ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 11.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети ноември                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 868 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.П., редовно уведомен,  се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се явява, адвокат А., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ : Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на П.И.П. против заповед № РД-16-221/26.03.2014г. на кмета на община Поморие, с която е наредено премахване на „Тухлена стопанска сграда” находяща се частично в имот общинска урбанизирана територия с № 00833.501.493 по плана на гр.Ахелой и частично в имот №00833.4.105 със статут земеделска територия-лозе.

 

ПОСТЪПИЛИ са две уведомления с вх.№7487/14.10.2014година и вх.№8243/05.11.2014година от жалбоподателя, с приложени  Постановление за отказ за образуване на досъдебно производство от 28.10.2014година.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Поддържам жалбата.

През 1983 година закупих имота чрез покупко-продажба с нотариален акт. През това време до 1989година бях на груб строеж. През 1989година беше завършен строежът, направих един етаж за живеене и се преместихме със семейството да живеем там. Дъщеря ми тогава беше 4 клас, сина ми 1 клас. Съседа ми Ж. също стореше и сградата му в този момент беше на груб строеж и аз направих метална конструкция, т.нар. асмалък, без да съм минал границата на съседа. От гледна точка на това, че децата ми бяха малки поставих временна мрежа, която да не позволява децата да влизат в имота, в който се строеше. В това време нямах още имота - земеделска нива. Границите бяха уточнени в община Поморие, когато почна строителството Ж. постави вертикален метален кол с два наклонени кола към него. През 1989година се сдобих с това место. Края на 1989година, не  може би 1990година лично с жена ми построихме навес да прибираме дърва и няколко кокошки. Това е построено 1989 година, като до момента нямаше никой претенции, никакви. Същия имот е заграбен повече от 2 метра от Ж., имам предвид от земеделската земя и не можа да се намери институция да каже ето границата, сложете си мрежа. Общината не взема никакво отношение.

Обръщам се към общината и ги питам докога ще облагодетелстват техния Ж. и ще му уважават исканията. Целта на общината е да премахне сега навеса, за да отворят път на Ж.. Заявявам, че урбанизираната територия е незаконна.

Нямам разрешение за строеж за сградата, както и одобрени инвестиционни проекти. Нямам нищо одобрено във връзка със строителството. В община Поморие не съм търсил никой, построих го на своя глава. Сградата е търпима, тъй като съм я построил  през 1989 година. Ако трябва експертиза ще има. Настоявам да има експертиза.

 

АДВОКАТ А.:***, заявявам, че процесна заповед  е законосъобразна. В нея изрично е посочено и като мотиви е постановено, че процесната сграда е незаконна. На второ място тази сграда попада частично в имот на общината и съответно в лозе собственост на наследниците Т. И. Б.. Тук не се касае само относно обстоятелството дали е търпим или нетърпим строежът, а за това че има частично навлизане в два чужди имота. Дори да бъде допусната съдебно-техническа експертиза за установяване на този факт за търпимост има и друго нарушение, че е не само незаконно строителството, но има и навлизане в чужд имот. Ако жалбоподателят, а такива твърдения няма, че той не е навлязъл в чужд имот или не, това е спор за материално право.  Такива основания не са посочени от жалбоподателя, както и не са посочени основания, че се касае за  търпим строеж. Видно от фотографиите приложени по делото, тази сграда е изградена дори в близост на някаква съществуваща граница. Ако жалбоподателят иска да ангажира доказателства в тази насока, моля да поеме съответните разноски за експертиза. Не се представиха доказателства, че е строителството е в неговия имот.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Имам жалба подадена в Административен съд-Бургас, преди около месец, с която исках да бъде  присъединена към същото дело да се разгледа и този случай за навлизането на Ж. в моя имот. До 2004 година и след това не съм подавал документи в общината за узаконяване на постройката. Мястото съм го платил. Нямам документи за собственост на мястото, като само съм броил парите. Ползвам съм го повече от 20 години и навлизам да го придобия по давност. Купих мястото от Иван Бъчков, който почина, но синовете му го знаят това нещо, че съм го купил и ще свидетелстват. Те са добри момчета.

 

АДВОКАТ А.: С оглед изявлението на жалбоподателя, че същият няма титул за собственост на имота в който е изградена процесната сграда, води и до липса на процесуална легитимация да депозира настоящата жалба, поради което считам че на основание на недопустимост следва да се прекрати настоящото производство. Касае се за обжалване на административен акт, а не за спор на материално право.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

По искането за прекратяване на производството, съдът намира същото за неоснователна, доколкото жалбоподателят е посочен  като собственик на строежа и адресат на заповедта, поради което за него е налице безспорен правен интерес от направеното оспорване.

С оглед на горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за прекратяване на производството по адм.д.№868/2014година по описа на Административен съд Бургас, поради недопустимост.

Определението подлежи на обжалване  с крайния съдебен акт.

 

Съдът счита, че за изясняване на обстоятелствата по делото е необходимо допускане на съдебно-техническа експертиза,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която след като извърши оглед на място и проверка в община Поморие да отговори на въпроса - Процесният строеж допустим ли е бил по разпоредбите действали по времето когато е извършен или по разпоредбите на ЗУТ?

Вещото лице следва да изготви и скица, в която да бъдат отразени строежът и имотите, в които той попада, с отбелязване на съответната  собственост съгласно Кадастралната карта и Кадастралния регистър.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 200 лв. вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок следва да бъде представено като доказателство по делото и съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С.Р., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.01.2015 г.  от 10.20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: