ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 849              Година 23.05.2014         Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ХІV-ти състав, на двадесет и четвърти април  две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина РАДИКОВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                      2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело № 864 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл.229 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано e по частна жалба на Д.Р.К. *** и Г.Р.К. *** против разпореждане № 232/14.02.2014г. постановено по гр.дело № 679/2013г. по описа на Районен съд гр.Карнобат. Правят искане за отмяна на оспореното разпореждане, като постановено в противоречие с материалноправните и процесуалноправните норми.

Ответникът – Общинска служба Земеделие гр.Сунгурларе, не изразява становище по частната жалба.

Административен съд Бургас намира, че частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока предвиден в чл.230 от АПК, от надлежни страни, имащи право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С оспореното разпореждане, с характер на определение, е оставена без разглеждане като недопустима жалбата подадена от Д.Р.К. и Г.Р.К. с която се иска на основание чл.257 от АПК, съдът да задължи Общинска служба Земеделие гр.Сунгурларе да се произнесе по подадени от тях заявления № 8411F от 04.08.1992г. и № 8415F от 04.08.1992г., подадени по чл.11, ал.1 от ЗСПЗЗ за възстановяване на земеделска земя оставена им по наследство от покойния им баща Стоян Петров Стоилков. Съдът е приел, че не се оспорва решение на Общинска служба Земеделие или отказ да бъде издадено такова, а се атакува бездействие на административен орган и се иска да бъде задължен да се произнесе по подадените заявления. За да може да се произнесе съдът е необходимо издаване на решение или отказ да се издаде такова от ОСЗ, след като няма такива не е налице и акт за оспорване, поради което на основание чл.159, т.1 от АПК жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Производство по частната жалба се развива по реда на АПК. Съгласно чл.218, във връзка с чл.236 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното разпореждане с материалния закон, следи служебно.

Постановеният от съда акт е правилен като краен резултат, но на мотиви различни от изложените.

Задължението на Общинска служба Земеделие гр.Сунгурларе да издаде решение с което да възстанови или да откаже да възстанови заявените и сроковете по чл.11, ал.1 от ЗСПЗЗ имоти не е фактическо действие, какъвто е смисъла на исковата защита по чл.257 от АПК, а изрично волеизявление на овластен със закон административен орган, изразено с действие или бездействие, което е индивидуален административен акт, подлежащ на оспорване. Решенията са индивидуални административни актове по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК и тяхното неиздаване не представлява фактическо действие, което да попада в приложното поле на чл.257 от АПК, а недопустим мълчалив отказ на административния орган. Ето защо, правилно като краен резултат първоинстанционния съд е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил производството по делото.

В случая е налице недопустим мълчалив отказ на Общинска служба по Земеделие гр.Сунгурларе да се произнесе по подадените от жалбоподателите заявления, като за тях не е налице процесуална възможност за защита. Липсата на възможност и процесуален ред за защита срещу бездействието на Общинска служба Земеделие гр.Сунгурларе, мотивира съдът да изпрати преписката на административния орган със задължителни указания за произнасяне в 14-дневен срок с изричен административен акт-решение. Ако решението съдържа изричен отказ, същият ще може да се оспори от жалбоподателя пред съответния районен съд, съгласно чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ.  Следва да се има предвид, че при неизпълнение на дадените указания съответните длъжностни лица от Общинска служба Земеделие гр.Сунгурларе ще носят административнонаказателна отговорност по чл.304 от АПК.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 232/14.02.2014г. постановено по гр.дело № 679/2013г. по описа на Районен съд гр.Карнобат.

ИЗПРАЩА преписката на Общинска служба Земеделие гр.Сунгурларе за произнасяне по заявления № 8411F от 04.08.1992г. и № 8415F от 04.08.1992г. за възстановяване на земеделска земя на наследниците на Стоян Петров Стоилков, съгласно задължителните указания, дадени в мотивите на настоящето определение.

 Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                                        2.