ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.06.                                                                          град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи юни                             две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 866 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя С.С.И. като ЕТ „Анонс 98 - С.С.“ - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. М. – представя пълномощно.

 

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, тъй като въпреки своевременното уведомяване на жалбоподателя на 29.05.2017 г., същият до настоящия момент не е заплатил определения депозит.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

дава ход на делото.

 

Юк. М.: Моля да приемете като доказателство по делото пълномощно на лицето, което е получило акта за регистрация по ЗДДС на жалбоподателя. При направена справка в регистъра на ОДОП сме установили, че актът за регистрация не е обжалван и е влязъл в сила. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът намира, че следва да бъде дадена още една възможност на жалбоподателя за заплащане на депозита по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в изпълнение указанията на ВАС, като го предупреди, че при неизпълнение на указанието в 7-дневен срок от уведомяването, събирането на доказателствата ще бъде приключено и делото ще бъде решено съобразно наличните такива.

 

Ето защо по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представеното в днешно съдебно заседание от ответника пълномощно като писмено доказателство по делото.

Задължава жалбоподателя, в 7-дневен срок от уведомяването, да заплати определеният депозит за съдебно-счетоводна експертиза в размер на 800.00 лв.

Предупреждава жалбоподателя, че при неизпълнение на указанието в  посочения срок, определението за допускане на съдебно-счетоводна експертиза ще бъде отменено, събирането на доказателствата приключено и делото ще бъде решено съобразно наличните такива.

ДА СЕ УВЕДОМИ жалбоподателя за заплащане на определения за експертизата депозит.

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.09.2017 г.от  10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: