ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 29.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и девети май                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 864 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 12:17 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.Я.К., редовно уведомена, се явява адвокат Д., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура Бургас представител не се явява.

 

Явяват се вещите лица П.Ш. и В.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ констатира, че по делото е представено експертно заключение от вещото лице В.А. извън предвидения от закона срок.

 

СТРАНИТЕ: Макар, че заключението на вещото лице А. не е представено в срок, не възразяваме същото да бъде изслушано.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на страните, намира, че не са налице пречки за изслушване заключението на вещото лице В.А. в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

В.Г.А. – 64 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Представям документи, с които е работило вещото лице и моля същите да бъдат приети.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Само по документите по делото ли сте работили?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не, ходил съм на място.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: На стр. 2 от експертизата говорите за договор за покупко-продажба на движими вещи - общо 17 броя различни машини и за опис-протокол, в който са описани машините, агрегатите и съоръженията. Този протокол и този договор са същите, които сте гледали по делото ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Всички описани в протокола съоръжения и машини налични ли са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Част от тях са бракувани след изхабяване, имам предвид част от компонентите, описани в договора за придобиването им, са бракуване поради изхабяване и авария.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Това съоръжение само с един вид трошачка ли работи или са необходими и други такива компоненти за трошене?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Работи винаги само една трошачка, но тя се сменя според суровината, инертния материал, твърдостта, едрината и здравината на материала.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам повече въпроси. Не възразявам да бъде прието заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице А. като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд. Като доказателства по делото следва да бъдат приети и документите, представени от процесуалния представител на жалбоподателя, въз основа на които е изготвено заключението на вещото лице А., затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице В.А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения от жалбоподателя депозит.

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание: заявление от ЕТ „Д. К.”***/10.04.2013 г.; Отговор на Община Несебър, кметство Обзор, с изх. № 668/15.04.-2013 г.; удостоверение от Община Несебър, Кметство Обзор, с изх. № 668/15.04.2013 г. и приложени към него графики; заповед № 11/30.12.2010 г. на ЕТ „Д. К.”; протокол за проведена 2-часова проба от 28.01.2011 г.; заповед № 12/28.04.2012 г. на ЕТ Д. К. и доклад на ел.техник; протокол за бракуване на материални активи № 3/03.05.2012 г.; договор за заем за послужване от 01.05.2012 г.; договор за наем от 01.05.20142 г.; възлагателно писмо от 03.05.2012 г.; фактура № 2662/14.05.2012 г. и фактура № 2657/04.05.2012 г.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване допълнителното заключение на вещото лице П.С.Ш., която е със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание, като я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам въпроси. Да се приеме допълнителното заключение на вещото лице Ш..

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Можете ли да обясните какво представлява фракцията като понятие и по-точно земните маси представляват ли фракция?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Фракцията като чиста фракция представлява в зависимост от това дали е трошенокаменна или баластрена, представлява каменна маса с различна едрина, която е пресята при всички положения. В случая говорим за несепарирана фракция, т. е. непресята, която е премесена със земна маса и не е каблирирана като едрина.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: При тази дейност „насипване на дере” необходимо ли е строително разрешение или някакви становища на специалист, ако се променя терена по този начин?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Вероятно трябва да са необходими някакви разрешения, но в случая е участвало кметството. Дерето е предимно общинска собственост, много малка част от него е частна.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Как установихте количеството вложена фракция земна маса?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Както съм записала, за база е използвана извадка на кадастралния план на гр. Обзор и  количествата са изчислени по профил.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице Ш..

АДВОКАТ Д.: Във връзка с въпроса дали се изискват разрешителни за тази цел във връзка с документите, които  са издадени от общината на доверителя ми, ако това насипване е било незаконно, то тези документи, тези извадки нямаше да съществуват.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме допълнителното заключение на вещото лице Ш. като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице Ш..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

АДВОКАТ Д.: Имаме допуснати свидетели. Въпреки липсата на доказателства за редовно призоваване на свидетеля С.И.С., заявявам, че същият е уведомен за днешно съдебно заседание, тъй като той сам осъществи контакт с мен, за да ме уведоми, че поради ангажименти не е в състояние да присъства на делото и да се яви днес. Представи ми и доказателства за невъзможността за явяването му, а именно предстоящо извършване на проверка от ДНСК на обект, на който лицето е технически ръководител.

Що се касае до нередовно призования свидетел П.К.П. и задължението ни да посочим актуален адрес за призоваването му, моля да ми бъде предоставена възможност разпитът на същия да бъде осигурен като лицето бъде доведено.

При същия режим ще бъде осигурено и явяването на свидетеля С.И.С..

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Предоставям на съда.

 

СЪДЪТ намира, че следва да предостави възможност на процесуалния представител на жалбоподателя за следващо съдебно заседание да осигури явяването на допуснатите до разпит в качеството на свидетели лица С.И.С. и П.К.П., които съдът не е успял да призове на посочените адреси. В случай на невъзможност за довеждане в съдебно заседание, жалбоподателят следва да уведоми за това своевременно съда, като едновременно посочи актуални адреси, на които лицата да могат да бъдат призовани.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че допуснатите до разпит в качеството на свидетели лица – С.И.С. и П.К.П., следва да бъдат доведени от него за следващо съдебно заседание.

УКАЗВА, че при невъзможност това да бъде сторено, в разумен срок, следва да бъдат посочени адреси, на които тези лица да бъдат призовани.

При неизпълнение на тези указания, определението, с което лицата са допуснати до разпит в качеството на свидетели, ще бъде отменено, а делото – решено при наличните доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.10.2013 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: