработвам земята. Това общината го знае и не взема отношение. Сградата е построена през 1992 година и този член ме защитава, мисля че е чл. 127, т.1 ЗУТ, влязъл в сила на 26.01.2012 г., за търпимост.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:18 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: