ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 05.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На пети юни                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 865 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.З., редовно призован, се явява лично и с  адв. К., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ  П.Ф.П.специалист "репатрация" в общинско предприятие /ОП/ "Транспорт" на Община Бургас, не се явява. Представлява се от юк. Д.     с  пълномощно, находящо се на лист 7 по делото.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Г.К.З. против заповед, изготвена от П.Ф.П.- специалист "репатрация" в общинско предприятие /ОП/ "Транспорт" на Община Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка "преместване на МПС" спрямо лек автомобил "М." № *** на 29.03.2018 г., собственост на жалбоподателя, без неговото знание.

АДВ.К.: Поддържам жалбата. Моля да се допусне разпит на свидетел, който водим. Той е свидетел-очевидец на паркирането на автомобила и на установяване на обстоятелството, че автомобилът липсва на мястото, където е бил.

Нямам други доказателствени искания и няма да соча други доказателства.

ЮК.Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Представям и моля да приемете извадка от сайт „http://thecaryoudrive.com”, където са показани параметрите на този автомобил и извадка от мястото, където е бил паркиран автомобилът.

АДВ.К.: Да се приемат доказателствата.

ЮК.Д.: По отношение искането за свидетел се противопоставям. В случая е недопустимо със свидетелски показания да се свидетелства за неща, които са удостоверени с официални документи - има протокол от съставен от длъжностно лице в изпълнение на функциите му. Освен това, доколкото чух, свидетелят ще носи показания по отношение на безспорни доказателства, а и те дори да бъдат събрани, няма да изяснят предмета му и считам, че са недопустими свидетелски показания в този случай. Не спорим нито по отношение на мястото, нито по отношение на начина на паркирането, нито по отношение на факта на неговото преместване.

АДВ.К.: Възражението е неоснователно. Това, че има наличие на документ, сочещ сигнализация и маркировка, не означава, че този документ и посочените в него маркировки са реално изпълнени. Поради това мисля, че е абсолютно уместно свидетел да изнесе своите възприятия от обстановката, която действително е в района на събитието и затова е направено това доказателствено искане, което моля отново да бъде уважено.

ЮК.Д.: Визирам протокол от 29.03.2018 г., изготвен от длъжностното лице в неговите компетенции и правомощия, което установява факти и обстоятелства, и считам, че е недопустимо допускането на свидетеля.

С оглед изявлението на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка представена от ответника.

ПРИЕМА цветна снимка, представена от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

ПРИЕМА схема на паркоместата на „синя зона“ в гр. Бургас /ул.“Вардар“-ул.“Искър“-ул.“Шар планина“-ул.“Струма“-ул.“Места“-ул.“Марица“/

По отношение на представеното доказателство, с което процесуалният представител на ответника обосновава фактическите основания за налагане на ПАМ съдът констатира, че това доказателство е на език, който не е на езика на процеса.

СЪДЪТ КЪМ ЮК.Д.: Държите ли да ползвате това доказателство?

ЮК.Д.: Оставям по преценка на съда.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИЕМА представеното доказателство на език, който не е български.

ДА СЕ ПРИЛОЖИ представеният документ към материалите по делото.

Относно поискания разпит на свидетел съдът счита, че следва да допусне до разпит свидетеля, като по процесуалната стойност на неговите показания ще се произнесе със съдебния си акт.

СЪДЪТ КЪМ АДВ. К.: Въведете свидетеля!

В залата е въведен свидетелят.

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

Г. К.М.– 48 години, висше образование, неосъждан, адвокат,  консултира юридически жалбоподателя, не по договор, а епизодично, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

 

АДВ.К.: Разкажете на съда накратко за въпросното събитие, случило се с автомобила на жалбоподателя, и ако е възможно в часова последователност.

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Това, което помня е, че втората половина на март по негова молба трябваше да присъствам на закупуване на имот в село Черни връх. По този повод сутринта той ме взе с автомобила си, паркирахме го зад мястото, където живее. Блокът е на Ритуалната зала в Бургас. Отидохме проведохме срещата. След като се разделихме, той отиде на работа с автомобила на негов колега, а аз продължих пеша. Уговорката беше да последва втора среща с продавачите, тъй като нямаше всички необходими книжа за собствеността на имота. Направихме втора среща с тях. След приключването й около 17 часа жалбоподателят ми предложи да ме заведе до дома ми с автомобила си, но установихме, че автомобилът го няма. Това ме накара да разгледам подробно ситуацията около блока и установих, че там е маркирана „синя зона“, като маркирането е успоредно на самия блок. Има 4 прекъсвания на пешеходния тротоар, които образуват „джоб“ и позволяват в тези „джобове“ да се паркират перпендикулярно на блока автомобила 2-3 автомобила. Общо джобовете са 4. Направи ми впечатление,че на мястото, където беше паркирал жалбоподателят, преди автомобилът да бъде репатриран, има 2 маркировки - едната е жълта начупена линия, след нея пред местата за паркиране е обозначена „синя зона“. В този смисъл възприех маркировката, а и жалбоподателят беше паркирал перпендикулярно, тъй като местата са повече от едно. Ако се паркира успоредно на блока, повече автомобили няма да могат да паркират. На един от предните „джобове“ имаше знак „забранено паркирането!“, като изрично начупената линия беше разположена, както в предния „джоб“, където беше паркирал жалбоподателят, така и начупена линия имаше върху самото място за паркиране. Където беше паркирал жалбоподателят, нямаше знак, указващ забранено паркирането. По-късно той се обади и каза, че автомобилът бил репатриран от общината. Беше превъзбуден. Има заплатена „синя зона“ и счита, че е паркирал на разрешено място около дома си, в рамките на „синята зона“.

АДВ.К.:  Забелязахте ли в този различния джоб и за който казахте, че има знак „забранено паркирането!“, под него имаше ли някаква указателна табела?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Под знака имаше табела, указваща - по спомен- „не важи за зареждащи“ или нещо такова. Някаква такава указателна табела беше.

АДВ.К.:  В дружите джобове знак „+“ или подобен забелязахте ли?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Категорично отсъстваше знак, забраняващ паркирането.

АДВ.К.: Когато паркирахте сутринта автомобила, имаше ли в този „джоб“ паркирани и други автомобили?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: В момента на паркиране на автомобила, той беше единствен в този своеобразен „джоб“ и според мен имаше още 1-2 места за паркиране  там.

АДВ.К.: В този смисъл до въпросния склад, отстоящ на няколко метра от мястото за паркиране, имаше ли свободен достъп за преминаване?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Да, имаше свободен достъп за преминаване. Може да се достигне до склада и да се извършва товаро-  разтоварна дейност.

АДВ.К.: Във връзка със този случай, освен съобщенията и разговорите с жалбоподателя, други контакти с общината имаше ли?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Жалбоподателят ми се обади и ми каза,че са се обадили от общината с предложение да му възстановят паричните средства във връзка със заплатеното репатриране. Помоли ме аз да вляза в контакт с общината. Обадих се на предоставения ми телефон. Предложих, тъй като вече мяха извършени разноски, предложих наред със сумата за репатриране да бъде възстановен адвокатския хонорар, заплатен от жалбоподателя. Предложението ми се прие в голяма степен, но поисках да бъде прихванато друго задължение на жалбоподателя по друго дело. Юристът ми каза, че другото дело не е негово и помоли за време за обсъждане с директора на дирекцията и преустановихме разговорите.

АДВ.К.: Причина изтъкнаха ли за това прихващане?

СВИДЕТЕЛЯТ М.:  Да. Счетоха, че неправилно е репатриран автомобилът.

ЮК.Д.:  Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Предвид липсата на повече въпроси съдът ОСВОБОДИ свидетеля.

АДВ.К.: Нямам други доказателствени искания и няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮК.Д.:  Нямам други доказателствени искания и няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ.К.:  Считам, че в настоящото съдебно заседание се събраха достатъчно по обем доказателства, които категорично да докажат, че приложената спрямо жалбоподателя ПАМ по чл 171, т.5 б.Б от ЗДвП, е незаконосъобразна. Това е така, защото ако внимателно се направи анализ на тази санкционна правна норма, ще стане ясно, че тя се прилага и то без знанието и уведомяването на нарушителя в случаи, когато едно пътно превозно средство е паркирано в нарушение на правилата на места, обозначени с пътен знак, който да предупреждава за принудително преместване, както и третото предложение - то трябва да създава опасност за преминаване на другите участници в движението. Нито едно от тези обстоятелства не е налице. На първо място ще посоча, че няма нарушение  на така наложената на пътното платно маркировка, тъй като зоната е обозначена като „синя зона“, за която жалбоподателят е абониран и абсолютно законосъобразно се ползва от нея. Маркировката, жълта на цвят, под форма на начупена линия, е поставена пред посочената маркировка, обозначаваща „синята зона“ и е с предназначение автомобилите да не паркират успоредно на нея и да затрудняват навлизането в така обозначените паркоместа. От представените писмени доказателства, както и от свидетелските показания, стана ясно, че жълтата маркировка не е нарушена. Освен това не е нарушена и друга забрана, установена в подт.“Б“ на чл.171 от ЗДвП, а именно: да има поставен неподвижен пътен знак и обозначение, че ако има нарушение, следва принудително преместване. Ако се загледате в приетата по делото цветна снимка, ще видите, че над вратата на склада, за който се сочи, че е нямал достъп, ще видите една табела, закачена над вратата, която обаче изобщо не отговаря на стандарта за пътен знак и най-вероятно е поставена от собственика там. И на последно място ще посоча обстоятелството, както потвърди свидетелят - в „джоба“, обозначен като „синя зона“ и предназначен за повече от две коли, е била паркирана само колата на жалбоподателя, което значи, че към този момент към склада е имало достатъчно достъп, за да се извършват товаро-разтоварни дейности. Предвид всичко изложено считам за категорично доказано, че тази ПАМ е незаконосъобразна и следва да бъде отменена. Затова Ви моля с Вашия съдебен акт да я отмените, както и да ми присъдите направените по делото разноски.

 

ЮК.Д.:  Считам въпреки събраните доказателства, че жалбата е неоснователна и недоказана. Безспорно по делото се установи, че автомобилът е бил паркиран перпендикулярно на оста на пътя върху тротоара, перпендикулярно на блока и склада, за който се говори. Дължината на автомобила е 4,5 метра, която дължина съответства на параметрите на тротоара, т.е. с паркирането си автомобилът е осъществил хипотезата на чл. 171, т.5, т.Б от ЗДвП - автомобилът е правил невъзможно преминаването на пешеходци, които в алтернативен опит да го заобикалят, е следвало да излязат на пътното платно, с което той е представлявал и опасност за тяхното здраве и живот. Това е станало основание за репатрирането му, поради което мярката е правилна и законосъобразна. Моля за юрисксонсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: