Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 1091

 

гр. Бургас, 01.06.2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  БУРГАС  в публично заседание на десети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     ЧЛЕНОВЕ:  СТЕЛА ДИНЧЕВА

                                                                  АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                          

При участието на секретаря М.В. и на прокурора ДЕЯН ПЕТРОВ, като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА касационно административно-наказателно дело № 866 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

Производството е образувано по касационна жалба подадена от „СИДИ” ЕООД гр.Бургас представлявано от управителя Г.Г. срещу решение № 217/20.02.2018 год. постановено по АНД № 6066/2017 год. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 254049-F292335/15.03.2017 год. издадено от Началник сектор „Оперативни дейности“ Бургас при ЦУ на НАП, с което на касатора е наложено административно наказание  “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС за нарушение на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС.

В жалбата се посочва, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Касаторът счита, че районният съд не е обсъдил всички направени възражения и събрани по делото доказателства, което довело до неправилност на съдебния акт. Счита, че не било установено по безспорен начин извършването на административното нарушение. Моли съдът да постанови решение, с което да отмени решението на Районен съд гр. Бургас и да отмени НП.

В с.з. касаторът редовно призован не се представлява.

В с.з. ответникът по касация редовно призован не се представлява.

В с.з. представителят на Окръжна прокуратура излага становище за неоснователност на жалбата като счита, че първоинстанционното решение следва да се остави в сила.

Настоящата съдебна инстанция след като обсъди доводите в жалбата и анализира събраните по делото доказателства намери касационната жалба за подадена в срок и процесуално допустима, а по същество НЕОСНОВАТЕЛНА.

От фактическа страна съдът намира за установено следното:

На 17.02.2017 год. при извършена проверка от служители на ТД на НАП гр.Бургас в търговски обект склад за дърва находящ се в гр. Бургас, ул. Одрин, стопанисван от „СИДИ” ЕООД е установено, че при извършена контролна покупка на 100 килограма дърва, на стойност 17,50 лева е извършено плащане от С.М.-инспектор по приходите с банкнота от 20 лева, за което плащане не е издадена фискална касова бележка от фискалното устройство в обекта. Резултатите от проверката са обективирани в протокол АА № 0226035/17.02.2017 год. За извършеното нарушение проверяващите съставили АУАН № F292335/24.02.2017 год. като квалифицирали деянието като такова по чл.118, ал.1 от ЗДДС. Срещу акта няма подадено писмено възражение. На 15.03.2017 год. административнонаказващият орган издал НП № 254049-F292335/15.03.2017 год., с което наложил на „СИДИ” ЕООД гр.Бургас административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС. Това наказателно постановление е обжалвано пред Районен съд гр. Бургас и с процесното решение същото е потвърдено.

За да потвърди Наказателното постановление първоинстанционният съд е приел от фактическа страна, че касаторът е извършил административното нарушение посочено в атакуваното НП. Този извод съдът е извел въз основа на събраните по делото писмени доказателства, от които е видно, че за покупката на стойност 17,50 лева не е издадена касова бележка, както и свидетелските показания на данъчните служители, чиито показания съдът кредитира изцяло, тъй като са безпротиворечиви, взаимно допълващи се и се подкрепят от останалите доказателства по делото.  Навел е доводи, че при издаване и връчване на АУАН и НП не са допуснати процесуални нарушения, които да водят до отмяна на АУАН и издаденото въз основа на него НП. Обсъдил е и размера на наложеното административно наказание „имуществена санкция” като е приел, че съответства на тежестта на извършеното деяние.

Така постановеното решение е правилно.

Административен съд гр. Бургас намира, че всички събрани по делото доказателства са обсъдени подробно и задълбочено от първоинстанционния съд. Възприетата от съда фактическа обстановка се базира на събраните по делото доказателства и напълно се споделя от настоящата инстанция.

Настоящият състав напълно споделя направените от Районен съд гр. Бургас правни изводи за това, че нарушителят е осъществил описаното в НП нарушение, както и че определеното от административнонаказващия орган наказание е в законоустановените граници.

Съгласно чл.25, ал.1, т.1 от Наредбата независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата по чл.3, ал.1 за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1. В конкретния случай на 05.12.2012 год. от търговски обект на дружеството е извършена продажба на стока на стойност 17,50 лева, за която обаче не е издадена фискална касова бележка. С това деяние касаторът е нарушил определения ред за регистриране и отчитане на продажби в търговски обект и по този начин е ангажирал административнонаказателната си отговорност.

Съдът намира всички възражения на касатора наведени в касационната жалба за неоснователни. Районният съд е обсъдил и възражението за последващо издаване на касова бележка от кочан като изводите му напълно се споделят от настоящия състав. Ето защо съдът намира, че първоинстанционният съд е положил необходимите усилия да събере всички относими доказателства, правилно ги е преценил и установената фактическа обстановка се базира на тях. Представените по делото писмени доказателства са годни и достатъчни, за да обосноват административнонаказателната отговорност на касатора. Направените правни изводи са обосновани и почиват на задълбочен анализ на установените по делото факти. Постановеното съдебно решение е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

По тези съображения Административният съд, в качеството си на касационна инстанция намира, че атакуваното решение на Районния съд, с което е потвърдено наказателното постановление, е законосъобразно, не страда от посочените в жалбата пороци и като такова следва да бъде оставено в сила. 

 Водим от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 221 ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд Бургас

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 217/20.02.2018 год. постановено по АНД № 6066/2017 год. по описа на Районен съд Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ