ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 29.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и девети септември           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 867 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ О.А.Е., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв.Д., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, представлява се от адв.А., която представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Д.: Поддържам жалбата.

         Моля да уважите жалбата и приемете представените с нея писмени доказателства. Във връзка с указанията, дадени от съда, представям четливо копие на писменото доказателство, находящо се на лист 11 от делото, за което бяхме задължени.

         Други доказателства няма да сочим.

 

         Адв.А.: От името на Община Поморие заявявам, че постановеният административен акт е законосъобразен. Жалбата е неоснователна. Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с обжалвания отказ за издаване на удостоверение по реда и смисъла на § 16 от ДР на ЗУТ, както и представеното в днешно съдебно заседание писмено доказателство, представляващо пълномощно.

 

Като съобрази изявленията на страните, че други доказателства няма да се ангажират по делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Д.: Моля да уважите жалбата на посочените в нея основания. Считам, че тя бе доказана с представените по делото писмени доказателства. Моля да ни присъдите направените по делото разноски, в това число и адвокатско възнаграждение.

Считам, че жалбата е доказана и няма основание да бъде постановен оспорваният отказ, тъй като удостоверението за търпимост касае обект самата постройка, а от кого е построена и от кого се иска удостоверението, това няма никакво значение.

Считам също така, че даже и в приложения разписен лист сме отразени като собственици, отделно от това - в Община Поморие в отдел „Местни данъци и такси” сме отразени като собственици, поради което няма основание да ни се откаже издаването на исканото удостоверение, което да ни послужи за издаване на констативен акт по обстоятелствена проверка за собственост.

 

Адв.А.: От името на Община Поморие моля да оставите без уважение така депозираната жалба.

На първо място, считам, че не е процесуално легитимиран жалбоподателят да обжалва и да прави искане за издаване на удостоверение за търпимост за недвижим имот, който не е негова собственост и на това основание считам, че следва да се прекрати производството.

На второ място, считам жалбата за неоснователна.

Постановеният отказ е постановен на основание обстоятелството, че жалбоподателят не е собственик на процесната сграда. Собственик на процесната сграда се явява К.А.Я., на който му е учредено право на строеж от дата 22.07.1964г.  За собствеността на всеки недвижим имот съответно законът е посочил титулът, който трябва да притежава собственика, за да прави това искане и в самото заявление-образец е посочено, че трябва да се приложи на първо място документ за собственост. Не е титул за собственост представеният другарски договор от 1994г., нито представеният разписен лист и пълномощното за адвокат, с които писмени доказателства се доказва желанието и намерението на собственика по отношение на процесната сграда. Този административен процес, в който се обжалва този административен акт, не е способ за доказване правото на собственост на жалбоподателя, а само обстоятелството дали административният акт е законосъобразен. Ето защо считаме, че ако е налице спор за материално право, друг е редът и следва да бъде оставена жалбата без уважение и остане в сила постановения отказ.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: