Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1055                         29  май 2018  година                     град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на десети май, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Бъчварова                                             

ЧЛЕНОВЕ: 1. Стела Динчева

                                                                                      2. Атанаска Атанасова

 

Секретар М.В.

Прокурор Деян Петров

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 863 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на А.К.К.,  ЕГН **********,*** против решение № 129 от 09.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 2115/2017 г. по описа на Районен съд Несебър, с което е изменено наказателно постановление/НП/ № 17-0304-002948/15.08.2017 г. на началник сектор в Районно управление/РУ/ Несебър при ОД МВР Бургас, в частта, с която за нарушение на чл.103 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, на основание чл.175, ал.1, т.4 от същия закон, на касатора е наложено административно наказание „глоба”, като съдът е намалил размера на глобата от 100.00/сто/ лева на 50.00/петдесет/ лева, а в останалата част за нарушение по чл.137Е ЗДвП с наложена глоба в размер на 50.00/петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1/един/ месец за нарушение по чл.103 ЗДвП е потвърдил наказателното постановление.

Касаторът,  редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че оспореното решение е постановено в нарушение на закона и иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът - началник сектор в РУ Несебър при ОД МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура  Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Несебър да се остави в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд  Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд  Несебър, с решение №  129 от 09.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 2115/2017г. по описа на съда е изменил наказателно постановление № 17-0304-002948/15.08.2017 г. на началник сектор в РУ Несебър при ОД МВР Бургас, в частта, с която за нарушение на чл.103 ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.4 от същия закон, на касатора е наложено административно наказание „глоба”, като съдът е намалил размера на глобата от 100.00 лева на 50.00 лева, а в останалата част за нарушение по чл.137Е ЗДвП с наложена глоба в размер на 50.00/петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1/един/ месец за нарушение по чл.103 ЗДвП е потвърдил наказателното постановление.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Приел е за установено по безспорен начин от събраните по делото доказателства, че А.К.К. управлявал на посочените в акта и в НП дата и място мотопед, без защитна каска, и не  спрял при подаден сигнал за спиране от контролен орган. С това водачът нарушил нормите на чл.103 и чл.137Е ЗДвП, за което правилно е ангажирана отговорността му на основание чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП и чл.183, ал.4, т.7, пр.1 ЗДвП. Съдът е счел, че санкцията „глоба” за нарушението по чл.103 ЗДвП следва да бъде намалена на предвидения в закона минимален размер от 50.00 лева предвид обстоятелството, че другото наказание за това нарушение „лишаване от право да управлява МПС” е в законоустановения минимален размер от 1 месец и липсват мотиви от страна на наказващият орган защо едната санкция е определена на минималния размер, а другата- не.

А.К.К. е наказан за това, че на 08.08.2017 г. около 12.30 ч., в гр. Несебър, на ул. „Месамбрия”, пред пощата, посока ул. „Тервел”- обръщалото, управлявал МПС- мотопед, без защитна каска и  не спрял при подаден сигнал за спиране от контролен орган. За тези две нарушения му е съставен акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ № 209331/08.08.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление. В последното  деянията са квалифицирани като нарушения на чл.103 ЗДвП и чл.137Е ЗДвП. За извършване на нарушението по чл.103 ЗДвП на К. е наложена глоба в размер на 100.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 1/един/ месец, на основание чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП. А за извършване на нарушението по чл.137Е ЗДвП на водача е  наложена глоба в размер на 50.00 лева на основание  чл.183, ал.4, т.7, пр.1 ЗДвП.

Основните възражения на касатора са, че не е извършил установените с акта нарушения, тъй като длъжностните лица - патрулиращи полицаи, които са го спрели за проверка, не са имали правомощия да извършват контрол по ЗДвП. Освен това се сочи, че изобщо не му е бил подаден сигнал за спиране.

Решението е валидно, допустимо и правилно по следните съображения:

Неоснователно е възражението на касатора, че длъжностните лица - патрулиращи полицаи, които са го спрели за проверка, не са имали правомощия да извършват контрол по ЗДвП. Съгласно чл.30, ал.1, т.5 ЗМВР контролната дейност се осъществява от органите на МВР чрез извършване на проверки за спазване на правилата за движение по пътищата, техническата изправност и регистрацията на МПС, на водачите на МПС и при ПТП. Както правилно е приел районният съд законът дава контролни правомощия на всеки полицай при констатирано нарушение. Компетентни да съставят актове за установяване на административно нарушение са органите на пътен контрол. Предвид това, лицата, вписани като свидетели в АУАН, са контролни органи по смисъла на разпоредбата на чл.103 ЗДвП.

Установената от районния съд фактическа обстановка се подкрепя от  събрания доказателствен материал и  касационната инстанция я споделя изцяло. Обстоятелството, че е подаден ясен сигнал за спиране на А.К. с ръка от контролните органи се установява по несъмнен начин от показанията на свидетеля очевидец В.. Според свидетеля, освен, че ръкомахали на водача, те му извикали и да спре. Същият е заявил, че лицата били с униформи, което е достатъчно отличителен белег на патрулиращите полицаи, без да е необходимо те да носят шапки, за да бъдат разпознати. Възражението на процесуалния представител на касатора в съдебно заседание, че сигналът за спиране не е бил подаден със „стоп“ палка е неоснователно, доколкото разпоредбата на чл.170, ал.3, изр. трето ЗДвП предвижда възможност пътните превозни средства да бъдат спирани от униформените полицаи и чрез подаване на сигнал само с ръка.

Нарушенията са правилно квалифицирани и за извършването им законосъобразно е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора на основание чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП и чл.183, ал.4, т.7, пр.1  ЗДвП. Районният съд е намалил размера на административното наказание „глоба”, наложено на К., за нарушението на чл.103 ЗДвП към минимално установения от закона размер от 50.00 лева, който е съответен на тежестта на извършеното и достатъчен за постигане целите на административното наказание, установени в чл.12 ЗАНН.

С оглед изложеното и при липса на касационни основания за отмяна решението на районния съд следва да се остави в сила.

По тези съображения и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав

 

Р   Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 129 от 09.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 2115/2017 г. по описа на Районен съд Несебър.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                        2.