ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 07.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седми октомври                                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 865 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Жалбоподателите М.М. М. – редовно уведомен не се явява.

         Жалбоподателят А.И.М.-редовно уведомена, не се явява.

         Вместо тях се явява адв.Д.-представя пълномощно.

         Ответникът Кмет на Община Айтос - редовно призован, се представлява не се представлява.

         Явява се вещо лице инж. Д.С..

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

Д.С.С. - ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Д.:

 

ВЪПРОС: Съобразно разпоредбата на чл.48, ал. 5 ЗУТ съществува ли денивелация между двата съседни имота по границата между тях с оглед писмата на л.26 и 29 от делото, УПИ 4 -1097 кв.26 е по-ниския терен и ако следва  да се замерва, се замерва по-ниския. Съществува ли денивелация между двата имота?

 

ОТГОВОР:  Преди извършването на каквито и да е строителни работи в двата имота, видно от кадастралния план на гр.Айтос е, че наклона е бил към УПИ ІV-1097, кв.26, но след като е извършено строителство в този имот, теренът вече е моделиран и той не е по-ниския терен от двата имота. Имотите са почти на едно ниво, като в УПИ VІІ-1100 е извършена вертикална планировка, която отвежда водите от запад на изток и наклона в това УПИ е от запад на изток, но той е променен, това не е естествения наклон на терена.

 

ВЪПРОС:  В какво се изразяваше тази вертикална планировка?

 

ОТГОВОР: Вертикалната планировка представлява бетонирана площадка облицована с камък. Тази площадка е разположена в УПИ VІІ-1100 на границата с УПИ ІV-1097.

 

ВЪПРОС: Има ли извършена вертикална планировка в тази част от оградата, в която сте измерили височина 2,32 м?

 

ОТГОВОР:  Да, има. Теренът е моделиран така, че да извежда водите на изток. Отнето е ниво от УПИ VІІ -1100.

 

ВЪПРОС:  Към момента на огледа по-ниският терен кой беше?

 

ОТГОВОР:  По ниският терен е УПИ VІІ-1100.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО  180,00 лева на 07.10.2014г./

 

Адв. Д. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

 

Адв. Д.: Уважаеми г-н Съдия, моля да уважите жалбата. Видно от събраните по делото доказателства Акт № 1/26.03.2014г. на стр.22, Констативен акт № 1/24.03.2014г.         ,Заповед№РД-08-24/27.04.2014г., както и писма на общинската администрация на стр.26 и 27, последното от 09.04.2014 г., по-ниският терен в момента, когато е изпълнена оградата е собствения на жалбоподателя УПИ ІV-1079, кв.26. Видно от измерването на вещото лице височината на оградата в този терен е в допустимите граници. След човешка намеса в съседния терен и след констативния акт и издаването на заповедта, е моделиран терена така, че в едната част височината на оградата надвишава 2,32 м. Издаването на тази заповед е инициирана от собственика на УПИ VІІ-1100 и ние не можем да отговаряме за неговите действия. Към момента на издаване на заповедта, видно от доказателствата събрани от общинската администрация, по-ниският терен е бил притежавания от жалбоподателя и оградата не е надвишавала 2,20м.

Моля да ни присъдите разноски 20,00 лв. такси и 600,00 лв. адвокатски хонорар.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: