ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.05.                                                                              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети май                             две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 866 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя С.С.И. като ЕТ „Анонс 98 - С.С.“ - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Т.– представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Юк. Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на С.С.И.в качеството му на ЕТ „АНОНС 98 – С.С.” с ЕИК по Булстат ******, със седалище и адрес на управление ********против ревизионен акт № Р-02000214002779-091-001/20.05.2015г., издаден от началник сектор „Ревизии” и инспектор по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с решение № 213/22.07.2015г. на директора на дирекция „ОДОП”-Бургас при ЦУ на НАП.

Делото се разглежда за втори път пред настоящата инстанция след като с решение № 4130/04.04.2017 г., постановено по адм. дело №  8548/2016 г. на Върховен административен съд,  решение № 1062/01.06.2016 г. по адм. дело 1679/2015 г. на Административен съд- Бургас е отменено в частта, в която е отменен ревизионния акт относно задълженията по ЗДДС  и делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав в частта относно установените с РА задължения по ЗДДС за данъчен период месец януари 2013 г. до месец декември 2013 г. и за данъчен период месец януари 2014 г. до месец април 2014 г., като е дал задължителни указания по прилагане на закона, които са задължителни съобразно нормата на чл. 224 апк.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните доказателствената тежест в процеса, съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК, във вр. § 2 от ДР ДОПК.

 

Юк. Т.: Оспорваме жалбата и поддържаме становището ни, постановено в предходното производство, че в частта по ЗДДС, която е предмет на разглеждане в настоящето производство, РА е законосъобразен и правилен. Моля да се приеме административната преписка. Във връзка с указанията на ВАС, дадени в отменителното решение, представям и моля да приемете акт за регистрация по ЗДДС от 15.04.2014 г. на С.С.И. като ЕТ „Анонс 98 - С.С.“, като видно от инкорпорираната в документа разписка същият е бил връчен на упълномощено лице на ЕТ „Анонс 98 - С.С.“  на 25.04.2014 г. Други доказателства няма да сочим към настоящия момент. Нямаме доказателствени искания.

 Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото административната преписка  и представеният  в днешно съдебно заседание акт за регистрация по зддс, както и да допусне извършването на съдебно-счетоводна експертиза, съобразно указанията на Върховния административен съд.

 Ето защо и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и представеният в днешно съдебно заседание акт за регистрация по ЗДДС с № 020421400007208 от 15.04.2014 г.

 Допуска, на основание чл. 171 ал. 2 апк, извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да установи какъв е оборотът за периода 15.03.2013 г. – 31.03.2013 г. и месец април 2014 г., който да се прибави към останалите релевантни данъчни периоди с натрупване и въз основа на който да посочи през кой период лицето е достигнало облагаем оборот по ЗДДс, съгласно издадените от него оборотни ведомости?

В съответствие с тези констатации да се изчисли размерът на дължимия ДДС по месеци и лихвите за забава.

Назначава за изготвяне на заключението вещото лице С.А. при депозит в размер на 800,00 лв., вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от уведомяването.

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 Не приключва събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.06.2017 г. от 10,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: