ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,27.09.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и седми септември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 865 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.04 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЮТОРЕСТ“ ООД, редовно уведомен, се явяват адв.М. и адв.Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 9 от делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 391 от административно дело № 1397/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Щ.В.П., който е депозирал заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.М.: Процесуални възражения по хода на делото нямаме.

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

         Щ.В.П. – 50г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм заключение, което поддържам.

 

         По ВЪПРОС № 1от експертизата: Да се даде информация относно това как се генерира информацията във всяка от таблиците POSREPORT_HDR и POSREPORT_DATA – с първично въвеждане от оператор или вторично – след обработка и ако това е така, въз основа на какви признаци се обработва информацията.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В базата данни на тези две таблици POSREPORT_HDR и POSREPORT_DATA информацията постъпва въвеждайки се първично и се отнася до дневните обороти. Като в единия вариант е дневният оборот на оператора, това е първата таблица POSREPORT_HDR. Във втората таблица е дневният оборот на терминала или на компютъра. Нещата се разделят. Под „оператор“ се има предвид служителят, който работи, напр. на касата на заведението или сервитьор, а терминалът е съответният компютър. Може да има три каси и единият оператор да работи на едната, после на другата каса. Под „оператор“ се разбира всеки един, който има парола за достъп до съответния компютър, а дали е сервитьор или специално назначено лице, няма значение. При компютъра под „оператор“ се разбира човек, който има потребителско име и парола. За да започне работа, той трябва да ги вкара в компютъра и по този начин се легитимира. Терминал е самият компютър като машина.

Адв.Д.: Първично ли се въвежда оператор или вторично след обработка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Първично въвеждане, това означава, че се въвеждат данни директно, без да се правят някакви обработки. Дефакто, това са оборотите, които се въвеждат от оператора, изписват се стоки и има заложена цена. Таблиците са за първични данни, след това  въвеждането в тези таблици се извършва първично от оператора.

Адв.Д.: Ако правилно разбирам този отговор, таблица POSREPORT_HDR дава данни за какво всеки отделен оператор-сервитьор въвежда като негови зададени поръчки на ден. А таблицата POSREPORT_DATA отразява обобщена информация за всички сервитьори-оператори,  работили на този терминал.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Точно така.

Адв.Д.: По тази причина, възможен ли е дублаж на информация по двете таблици.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Възможно е. На един терминал работят повече от един оператори. Дефакто, оборотът за деня на този компютър ще бъде равен на оборотите на броя оператори, които са работили.

Адв.Д.: По отношение таблицата POSREPORT_DATA.

Това означава ли, че информацията, която съдържа тази таблица, т.е. информацията може ли да се отнесе към конкретни дати и период от време?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В таблицата POSREPORT_DATA дата няма поле за датата на записа. Без дата е. Т.е. няма колона за дата.

Адв.Д.: Значи не е възможна селекция от дата до дата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За конкретната таблица не е възможно.

Адв.М.: Ако обединим информацията?

Юрисконсулт М.: Възразявам.

Адв.М.: Защо, Вие точно това правите. Оттеглям въпроса.

Нямаме повече въпроси във връзка с отговорите на въпрос № 1.

 

 

Юрисконсулт М.: Може ли да обясните защо е изследвана колоната RH_TOTALSUM, след като същата колона няма отношение към анализа на ревизиращите органи и към определянето на действителния оборот.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нищо не съм изследвал. Никъде не съм събирал числа, не съм изваждал и т.н. Въпросът е какво съдържат тези две таблици и каква информация отразяват. Отговаряйки на въпроса каква е информацията в тези две таблици, казвам, че първата таблица съдържа 24 полета (колони), записи и т.н. В тази колона RH_TOTALSUM се отбелязва оборота за деня. По принцип цялото дело касае оборотите, които се натрупват. Не съм изследвал всяко едно от тези 24 полета какво представляват. Като информация съм дал, че тази колона съдържа оборота за деня, но без да обработвам информацията, която се съдържа в нея.

Юрисконсулт М.: Защо сте посочили в тази колона, че в нея е  налична началната сума? Въз основа на какви данни вещото лице е установило този факт, след като в писмото от производителя няма такива данни.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Проведох телефонни разговори с производителя, от които да се ориентирам за съответните таблици и съответните база данни. В телефонен разговор уточнихме, че в тази колона, информацията, която се съдържа, освен оборотът за деня е включена и началната сума, с която касата започва да работи. Но това е извън конкретно зададеният въпрос. В съдебно удостоверение съм цитирал въпросите, които са поставени към мен.

За да придобия за себе си представа за какво става дума, уточнихме, че в тази колона, която отразява оборота за деня, се включва и някаква начална сума, с която започва работа, която за всеки ден може да е различна, но тя не се отразява никъде счетоводно.

По принцип, говорейки с производителя, казаха, че целта на тези две  таблици е да може да има отчетност на хората, които работят с програмата и в края на деня да знаят какви суми да търсят от тях, за да се отчетат.          Ако започне работа със 100лв., тази сума е включена в този оборот. Лошото е, че тази начална сума никъде не е включена в базата данни.

     Юрисконсулт М.: В отговор на Въпрос № 1, последен абзац, сте описали сте, че „Сумите в двете таблици се дублират в някаква степен, тъй като на един терминал (компютър) може да работят няколко оператора“. Отчетохте ли факта, че в ревизионния акт (РА) и в ревизионния доклад (РД) органът по приходите е извадил дублиращите се суми за всеки един ден?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не ми е поставен въпрос да правя някакви сметки, но това, което казвате е в подкрепа на това, което аз съм казал. Това означава, че част от информацията се дублира.

         Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси по т.1.

 

 

По ВЪПРОС № 2 от експертизата: Как се попълва таблица RD_SUM – генерира се от софтуера или по друг начин? Какви данни са обобщени в тази таблица, по какви признаци са сумирани?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговорил съм, че няма такава таблица. В база данни не открих такава. Същото ми отговори и производителя, че те не използват такава таблица, така че няма как да изследвам нещо, което не е налично.

         Адв.М.: Тази таблица всъщност е направена и генерирана от друг орган.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, тя не е от програмата.  Доколкото разбирам, тя е генерирана в последствие от самите данъчни.

Адв.М.: Появява се тази таблица в данните на акта, която вероятно е тотал.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В базата данни нямаше такава таблица на приложения диск. Най-добре могат да кажат от данъчното как се попълва тази таблица. Трябва да каже тази колона в коя таблица се намира.

     Адв.М.: Нямаме други въпроси.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Въпросът е зададен некоректно към експертизата, тъй като аз търся таблица с такова име, а такава таблица няма.

 

Юрисконсулт М.: Такава колона съществува в таблицата POSREPORT_DATA, както е записано на стр.6 от РД.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако уточним това, мога да направя допълнителни изследвания, ако се налага.

         Юрисконсулт М.: Нямам въпроси по тази точка.

По ВЪПРОС № 3 от експертизата: Има ли връзка между фискалното устройство на обекта и програмен продукт Detelina Light3 и ако да – в коя таблица се съхраняват данните подавани към фискалния апарат?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На практика фискалното устройство не прави записи в базата данни на компютъра. Като уточнение искам да кажа, че цялото фискално устройство е свързано към компютъра, т.е. информацията  тече от компютъра към фискалното устройство. В този ред на мисли, фискалното устройство не записва никакви данни в компютъра. Обратно, то получава данни и ги пази в себе си. Операторите вкарват данни в компютъра.

Адв.М.: Могат ли се манипулират по някакъв начин?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В компютъра се пазят много повече данни, отколкото във фискалното устройство. Пазят се всички данни свързани с поръчки, междинни поръчки, информация за потребители, за рецептите, доставки и т.н.

Адв.М.: Нямаме въпроси.

 

Юрисконсулт М.: Как ще обясните факта, че в таблицата липсват датите, след като по информация на производителя на този програмен продукт, извършените продажби следва да бъдат съхранявани точно там?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз установих, че таблиците са празни. На какво се дължи това, не мога да кажа.

         Юрисконсулт М.: Може ли информацията от таблицата да бъде изтрита от оператор, който има достъп до тази система?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това може най-добре да каже производителят. Не съм изследвал дали това може да бъде постигнато. С външни средства може да се изтрият данните във всяка една таблица. Както аз съм отворил и разглеждал, по същия начин мога да изтрия информацията и тя да липсва.

Юрисконсулт М.: Може ли да обясни вещото лице дали таблиците POSREPORT_HDR и POSREPORT_DATA имат общ релационен ключ или иначе казано общо поле и могат ли същите да бъдат свързани посредством дадени програми от типа на Мikrosoft и други подобни, като информацията от едната таблица бъде преместена в другата чрез общата им колона.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В момента не мога да отговоря на този въпрос, тъй като това трябва да се изследва допълнително. Таблицата POSREPORT_HDR съдържа 24 колони, докато другата таблица  POSREPORT_DATA съдържа 7 колони. Възможно е да може да се направи връзка по някоя от колоните между двете таблици.

Юрисконсулт М.: Въпросът е дали, ако имат общо поле, може да бъде направена връзка между тях.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако имат общо поле, могат да бъдат обвързани. Но дали имат поле в момента, не мога да кажа.

         Юрисконсулт М.: По информацията от производителя  е описано, че двете таблици може да имат общо поле.

 

Адв.Д.: На стр.14 от РД при анализа на таблицата четем „За целта се използва функцията „свързване“, като таблица POSREPORT_DATA се явява „родител“ и се свързва с таблица POSREPORT_HDR по следния начин. От таблица POSREPORT_HDR, колона RH_ID се свързва с колона RD_HDRID  на таблица POSREPORT_DATA“ . Какво означава таблицата да се явява „родител“? Цитирам буквално от ревизионния доклад.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип в програмирането има термин „родител“, което означава, че родителската таблица предава информация към онаследяващите други. Ако следваме тази логика, би трябвало да означа, че данните в таблица POSREPORT_HDR се попълват на база на някаква обработка на данните, които са в таблицата, която се явява родител.

 

Юрисконсулт М.: Считам, че вещото лице не е отговорило на всички въпроси.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Въпросът е зададен как се попълва таблицата и аз съм търсил таблица.

 Адв.М.: Би следвало вещото лице да даде повторен отговор на Въпрос 2, като въпроса да се чете „как се попълва (вместо таблица) колона RD_SUM. Въпросът остава същият, но вместо думата таблица, да се чете колона. Считаме, че това е допълнителна задача към вещото лице.

 

Юрисконсулт М.: Нямам възражения, но да се допълни задачата, както е описано на стр.7 в ревизионния доклад.

Представям допълнителна информация, относно квалифициране електронен подпис на органите по приходите, които са подписали въпросните актове, както и представям писмо от „Борика“ АД  включващо подписите на органите по приходите, които са издавали тези актове и Юрисконсулт М. разяснение към него.

 

Адв.М.: Моля да ни се предостави възможност да се запознаем с представените доказателства и да вземем становище по тях.

 

 

 

Съдът намира, че следва да бъде уважено искането на жалбоподателя, като се постави допълнителна задача на вещото лице да отговори на Въпрос № 2 така, като е преформулиран в днешно съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ПОСТАВЯ допълнителна задача към вещото лице Щ.П., а именно, да отговори Как се попълва колона RD_SUM, генерира се от софтуер или по друг начин; какви данни са обобщени в тази колона и по какви признаци, като съобрази както е коментирано на стр.7 от ревизионния доклад.

 

Определя депозит за извършване на допълнителната задача в размер на 100лв., вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 01.11.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.37 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: