ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 11.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На единадесети юли                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 867 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 12.22 часа се явиха:

 

Жалбоподателите К.С.С. и С.К.С. не се явяват и не изпращат представител, редовно уведомен.

За ответника- кмет на Община Царево се явява адвокат Н., надлежно упълномощен.

За заинтересованата страна „Оренда 777“ ЕООД се явява адвокат Д.Т.от АК Пловдив, надлежно упълномощена.

 

В съдебната зала присъства адвокат Е.М..

Адвокат М.: Заявявам, че като пълномощник съм предявил жалбата пред настоящия съд. Моля да ми се даде процесуален срок, в който да удостоверя представителната си власт. Не мога да представя пълномощно на този етап, тъй като жалбоподателят К.С. работи като международен шофьор, в момента пътува и е извън страната.

 

Адвокат Н.:*** заявявам, че оспорвам жалбата като недопустима. В нарочно възражение пред административния орган жалбоподателите са заявили в административното производство, че не са извършители на строежа. На второ място считам, че жалбоподателите не са легитимирани да обжалват заповедта като страна, която не е адресат на оспорената заповед, където е посочено, че премахването следва да се извърши от собственика на поземления имот, който е „Оренда 777“ ЕООД. При условие, че приемете, че жалбата е допустима за разглеждане, то моля да дадете ход на делото.

Адвокат Т.: От името на доверителя ми „Оренда 777“ ЕООД заявявам, че жалбата е недопустима. Адресат на оспорвания акт е дружеството, до което е изпратена и връчена на 20.03.2018г. покана за доброволно изпълнение на процесната заповед от 15.03.2018 г. Дружеството, което представлявам, е собственик на имота и същият е земеделски по своя характер. В него няма строежи или други законни сгради. Ето защо смятам, че единствен адресат на акта е доверителят ми, за което ще представя ѝ писмени доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на К.С.С. и С.К.С. против заповед № РД-01-97/15.03.2018 г. на кмета на община Царево за премахне на незаконен строеж- 5 броя бунгала, находящи се в поземлен имот с идентификатор 48619.64.37 по КК на гр. Царево, м. Нестинарка.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да докажат в настоящото производство фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателите носят доказателствената тежест да установят фактите, посочени в жалбата, от които черпят благоприятни последици, включително чрез съдебна експертиза.

 

Адвокат Н.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган, в рамките на законовите правомощия. Моля да приемете представените с административната преписка писмени доказателства. Предвид указаната с нарочно определение на съда доказателствена тежест, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроси, които представям пред вас с нарочна молба, с копия за другите страни и вещото лице. На този етап няма да соча други доказателства. Запазвам правото си за становище, с оглед представените от другите страни доказателства. В случай, че делото бъде прекратено, то моля да ни бъдат присъдени направените разноски.

Адвокат Т.: Присъединявам се към становището на колегата, пълномощник на ответната страна, като считам жалбата за неоснователна. Представям покана от Община Царево за доброволно изпълнение на заповед № РД-01-97/15.03.2018 на кмета на община Царево, като доверителите ми са я изпълнили в срок. Представям и определение на Върховния административен съд, във връзка с издаден паралелно акт за събаряне на други сгради в същия имот, по същия ред, по който съдът се е произнесъл в аналогична ситуация, преди броени дни. Твърдим, че бунгалата са съборени доброволно по тази покана. В случай на прекратяване на делото, моля да ни бъдат присъдени разноски.

 

СЪДЪТ счита, че приложените в административната преписка писмени доказателства, както и представената в днешното съдебно заседание от заинтересованата страна „Оренда 777“ ЕООД покана за доброволно изпълнение, са допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Представеното определение № 9105/04.07.2018 г. по адм.д. №7352/2018 г. по описа на Върховния административен съд следва да бъде прието за сведение. Основателно е направеното от пълномощника на ответната страна искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, доколкото заключението на същата ще спомогне за изясняване на делото и също следва да бъде уважено. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства, както и днес представената от пълномощника на заинтересованата страна „Оренда 777“ ЕООД покана за доброволно изпълнение.

ПРИЕМА за сведение определение № 9105/04.07.2018 г. по адм.д. №7352/2018 г. на Върховния административен съд.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените с молбата на адвокат Н. задачи.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 280 лева, платим от ответната страна в 7-дневен срок от днес.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице инж. М.Г..

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.10.2018г. от 10.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.32 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: