О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  815                     от  15.05.2017г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на петнадесети май две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 863 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по повод жалба от „ЛЕСОС“ ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна, ул. „22-ра“ ***, представлявано от управителя Р.Н.Д. против Заповед № 19/ 13.03.2017 год. и Заповед № 20/16.03.2017 год., издадени от Директора на ТП „ДГС Малко Търново“. С оспорената Заповед № 19/13.03.2017 год., Директора на ТП „ДГС Малко Търново“, на основание чл. 66, ал. 1, т. 2, във вр. с ал. 2, т. 2 и във вр. с чл. 69, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървестни горски продукти е разпоредил да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от склад на територията на ТП „ДГС – Малко Търново“ от лесофонд 2016/17 год. по обособени позиции при условия и ред съгласно одобрен и съгласуван график. С оспорената Заповед № 20/16.03.2017 год., Директора на ТП „ДГС – Малко Търново“ е допълнил своя Заповед № 19/13.03.2017 год. в Раздел V – „Регистрация на кандидатите и изискуеми документи“. В сезиращата съда жалба са развити подробни доводи и аргументи за незаконосъобразност на оспорените заповеди.

На 12.05.2017 год. в Административен съд гр. Бургас е постъпило писмо от Директора на ТП „ДГС – Малко Търново“ с вх. № 4739/12.05.2017 год. по описа на съда. В посоченото писмо е заявено, че със Заповед № 24/27.03.2017 год. на  Директора на ТП „ДГС – Малко Търново“ е прекратен търга с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от склад на територията на ТП „ДГС – Малко Търново“ от лесофонд 2016/17 год., открит със Заповед № 19/13.03.2017 год., допълнена със Заповед № 20/16.03.2017 год. В писмото е заявено, че така постановената Заповед № 24/27.03.2017 год. е редовно връчена на заинтересованите страни, които не са оспорили същата и е влязла в сила. В уверение на така заявеното, към писмото са приложени Заповед № 24/27.03.2017 год. на Директора на ТП „ДГС – Малко Търново“ и 5 броя обратни разписки за връчването й. С оглед горното, в писмото е заявено искане за прекратяване на образуваното дело.

Като взе предвид горното и като съобрази закона, настоящия съдебен състав намира така депозираното заявление за допустимо и основателно по следните съображения:

По същество, представената с молба вх. № 4739/12.05.2017 год. Заповед № 24/ 27.03.2017 год. на Директора на ТП „ДГС – Малко Търново“, с която е прекратен обявения с оспорените заповеди търг съставлява оттегляне на оспорените актове. Молбата, с която e заявено оттегляне на оспорените административни актове е подадена от лице с надлежна процесуална легитимация, поради което съда намира същото за процесуално допустимо. По отношение на искането за прекратяване на производството, съгласно чл. 156, ал. 1 от АПК, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал. В текста на ал. 2 на чл. 156 е регламентирано, че за оттегляне на акта след първото по делото заседание е необходимо съгласие и от оспорващия. В настоящият случай, първото по делото заседание е насрочено за 20.06.2017 год. от 14.00 часа, поради което за оттегляне на оспорените административни актове не се изисква съгласието на оспорващото дружество. 

Съгласно чл. 159, т. 3 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорения административен акт е оттеглен. Във връзка с това, сезиращата съда жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЛЕСОС“ ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна, ул. „22-ра“ ***, представлявано от управителя Р.Н.Д. против Заповед № 19/ 13.03.2017 год. и Заповед № 20/16.03.2017 год., издадени от Директора на ТП „ДГС Малко Търново“.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 863/2017 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

 

СЪДИЯ: