ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и девети юни                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Сийка Хардалова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 864 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.Т.Г., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РИОСВ гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

        

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

          АДВ. С.: Имам доказателствено искане. Водя до разпит един свидетел, който моля да бъде допуснат. Същият е посочен в т. 1 и т. 2 от заповедта за дисциплинарно наказание – С.Ц.. С него ще установяваме противоречие на обстоятелствата, изложени в заповедта в т. 1 и т. 2 с действителното.

          Относно представените писмени доказателства в предходно съдебно заседание, не възразявам да бъдат приети. Коментар по същество ще взема в устните състезания.

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Свидетелят е изслушван от Дисциплинарния съвет, изслушан е и от проверяващите експерти, и затова считам, че искането е неоснователно.

Искам да представя допълнителни писмени доказателства, които съм пропуснала да представя.

Представям заповед № РД-977/22.12.2014 г., с която е упълномощена Т.П.М.да изпълнява правомощията на директор на РИОСВ до назначаване на директор.

Представям Заповед № 1302/06.08.2008 г., когато за първи път Д.Г. е назначена на началническа длъжност – Началник отдел „ОВОС“, превантивна дейност и комплексни разрешителни“ в РИОСВ.     Представям и Заповед № ЧР-1677/10.08.2012 г., с която във връзка със структурни промени става Директор на Дирекция „Превантивна дейност“ в РИОСВ – Бургас, Уведомление № 3969/10.06.2014 г., писмо изх. № 3969/19.06.2014 г., подписано от Д.Т.Г., с което е определена процедурата, Протокол за оповестяване на решения по инвестиционни предложения от 23.06.2014 г., писмо на Община Бяла с вх. № 3969/10.10.2014 г., с което се удостоверява, че представеното структурно решение е загубило правно действие.

Представям и всички решения, които са упоменати в заповедта – Решение № БС-17-ЕО/02.07.2014 г., Решение № БС-18-ЕО/03.07.2014 г., Решение № БС-35-ПР/02.07.2014 г., Решение № БС-34-ПР/30.06.2014 г., Решение № 3934/08.07.2014 г., Решение № 4424/09.07.2014 г., Решение № БС-43-ПР/03.07.2014 г., Решение № БС-42-ПР/02.07.2014 г., Решение № БС-46-ПР/09.07.2014 г., Решение № БС-37-ПР/04.07.2014 г. и Решение № БС-45-ПР/09.07.2014 г., всички издадени от РИОСВ – Бургас. Заедно с тях са част от решенията, които са влезли в сила и ги обявяват за нищожни.

          АДВ. С.: Противопоставям се на представянето на решенията. В съдебното производство пред Върховен административен съд се представиха абсолютно същите преписки и решения. Задължителни са за изпълнение указанията само дотолкова, доколкото касаят връзка с трети лица. В тях доверителката ми Д.Г. не е участвала. В част от тези производства, дисциплинарният орган - началникът на РИОСВ се е отказал доброволно да защитава обжалванията на страната и съответно доверителката ми не може да носи отговорност за действия, които Вие се извършили и нямат нищо общо с дисциплинарните производства. Върховен административен съд остави същите без разглеждане, като производства, развили се между други страни. Ще взема отношение в пледоарията си по същество.

Моля да не се приемат представените доказателства и да ги изключите от доказателствения материал. 

Що се касае до представените наново писма, процесуалният представител - юрисконсултът на административнонаказващия орган не се е съобразил с доклада, който Вие сте изготвили. Няма доказателства за приложение на императивните разпоредби за  така, както е в решението на ВАС - чл. 94 и чл. 96 от Закона за държавния служител, каквито аз в тези представени документи не намирам. Тези доказателства вече са представени при предходното разглеждане на случая.

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Решенията, които са представени в днешно съдебно заседание са за това, че те са подписани от Д.Г. и ако тя не беше подписала тези административни актове, нямаше да се стигне до тук. Това е твърдение на адвоката, че директорът не е бил отсъстващ. Затова ги представям в това заседание.

          АДВ. С.: Аз твърдя това, тъй като съм разгледал част от протоколите на тези заседания. Ако освен решенията представите и протоколите, че Д.Г. не е била на работа, но по същество ще взема отношение.

         

          СЪДЪТ по доказателствата счита, че следва да приеме представените в предходно съдебно заседание писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, които ще бъдат ценени с крайния съдебен акт .

Счита искането за разпит на свидетел като допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в предходно съдебно заседание писмени доказателства, представляващи цялата преписка по издаване на Решение № БС-78-ПР/06.10.2014 г. по опис, писмени обяснения от жалбоподателката за всички посочени в заповедта нарушения, доказателства за това, че наказанието е наложено в срока по чл. 94, ал. 1 от ЗДСл, доказателства относно обстоятелството, че директорът не е бил в отпуск, писмо с вх. № 1790/10.03.2015 г. на председателя на дисциплинарния съвет, писмо на директора с изх. № 1157/13.02.2015 г., както и справка от „Човешки ресурси“ с приложени заповеди за отпуск, болнични и командировъчни.

ПРИЕМА представените писмени доказателства от ответника в днешно съдебно заседание - Заповед № РД-977/22.12.2014 г., Заповед № 1302/06.08.2008 г., Заповед № ЧР-1677/10.08.2012 г., Уведомление № 3969/10.06.2014 г., писмо изх. № 3969/19.06.2014 г., Протокол за оповестяване на решения по инвестиционни предложения от 23.06.2014 г., писмо на Община Бяла с вх. № 3969/10.10.2014 г., всички решения, които са упоменати в заповедта – Решение № БС-17-ЕО/02.07.2014 г., Решение № БС-18-ЕО/03.07.2014 г., Решение № БС-35-ПР/02.07.2014 г., Решение № БС-34-ПР/30.06.2014 г., Решение № 3934/08.07.2014 г., Решение № 4424/09.07.2014 г., Решение № БС-43-ПР/03.07.2014 г., Решение № БС-42-ПР/02.07.2014 г., Решение № БС-46-ПР/09.07.2014 г., Решение № БС-37-ПР/04.07.2014 г. и Решение № БС-45-ПР/09.07.2014 г., всички издадени от РИОСВ – Бургас.

 

          ДОПУСКА до разпит един свидетел.

          СНЕМА самоличността му и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

          С.Ц.Ц.– ** г., български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Обещавам да говоря истината.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. С.: През 2014 г. работих в РИОСВ на длъжността Началник Отдел „ЕО, ОВОС и ОС“.

          Аз водих процедурата за оценка на инвестиционно предложение от „МАКСИ 1“ АД. Инвестиционното предложение беше за къмпинг, което попада в приложението на закона и подлежи на процедура поради необходимостта от извършване на ОВОС.

          Първоначалната информация, която постъпи в РИОСВ ми беше разпоредена от М.Н.. Аз изготвих писмото, с което указах необходимите действия, които трябва да извърши фирмата-възложител, а писмото е издадено в срок. Информацията е напълно достатъчна за определяне на процедурата.

          М.Н. заема длъжността Началник отдел, в друг отдел, който не си спомням, но мисля че в Отдел „Води“, в същата инспекция. Йерархично е на моето ниво. Директорът А.И. беше утвърдил такава практика в РИОСВ - когато отсъства, да се резолират писмата от М.Н. или от заместника му Д.Г.. Аз не съм йерархично подчинен на М.Н.. Подчинен съм на Д.Г. и на А.И..

          Това е първоначалната резолюция по преписката.

           Изслушван съм от дисциплинарна комисия, с председател М.Н..

          Тя ме изслуша като Председател на дисциплинарния съвет - същата М.Н., която е резолирала част от преписката. Уведомлението за инвестиционно предложение постъпва. В конкретния случай се съдържа цялата информация за преценяване на процедурата. Писмото, с което се определя процедурата е изготвено в законоустановения срок и съдържа всички реквизити, съгласно ЗООС. Инвестиционното предложение попада в Приложение 2, т. 12, б. „г“.

          Аз определям процедурата, по която трябва да се изпълни инвестиционното предложение. Тази оценка се извършва. Оценка за кумулативните въздействия на околната среда се прави на етап преценяване, когато възложителят предостави информацията, която изисква с това писмо – т.е., е на следващ етап на процедурата. Писмото е изготвено и съгласувано от Д.Г.. То е съгласувано в рамките на законоустановения срок. Впоследствие имаше две писма за недопустимост от Басейнова дирекция - Черноморски район. Първото беше разпределено от Д.Г., а второто от М.Н.. Тези писма са за недопустимост. Второто писмо цитираше първото. По време на получаване на процедурата, бях в отпуск. Когато получих второто писмо, запознах директора А.И. и му казах, че процедурата следва да бъде прекратена, но той имаше изградено различно становище по инвестиционната процедура. По закон това инвестиционно предложение следваше да бъде прекратено. Директорът каза, че тази процедура няма да бъде прекратена.

          Д.Г. не ми е оказвала никакъв натиск и сме били на едно и също мнение, че процедурата следва да бъде прекратена, както е по закон. Тази процедура завършва с решение да не се извършва ОВОС, но не съм го подписвал аз. Не е необходимо извършване на ОВОС.

          АДВ. С.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

          Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОДИ свидетеля.

 

          АДВ. С.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

         

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА ХОД по същество:

АДВ. С.: Моля да отмените Заповед № РД-36/13.03.2015 г. на директора на РИОСВ-Бургас, като незаконосъобразна, неправилна, издадена в противоречие с императивно процесуалните правила, като Ви моля да ми дадете възможност да представя писмена защита за тези обстоятелства.

Представям Ви списък на разноските за настоящото производство.

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема г-жо административен Съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и незаконосъобразна. Процесната Заповед № РД-36/13.03.2015 г. на директора на РИОСВ-Бургас, е издадена от компетентен орган и в предвидената в чл. 108, ал. 1 от Закона за държавния служител писмена форма и съдържа всички изискуеми реквизити. Издадена е при спазване на процедурата на чл. 93 и 96 от Закона за държавния служител и като законосъобразна, ще Ви моля да потвърдите заповедта и да отхвърлите жалбата, като в указан от Вас срок ще представя подробни писмени бележки.

 

Съдът ДАВА 14-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

Счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

     

     СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: