О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас, 13.07.2012г.

 

 

Административен съд  гр. Бургас, четвърти състав, в открито съдебно заседание на тридесети май две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №867 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 134, ал. 5 ДОПК.

Подадена е жалба от М.К.Т., чрез процесуалния му представител адвокат К. против Решение № 40-30/21.03.2012 година, издадено от Директора на ТД на НАП Бургас, с което е оставено без разглеждане искане вх. № 3108/21.02.2012 година от М.К.Т. за изменение на влязъл в сила Ревизионен акт №200333/07.12.2007 година, издаден от инспектор по приходите в ТД на НАП Сливен, който не е обжалван по съдебен ред на основание чл. 133, ал. 2 от ДПК като недопустимо.

С жалбата се иска отмяна на решението и връщане на преписката, на органа, който го е издал за възлагане на ревизия.

В съдебно заседание, процесуален представител на жалбоподателя изпраща писмено становище, с което поддържа жалбата.

Ответникът по оспорването не изразява становище.

Съдът намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от адресат на оспорения акт и в предвидения в разпоредбата на чл. 134, ал. 5 ДОПК срок.

От фактическа и правна страна приема следното:

На 21.02.2012 година М.К.Т. е подал искане, наречено „писмено искане за връчване и/или изменение на ревизионен акт”. В същото е заявил, че е заинтересовано лице в ревизионното производство, в което на „Стар Принт” ООД са определени данъчни задължения за данъчен период от 01.01.2004-31.12.2006 година, тъй като през този период е бил управител и съдружник в дружеството. Поискал е предоставяне на ревизионния акт с цел подаване на жалба против него и е направил искане за изменението му на основание чл. 133, ал. 2 от ДОПК. Последното искане е мотивирал с обстоятелството, че разполага с документи, относими към ревизирания период, които не е могъл да представи поради обстоятелството, че не е бил конституиран като заинтересована страна по спора.

С оспореното решение Директорът на ТД на НАП Бургас е установил, че дружеството „Стар Принт” ООД е било вписано в Търговския регистър на 07.03.2002 година със съдружници И.Д.Г. и М.К.Т.. На 17.10.2002 година с решение на Сливенски окръжен съд е била вписана промяна в състава на дружеството, като на мястото на И.Д.Г. е приет нов съдружник – Д.Ж.Т.. На 14.05.2007 година са били вписани нови обстоятелства по партидата на дружеството, като дяловете на М.К.Т. и Д.Ж.Т. са били прехвърлени на Г. Г. Г.. М.К.Т. и Д. Ж. са били освободени като съдружници в дружеството и заличени като управители, представляващи „Стар Принт” ООД.

Установил е, че за посочения в искането период е бил издаден ревизионен акт, с който са установени задължения за търговскщото дружество и който акт е влязъл в законна сила.

Въз основа на тези факти е приел, че М.К.Т., действащ в лично качество не е заинтересовано по смисъла на закона лице, което разполага с право да инициира производство по чл. 133, ал. 1 ДОПК.

Съдът намира, че законът е приложен правилно.

С ревизионен акт №200333/07.12.2007 година са определени задължения на търговско дружество – юридическо лице. Това дружество, посредством органите си на управление е разполагало с процесуална възможност да го оспори по предвидения от закона ред. Същото притежава и качеството на ревизирано лице, което разполага с право по закон да инициира производство по изменение на влязъл в сила ревизионен акт, който не е обжалван по съдебен ред.

След като към датата на подаване на искането М.К.Т. няма качеството на лице, което по закон разполага с правомощия да представлява ревизирания обект, то той няма правен интерес от иницииране на производство по изменение на влезлия в сила ревизионен акт.

По тези съображения и на основание чл. 134, ар. 5 от ДОПК съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалба от М.К.Т. против Решение № 40-30/21.03.2012 година, издадено от Директора на ТД на НАП Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ:………………………………