ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,31.05.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесет и първи май                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 865 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЮТОРЕСТ“ ООД, редовно уведомен, се явява адв.М., който представя пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 391 от административно дело № 1397/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         С Решение № 4170/04.04.2017г. на Върховен административен съд делото е върнато с указания за ново разглеждане от друг съдебен състав на Административен съд гр.Бургас.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.М.: Поддържаме и към настоящия момент оспорването. С оглед указанията на ВАС в неговото отменително решение, представям молба с искане в повторното разглеждане да се назначи експертиза (с препис за ответната страна). Следвали сме указанията в решението на ВАС и въпросите на практика са същите.

 

Юрисконсулт М.: Вещото лице по предходното производство е посочило в заключителната част на заключението си, че е „необходим инструментариум, с който да трансформирам базата данни във формат, който може да се чете. Такъв инструментариум може да се предостави от създателя на програмното осигуряване“. 

В Решение № 4170/04.04.2017г. по административно дело № 4926/2016г. по описа на  ВАС, в мотивите на което е посочено, че органът по приходите е релевирал основанието по чл.122, ал.1, т.2 и т.5 от ДОПК и в тежест на органите по приходите е да установят, че за ревизираните периоди ревизираното лице е укрил приходи и съответно документите, необходими за установяване на основата за облагане с данъци, липсват или са повредени до степен негодни за ползване.

Това се отнася до т.2 и т.5  от тази разпоредба.

Като искам да посоча, че в ревизионния доклад на стр.2, както и в решението на директора на ОДОП, както и посочените и представени писмени доказателства при преходното разглеждане на делото, основанието на т.3 е било уведомление от фирма „Юторест“ ООД до ТД на НАП-Бургас, с което е посочено, че счетоводният архив на дружеството за 2011г., 2012г. и 2013г. е унищожен от наводнение. Именно това е основанието да се посочи в РД т.5.

 

Предвид исканията на страните и указанията дадени в отменителното решение на ВАС, с което делото е върнато за ново разглеждане, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА комплексна съдебно-техническа компютърна експертиза, която да се извърши от  вещото лице Щ.П., който да даде отговор на въпроси 3, 4 и 5 от допусната експертиза по заключението на вещото лице С.С. от лист 404 до лист 411 от административно дело № 1397/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 300лв. вносим в 3-дневен срок считано от днес от жалбоподателя.

 

 

 

 

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.06.2017г. от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

 Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: