Р Е Ш Е Н И Е

№ 301

гр. Бургас, 17.03.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                            ХII състав

на седемнадесети декември две хиляди и осма година

в съдебно заседание в следния състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

Секретар: Й.Б.

като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 868 по описа за 2007 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на И.Б.Д. ***, В. Б.Д. *** и Н.Т.М. *** срещу Решение № 1402/12.07.2007 г. на кмета на община Бургас.

Жалбата е подадена чрез кмета на община Бургас с вх. № 94-И-322/30.07.2007 г. Съгласно представено по делото удостоверение за наследници, жалбоподателят Вълкан Б.Д. е починал на 04.10.2007 г. Като жалбоподатели са конституирани и призовани да участват в настоящото дело неговите наследници С.В.Т. и Б.В.Д..

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателите И.Б.Д. и С.В.Т. поддържа жалбата, моли да бъде отменено оспореното решение и да се върне преписката на административния орган за произнасяне по същество.

Жалбоподателите Н.Т.М. и Б.В.Д. не се явяват и не се представляват в съдебно заседание

Ответникът – кметът на община Бургас чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата.

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и доводите на страните, счита за изяснено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и от процесуално легитимирани лица, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Производството по издаване на оспореното решение е образувано по молба, вх. № 94-И-322/08.06.2007 г. на И.Б.Д., В.Б.Д. и Н.Т.М. за отмяна на Заповед № 308/06.06.1978 г. на председателя на ИК на ГНС-гр. Бургас и възстановяване на собствеността върху недвижим имот, представляващ бивш парцел ХІІІ, бивш кв. 9 по плана на жк “Изгрев”, гр. Бургас, с площ 835 кв. м на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

Съгласно наличните данни по делото с нотариален акт № 124, том V, дело № 1935/1964 г. и нотариален акт № 125, том V, дело № 1936/1964 г. И.И.М. и В. И. В. са придобили собственост, всеки един от тях по 200 кв. м идеални части от бивш парцел ХІІІ, бивш кв. 9 по плана на жк “Изгрев”, гр. Бургас, целия с площ 835 кв. м. С нотариален акт № 1, том І, дело № 3/1978 г. И.Б.Д. е придобил собствеността върху останалата част от имота – 435 кв. м идеални части.

Видно от представените по делото удостоверения за наследници и удостоверения за идентичност на лице с различни имена, имената И.И.М. и И. Б.Д. са на едно и също лице, имената В.И. В. и В. Б.Д. са на едно и също лице, имената П.И. В. и П. Б.Д. са на едно и също лице.

Със Заповед № 308 от 06.06.1978 г. на председателя на ИК на ГНС-Бургас е открито производство  по отчуждаване на парцели ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, ХІІІ, ХІV и ХV, кв. 9 по плана на кв. “Изгрев” гр. Бургас, отредени за мероприятия на ГНС. С протоколи от 07.06.1978 г. и 09.06.1978 г. комисията по чл. 265 от ППЗТСУ (отм.) е извършила оценка на притежаваните от отделните съсобственици идеални части от бивш парцел ХІІІ, бивш кв. 9 по плана на жк “Изгрев”, гр. Бургас. Посоченият недвижим имот е отчужден от И.Б.Д., И.Б.Д. и Вълкан Б.Д. със Заповед № 360/03.07.1978 г. на председателя на ИК на ГНС-гр. Бургас. Със същата заповед са определени оценките на съответните идеални части от отчуждения имот и начинът на обезщетяване на собствениците му, както следва: на И. Б.Д. и И.Б.Д. – тристайни жилища, на В. Б.Д. – парично обезщетение. Съгласно наличните данни по делото лицата са обезщетени в съответствие с цитираната заповед.

С молба, вх. № ОС-94-И-105/22.02.2005 г. И.Б.Д. *** с искане за възстановяне на собствеността върху 435 кв. м идеални части от бивш парцел ХІІІ, бивш кв. 9 по плана на жк “Изгрев”, гр. Бургас. По искането е постановен отказ, обективиран в писмо, изх. № ОС-94-И-105/14.03.2005 г. Отказът не е обжалван е и влязъл в сила. Видно от неговото съдържание при разглеждане на искането кметът на община Бургас е извършил проверка дали са налице основанията за възстановяване на собствеността по реда на § 9, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 31 от ЗОС. На първо място са изложени съображения, че не са налице предпоставките по чл. § 9, ал. 2 от ЗУТ, тъй като към момента на подаване на молбата, процедурата по отчуждаване е завършила – налице са издадени заповед за отчуждаване на имота и заповеди за определяне на обезщетения, имотът е завзет и е изпълнено предвиденото мероприятие. На второ място са изложени мотиви, че не са налице предпоставките за отмяна на отчуждаването по реда на чл. 31 от ЗОС, тъй като отмяна на отчуждаването е допустима само в неговата цялост, а върху част от имота е реализирано предвиденото по ЗРП мероприятие и освен това искането е подадено само от един от бившите собственици и касае идеална част от имота.

В оспореното решение, предмет на настоящото съдебно производство, е оставена без разглеждане молбата за отмяна на отчуждаването досежно направеното искане от И.Б.Д.,*** се е позовал на влезлия в сила изричен отказ за отмяна на отчуждаването на 435 кв. м идеални части от бивш парцел ХІІІ, бивш кв. 9 по плана на жк “Изгрев”, гр. Бургас, обективиран в писмо, изх. № ОС-94-И-105/14.03.2005 г.

На следващо място, административният орган е изложил мотиви, че искането на Н.Т.М., И.Б.Д. и В. Б.Д. в качеството им на наследници на И. Б.Д. е също процесуално недопустимо, тъй като последният е починал на 19.09.1988 г., т. е. преди влизане в сила на ЗОС и следователно в наследствената маса не е възникнало правото по чл. 31, ал. 1 от ЗОС.

По отношение на искането на В. Б.Д. в качеството му на отчужден собственик на 200 кв. м идеални части от процесния имот административният орган е посочил, че искането е процесуално допустимо, но е неоснователно. В подкрепа е изложил мотиви, че разпоредбата на чл. 31 от ЗОС не допуска отмяна на отчуждаването върху идеална част и че предвиденото мероприятие е изпълнено.

По делото е допусната и изслушана съдебно-техническа експертиза. Съгласно заключението на вещото лице върху бивш парцел ХІІІ, бивш кв. 9 има изпълнено мероприятие на ГНС по одобрения ЗРП на жк “Изгрев”, състоящо се в асфалтирана площадка на детски кът с люлки и затревена площ и дървета около него. Изпълненото мероприятие отговаря по предназначение на предвижданията на плана, за чиято реализация е бил отчужден имотът. Свободната част на имота, без изградената детска площадка, измерена графично е 325 кв. м и отговаря на условията на чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за образуване на самостоятелен поземлен имот.

При така установената фактическа обстановка, се налагат следните изводи от правна страна:

Административният акт е постановен от компетентен орган, при спазване на установената форма и административнопроизводствени правила, при правилно приложение на материалния закон и в съответствие с целта му.

Съгласно чл. 27, ал. 2 от АПК административният орган проверява предпоставките за допустимостта на искането, в това число предвидените в т. 1 и т. 5 от посочената разпоредба предпоставки: липса на влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни и наличие на правен интерес на заявителя. Съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗОС, ако в тригодишен срок от отчуждаването на имота мероприятието по подробния устройствен план не е започнало или имотът не се ползва по предназначението, за което е отчужден, по искане на бившия собственик на имота кметът на общината отменя заповедта за отчуждаване след възстановяване на полученото обезщетение. Право да се иска отмяна на отчуждаването законодателят е предоставил на бившите собственици на отчуждения имот. В случая фактическите основания, на които се е основал административният орган, за да остави искането за отмяна на отчуждаването без разглеждане по отношение на И.Б.Д., Н.Т.М. и В.Б.Д., се подкрепят изцяло от събрания доказателствен материал. Относно искането за отмяна на отчуждаването в частта му за 435 кв. м идеални части от посочения имот е налице влязъл в сила отказ на кмета на община Бургас по молба на И.Б.Д.. Посоченият отказ е обективиран в писмо, изх. № ОС-94-И-105/14.03.2005 г. и съдържа изрични мотиви, че не са налице предпоставките за отмяна отчуждаването по реда на чл. 31 от ЗОС. Наличието на влязъл в сила административен акт е процесуална пречка за разглеждане на ново искане със същия предмет и страни и представлява основание за оставяне на искането без разглеждане по чл. 27, ал. 2, т. 1 от АПК. По изложените съображения, като е оставил искането за отмяна на отчуждаването в частта му за 435 кв. м идеални части бивш парцел ХІІІ, бивш кв. 9 по плана на жк “Изгрев”, гр. Бургас, кметът на община Бургас е постановил законосъобразен административен акт.

На следващо място, правилен и законосъобразен е изводът на административния орган, че искането на И.Б.Д., Н.Т.М. и В. Б.Д. в качеството им на наследници на И. Б.Д. е процесуално недопустимо поради липса на правен интерес да искат отмяна на отчуждаването по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗОС. Право да се иска отмяна на отчуждаването законодателят е предоставил на бившите собственици на отчуждения имот и то може да бъде наследявано, ако обаче е съществувало, като част от имуществото на наследодателя към момента на неговата смърт. В случая отчуждаването е извършено от И.Б.Д., И.Б.Д. и В.Б.Д., като видно от представеното удостоверение за наследници наследодателят И. Б.Д. е починал на 19.09.1988 г. ЗОС е влязъл в сила на 01.06.1996 г., т. е. след неговата смърт, поради което той не е могъл да придобие право да иска отмяна на отчуждаването по реда на този закон, за да бъде то наследено и упражнено от неговите наследници.

Съдът не намира основания за отмяна на оспореното решение и в частта му, в която е разгледано по същество и е оставено без уважение искането за отмяна на отчуждаването в частта му за 200 кв. м идеални части от процесния имот, направено от В. Б.Д. в качеството му на бивш собственик.

На първо място по реда на чл. 31, ал. 1 ат ЗОС е възможна отмяна на отчуждаването в неговата цялост, но не и отмяна на идеални части от имота, тъй като в посочената разпоредба изрично е регламентирано, че при отмяна на отчуждаването съдът постановява възстановяване на даденото от двете страни, като изпълнението на това изискване е възможно единствено при направено искане за отмяна на отчуждаването на целия имот. В случая искането се явява допустимо само за частта от имота, която е била собственост на В. Б.Д., тъй като по отношение на бившия собственик И.Б.Д. е налице влязъл в сила отказ, постановен по реда на чл. 31 от ЗОС, по отношение на бившия собственик И. Б.Д. правото по чл. 31 от ЗОС не е възникнало, тъй като е починал преди влизане в сила на ЗОС, но дори и да се приеме обратното – че неговите наследници имат право да искат отмяна на отчуждаването на собствено основание, то в случая не е налице сезиране на административния орган от всички наследници на Иван Б.Д.. Съгласно представеното по делото удостоверение за наследници, освен Н.Т.М., И.Б.Д. и В. Б.Д., на посоченото лице наследници са П.Б.Д. и Т. Б.Д.. По делото не са налице данни, че последните две лица са подали искане за отмяна на отчуждаването на процесния имот.

На второ място, за да бъде отменено отчуждаването, е необходимо мероприятието по подробния устройствен план да не е започнало или имотът да не се ползва по предназначението, за което е отчужден. Съгласно заключението на вещото лице върху част от процесния имот е изпълнена асфалтирана площадка на детски кът с люлки и затревена площ и дървета около него. По одобрения ЗРП на жк “Изгрев” от 1972 г. и частичното му изменение от 1976 г. към момента на отчуждаването територията на процесния имот е отредена за благоустрояване около спортно съоръжение в районен парк. С одобряването на последващия ЗРП, територията на процесния имот попада в УПИ І, кв. 10, отреден по плана “За районен парк, жилищно строителство и комплексно обществено обслужване”. Въз основа на така направените констастации вещото лице е достигнало до извода, че мероприятието, за което е отчужден имотът, е осъществено и той се ползва по предназначение. Съгласно констатацията на вещото лице, изложена в т. 4 от заключението, свободната част на имота е 325 кв. м при площ на целия имот от 835 кв. м. Съдът кредитира заключението на вещото лице като пълно, обективно и компетентно изготвено и като го взе предвид ведно с останалия събран доказателствен материал намира, че в случая не са налице предпоставките по чл. 31, ал. 1 от ЗОС за отмяна на отчуждаването на процесния имот, а именно: искането за отмяна на отчуждаването да е подадено от всички правоимащи лица и мероприятието, за което е бил отчужден имотът - да не е осъществено.

По изложените съображения, съдът намира оспорването на Решение № 1402/12.07.2007 г. на кмета на община Бургас изцяло за неоснователно, поради което същото следва да бъде отхвърлено.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. последно от АПК, Административен съд – гр. Бургас, ХII  състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение № 1402/12.07.2007 г. на кмета на община Бургас от И.Б.Д. ***, Н.Т.М. ***, С.В.Т. *** и Б.В.Д. ***, последните двама в качеството им на наследници на В. Б.Д.,***.

 

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

                                                                                                 СЪДИЯ: