ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 23.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и трети октомври                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 864 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.Я.К., редовно уведомена, се явява адвокат Д., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т. С..

Явява се свидетелят С.И.С..

Не се явява свидетелят П.К.П..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо председател, единият ни свидетел П.К.П. не може да се яви, поради тази причина водим и молим да бъде допуснат до разпит С.С.И., който също е бил управител на едно от дружествата – „ЕСПИ СИСТЕМ” ООД, което е предало изкупните материали и е бил пряк свидетел на предаването, съответно на полагане на площадката.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По направеното искане предоставям на съда.

ПРОКУРОР С.: Нямам възражение да се уважи направеното искане.

 

СЪДЪТ намира, че следва да бъде уважено искането на адвокат Д. за допускане до разпит в качеството на свидетел лицето С.С.И., с чиито показания се цели установяването на факти, идентични с тези, които страната е желала да установи посредством разпита на П.К.П., който не се явява в днешно съдебно заседание, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА от списъка на свидетелите П.К.П..

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел С.С.И..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля С.И.С., като СНЕМА самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

С.И.С. – 43 години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните.

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

АДВОКАТ Д.: Към 2009 г. къде работихте и на каква длъжност?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: През 2009 г. бях  на длъжност като главен инженер към строителна фирма „ТЕРРА ИНВЕСТ” ООД и бях натоварен с изпълнението на инвестиционен проект „Аспро Марина”. На този обект все още нямаме акт обр. 16, но то е поради забавяне или организация на енергоразпределителните дружества на територия на Варна, и това наложи отлагане на сключване на окончателни договори по отчетните прибори.

АДВОКАТ Д.: Познавате ли лицето И.М.К.?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Познавам го. Не знам какво работи, но на него сме му предоставяли земни маси да извозва от нашата строителна площадка. Депото обикновено е на 10-15 км. Там също се плаща такса. Той ни попита може ли да извози земната маса. За нас това извозване на земна маса е добре дошло, защото така си почистваме строителната площадка.

АДВОКАТ Д.: Подписвахте ли някакви документи за тази земна маса?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: За земната маса, по принцип цялата му техника беше доста окаяна, но искаше, да не го спират евентуално, и оформяхме едни приемо-предавателни протоколи. Той ги носеше предварително подготвени. Аз ги подписвах тези протоколи. Количествата бяха на договорка на превозна единица. Примерно на един камион грубо определяхме, че е около 7,5 – 8 кубика. Количествата ги определяхме на броя на курсовете.

АДВОКАТ Д.: Знаете ли къде караше той тези земни маси?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да. В началото не ни интересуваше, но гр. Обзор и гр. Бяла са много близко и понеже сме клиенти на бензиностанция на „Лукойл”, минавайки натам, видяхме, че неговите автомобили изсипваха в дерето земната маса на гр. Обзор.  Цял гр. Обзор знаеше къде е това място. Това очевидно му беше дейност, от която се препитаваше.

АДВОКАТ Д.: Носим оригиналите на протоколите за сравнение  и моля да ги предоставим на свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Подписът на приемо-предавателния протокол, който се намира на л. 658 от делото, е мой. Това е, както забелязвам според съдържанието, окончателният приемо-предавателен протокол и това е протокол за цялото количество, което сме му предали да извози. Преди този протокол е имало и други, които са били на хвърчащи листове, но в крайна сметка това е цялото количество.

АДВОКАТ Д.: Дали това е подписът на този човек И.М.К.?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Той ми ги носеше направо подписани от негова страна протоколите и аз подписвах после.

Това е подписът на И..

АДВОКАТ Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля С..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В тази фирма, в която казахте „ТЕРРА ИНВЕСТ” ООД, от кога работите и променяно ли е името?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Името не е променяно от създаването на фирмата. След 1997 г. аз работя във фирмата – от момента на създаването й до миналата година.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: На трудов договор ли работите?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: На трудов договор работех. Наименованието според мен не е сменяно за периода, в който работех, поне не ми е известно.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По данни за осигуряването в нашата система излиза, че лицето С. от 2009 г. до м. март 2011 г. работи в дружество „ПИРОТ СИСТЕМ” гр. Перник и е осигуряван на пълен работен ден.

СВИДЕТЕЛЯТ С.: В „ТЕРРА ИНВЕСТ” ООД бях съдружник и главен инженер. Объркал съм се – съдружник съм в дружеството „ТЕРРА ИНВЕСТ” ООД, но съм изпълнявал и функции на главен инженер. Това, че съм съдружник в тази фирма може да бъде установено. Що се касае до представената справка от ответника, аз не мога да знам счетоводителите как ме осигуряват.

„ПИРОТ СИСТЕМ” ООД е фирма, която е наследник на „ЕСПИ СИСТЕМ” ООД. След 2011 година е променено на „ПИРОТ СИСТЕМ” ООД. В момента „ЕСПИ СИСТЕМ” ООД не съществува.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Тъй като в „ЕСПИ СИСТЕМ” ООД, в която сте работили, там е записано, че всеки месец е работено цял месец, кога бяхте на обекта, на който твърдите, че сте работили?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: В „ТЕРРА ИНВЕСТ” ООД и в „ЕСПИ СИСТЕМ” ООД сме едни и същи съдружници. За нас беше важно работата да се свърши. За този период, за който съм подписал протокола, категорично твърдя, че съм бил на това място, защото е било мое задължение.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Земна маса и фракция едно и също ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не е едно и също. Зависи каква е фракцията. В протокола другата страна е записала фракция, но по същество това беше глинеста баластра, възможно да не е знаел как се именува.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към свидетеля С..

ПРОКУРОР СТОЯНОВ: Нямам въпроси към свидетеля С..

Поради изчерпване на въпросите съдът освободи свидетеля С..

В залата беше въведен свидетелят С.С.И..

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля И., като СНЕМА самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.290 от НК:

С.С.И. – 36 години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните.

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

АДВОКАТ Д.: Може ли да кажете в „ЕСПИ СИСТЕМ” ООД в какво качество сте участвали и дали през 2009 г. сте имали обекти в гр. Обзор?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: В „ЕСПИ СИСТЕМ” ООД бях управител и съдружник през периода 2006 г. до 2011 г. През 2009 г. имахме много строителство в гр. Обзор, в гр. Бяла също.

АДВОКАТ Д.: Може ли да ни кажете познавате ли лицето И.М.К.?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Познавам И.М. от обекта, който правихме в Обзор на алея „Аврора”. Там имахме изкопи. Той извозваше калната баластра.

АДВОКАТ Д.: Подписвали ли сте някакви документи, когато сте предавали калната баластра?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Лично аз не, но съдружникът ми подписваше протоколи за количествата, доколкото си спомням, които И. извозва.

АДВОКАТ Д.: А знаете ли къде ги извозваше тези материал?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да, пълнеше едно дере, което беше много опасно, мисля, че имаше становище за него при кмета.

Като започнахме изкопа, помня, че бях със съдружника заедно, дойде и ни предложи земните маси да ги извозва без да харчим средства за депо и самосвали. Уговорихме се да идва с неговите камиони, с наш багер ги копаем и ги извозваше. Той ни каза, че ще ги извозва на дерето.

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към свидетеля И..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към свидетеля И..

ПРОКУРОР С.: Нямам въпроси към свидетеля И.

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля И..

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на страните, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо председател, поддържаме всичко изложено в жалбата и в допълнителната молба към нея. Моля въз основа на събраните по делото доказателства, изготвените няколко експертизи – съдебно-технически и съдебно-счетоводна експертиза, на база на събраните гласни доказателства и представените писмени такива в хода на производството, да отмените изцяло обжалвания от нас ревизионен акт, като ни присъдите и направените разноски.

Моля да ми дадете срок за подробни писмени бележки.

Представям списък на разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт.

Моля да ми дадете възможност за писмено становище по делото.

Предвид многобройните доказателства, представени за първи път пред съда, моля независимо от изхода на делото, жалбоподателят да понесе разноските за  това как ги е представил.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОР С.: Считам, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена. Събраха се достатъчно доказателства, които потвърждават фактите, установени от административния орган.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 15-дневен срок от днес в писмен вид да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на позицията, застъпена по спора, и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: