О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1271                                 05.06.2015 година                                     гр.Бургас

 

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на пети юни                                                                  две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 866 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба на Д.П.Н., ЕГН-**********, понастоящем в Затвора гр.Бургас против Министерство на правосъдието на Република България, за присъждане на обезщетение за времето през което изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора гр.Бургас, считано от 31.03.2014г. до датата на предявяване на иска, в размер на по 400лв. на ден, ведно със законната лихва върху главницата от предявяването на иска до окончателното плащане.

В исковата молба на стр.16 от нея, л.9 от делото – първия абзац, ищецът е посочил, че прилага към исковата молба квитанция за платена държавна такса, но такава не е приложена.

С разпореждане № 1077/14.05.2015г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, исковата молба е оставена без движение поради това, че не отговаря на част от изискванията на чл.150 и чл.151 от АПК и са дадени указания за представяне на документ за внесена държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд Бургас за образуваното производство, за конкретизиране на всяко едно действие и бездействие, от които се претендира, че са възникнали вредите, административните органи и/или длъжностните лица, извършили конкретното действие и бездействие, както и вида и размера на претендираните вреди от всяко едно действие или бездействие, размера на претендираното обезщетение за всяка от вредите, периода от време за който твърди, че е търпял вредите. С разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираните нередовности в срок, исковата молба ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Разпореждането е връчено на ищеца на 18.05.2015г., видно от разписката към изпратеното съобщение и изпратеното съпроводително писмо от Затвора в гр.Бургас. Никоя от нередовностите не е отстранена, вкл. първата посочена – заплащане на определената държавна такса от 10лв., нито е поискано освобождаването от такса на осн. чл.83 от ГПК, вр. чл.144 от АПК.

Съгласно разпоредбата на чл.151, т.3 от АПК и чл.128, т.2 от ГПК, към исковата молба се прилага документ за внесена държавна такса и разноски, когато такива се дължат, като на основание чл.9а ал.1 от ЗОДОВ, вр. чл.2а от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, вр. чл.1, ал.2, вр. чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл.12, ал.3 от АПК, държавна такса в настоящето исково производство се дължи в размер на 10 лв.

Предвид разпоредбата на чл.158, ал.1 от АПК и чл.129, ал.2 от ГПК, когато исковата молба не отговаря на тези процесуални изисквания, тя се оставя без движение за поправяне на нередовностите в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Този законоустановен срок е преклузивен и неговото неизпълнение води до прекратяване на делото. В разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК и чл.129, ал.3 от ГПК е регламентирано, че ако нередовностите не бъдат отстранени в посочения по-горе срок исковата молба се връща.

Внасянето на държавна такса по сметка на Административен съд Бургас и представянето на документ за това по делото, е част от процесуалните предпоставки за редовност на исковата молба. В указания 7-дневен срок и към момента на постановяване на настоящия съдебен акт, по делото не са отстранени констатираните нередовности, поради което исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане и да бъде върната на ищеца, а производството по делото да бъде прекратено.

На основание изложените съображения Административен съд Бургас, VІІ-ми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА искова молба на Д.П.Н., ЕГН-**********, понастоящем в Затвора гр.Бургас против Министерство на правосъдието на Република България, за присъждане на обезщетение за времето през което изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора гр.Бургас, считано от 31.03.2014г. до датата на предявяване на иска, в размер на по 400лв. на ден, ведно със законната лихва върху главницата от предявяването на иска до окончателното плащане.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 866/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: