О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

Град Бургас, 18.07.2011 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на осемнадесети юли 2011 година, в закрито заседание в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело  № 868 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на В.Д.К., В.М.Т. и А.М.Т. против заповед № 8-Z-359/24.03.2011г. на кмета на община Созопол, за утвърждаване на определената по реда на § 31, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, обективирана в протокол № 0003/07.03.2011г., оценка на подобренията върху новообразуван имот № 88 по плана на новообразуваните имоти за местността „Митков мост”, землище гр.Черноморец, община Созопол, в размер на 140 лв., с искане за отмяната й като незаконосъобразна.

За доказване на твърденията в жалбата, в постъпила по делото молба, процесуалният представител на жалбоподателката В.Д.К. – адв.М., е поискала назначаването на съдебно-техническа експертиза по делото със задачи, поставени в молбата по т.1 и т.2 от същата.

Съдът намира доказателственото искане за допустимо, поради което следва да го уважи, като постави и допълнителни въпроси към вещото лице за изясняване на делото от фактическа страна.

Воден от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДОПУСКА извършването на съдебно – техническа експертиза по делото, която да се изготви от вещото лице С.Б. след внасяне на предварителен депозит от жалбоподателката В.Д.К. в размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева, платим по сметка на Административен съд – гр.Бургас, в 7-дневен срок от съобщаването. В същия срок да се представи по делото документ за внесения депозит. Вещото лице да изготви заключение, като даде отговор на въпросите, поставени в молбата на адв. М., както и на следните поставени от съда допълнителни задачи към вещото лице:

1. Налице ли е идентичност между процесния имот – предмет на оспорената заповед № 8-Z-359/24.03.2011г. на кмета на община Созопол за утвърждаване на оценката на подобренията върху този имот, и новообразуван имот № 88 по одобрения със заповед № РД-09-68/07.05.2007г. на областен управител на област Бургас и влязъл в сила план на новообразуваните имоти?

2. Вещото лице да посочи изпълнените на място подобрения в имота, след оглед.

3. Вещото лице да изготви и приложи към заключението комбинирана скица на новообразуван имот № 88 по плана на новообразуваните имоти и ползвателски имот № 88 по помощния план на зоната по § 4 за местността „Митков мост”, земл. с.Черноморец, в която да се отразят и процесните 250 кв. метра.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключението и призове за насроченото съдебно заседание след представяне на документ за внесен предварителен депозит за изготвяне на експертизата.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да изчерпят всички свои доказателствени искания, в 10-дневен срок от съобщаването.

ПРЕПИС от определението на съда да се изпрати на страните.

Определението не подлежи на обжалване.                                

 

 

 

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: