ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 11.05.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На единадесети май                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 864 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.Т.Г., редовно уведомена, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РИОСВ гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.: Моля да не се дава ход на делото, тъй като адвокатът ми е претърпял операция и не е в състояние да се яви за днешно съдебно заседание. Представям писмена молба с приложени доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Предоставям на съда.

 

          СЪДЪТ намира, че с оглед разпоредбата на чл. 139, ал. 1 от АПК не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като разпоредбата предвижда, че делото се отлага, когато и жалбоподателят и пълномощникът й не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани. В случая жалбоподателят се явява лично, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

           Производството е образувано по жалба на Д.Т.Г. ***, против Заповед № РД-36/13.03.2015 г., на директора н РИОСВ – Бургас, с която на основание чл. 97, ал. 1, чл. 89, ал. 21 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5, във вр. с чл. 21, ал. 1 и ал. 2, чл. 90, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 91, ал. 1 от Закона за държавния служител й е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“.

           Настоящото дело е образувано, след като с Решение № 4114/04.04.2017 г., по административно дело № 250/2016 г. Върховният административен съд е отменил Решение № 2658/19.11.2015 г., постановено по административно дело № 710/2015 г. на Административен съд – Бургас и е върнал делото на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.

           

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства. 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата.

Във връзка с вашите указания, представям цялата преписка по издаване на Решение № БС-78-ПР/06.10.2014 г., с която след като се запознаете ще установите, че е изцяло водена от жалбоподателката.

Представям Ви, във връзка с указание на съда, за представяне на писмени доказателства относно изискване на писмени обяснения от жалбоподателката за всички посочени в заповедта нарушения, че наказанието е наложено в срока по чл. 94, ал. 1 от ЗДСл, както и с оглед указанието да представим доказателства, че директорът е бил в отпуск, то аз представям доказателства, че директорът не е бил в отпуск.

Представям писмо с вх. № 1790/10.03.2015 г. на председателя на дисциплинарния съвет, с което той е представил своето решение на административния орган, като има трайна съдебна практика, че когато получи цялото дисциплинарно производство, оттогава тече срокът за произнасяне на наказващия орган.

Представям писмо на директора с изх. № 1157/13.02.2015 г., както и справка от „Човешки ресурси“ с приложени заповеди за отпуск, болнични и командировъчни.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.: Моля да ми се даде възможност да се запозная с представените доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че следва да предостави възможност на жалбоподателката да се запознае с представените днес писмени доказателства и да вземе становище, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да се запознае, в срок до следващо съдебно заседание, да изрази становище по представените в днешно съдебно заседание от ответника писмени доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.06.2017 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.45 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: