ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осми май                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 862 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.Г., редовно призован, не се явява. Представлява се от представител по пълномощие адвокат М.М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника директор на ОД МВР Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед № 251з-632/21.02.2018г. на директора на ОД МВР Бургас, с която е прекратено административното производство по заявление рег.№ 538200-9617/12.06.2017г. за предоставяне на право за продължително пребиваване в Република България на жалбоподателя, гражданин на Армения.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата и допълнението към него. Представям пълномощно от жалбоподателя до Д.Б.– наемодател на жалбоподателя, която да получава от негово име от административни и съдебни органи съобщения.

Нямам други доказателствени искания. Изложил съм подробни съображения в жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата.

Моля да се приемем административната преписка, която е представена в цялост.

В допълнение, във връзка с допълнението на жалбата и относно възраженията наведени в нея, за това, че жалбоподателят не е уведомен за разрешения му срок за пребиваване в Република България, представям и моля да приемете като заверено копие на заповед № 251з-1925/14.06.2016г. на директора на ОД МВР Бургас, с която е утвърден технологичен ред за приемане и обработка на заявления за предоставяне на право по реда на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и извлечение от технологичния ред, утвърден с тази заповед. Съобразно т.12.8 от този технологичен ред служителят, който приема заявлението на чужденците, полага подпис, незабавно след приемането му, завежда документа в АИС „Деловодство“ и връчва на чужденеца талон за срока, предвиден в ППЗЧРБ за разглеждане на заявлението“.

В тази връзка заявявам, че съобразно този ред, системният оператор, връчвайки талона на чужденеца, го уведомява за датата, на която същият следва да се яви и да получи в писмен вид разрешението, за който му е разрешено пребиваването.

В случай, че това обстоятелство бъде оспорено, моля да бъде допуснат до разпит системен оператор в сектор „Миграция“ – М.С., която е връчила този талон на жалбоподателя и го е уведомила да се яви и да получи разрешението в писмен вид.

Представям и моля да приемете справка за пътуване на лице - чужд гражданин с изх.№538200-6412/04.05.2018г., от която се установява, че жалбоподателя подава заявление на 12.06.2017г. и неизчаквайки 14-дневния срок за произнасяне, три дни по-късно, на 15.06.2017г. напуска границите на Република България. С оглед на горното, след проверка за неявяването му за получаване на разрешението, началникът на сектор „Миграция“, на таблото за съобщения в сектора, поставя уведомление, представено по делото, с което жалбоподателя е уведомен, че по заявлението за предоставяне на право на продължително пребиваване, е взето решение със съответен номер. Уведомлението е поставено на 03.07.2017г., видно от отбелязването, и е свалено на 11.01.2018г. По този начин на уведомление е прибегнато, след като е извършена проверка, че жалбоподателят е напуснал страната, съответно изпращане на писмено уведомление е излишно, тъй като той няма как да бъде уведомени и административният орган е прибегнал направо за връчване на съобщаване по чл.61, ал.3 от АПК.

Във връзка с представено от процесуалния представител на жалбоподателя пълномощно, с която жалбоподателя упълномощава да го представлява друго лице, оспорвам същото, защото няма достоверна дата, изобщо няма дата и по никакъв начин не установява твърдяното обстоятелство, че лицето, посочено като пълномощник, може да приема книжа във връзка със заявлението по пребиваването в страната.

Искам да отбележа, че след излизането от страната 3 дни след предоставяне на разрешението за пребиваване в Република България, и след като месеци наред не е предявил интерес дали му е предоставено такова разрешение, жалбоподателят дори не се е снабдил с български лични документи, които следва да получи.

АДВОКАТ М.: Първо възразявам да бъде допуснат до разпит свидетел, тъй като реда за уведомяване е ясно посочен в чл. 14, ал.5 на Правилника за приложение на ЗЧРБ, както и изрично е написано във вр. с чл.61, ал.3 от АПК, като органът в случая не е спазил изискванията на разпоредбата на чл. 61, ал.3, предл. 1 и 3 от АПК, т.е. чужденецът е имал известен адрес в Република България, който е бил посочен в заявлението - гр.Бургас, ул. Пробуда № 57, ет.3.

Второ - липсват доказателства по делото, че жалбоподателят е бил уведомен по реда на чл. 14, ал.5 от ППЗЧРБ и по чл. 61, ал.3, предл.2 - уведомяване на самия адрес. Поставянето на таблото не обосновава по никакъв начин, след като не са спазени тези разпоредби, не обосновава редовно уведомяване, за това моля да не бъде допуснат свидетел до разпит.

На следващо място - за пълномощното за наемодателя – фактически жалбоподателя по-рано е упълномощил наемодателя си да получава всички призовки, съобщения, да му бъдат връчени книжа от всички административни и съдебни органи и е имало отношение по делото, за което моля да бъде прието като доказателство. А освен това законът допуска призовките и съобщенията да бъдат връчени на представител, както и на друго лице, посочено е в жалбата - по чл. 45 от ГПК, но конкретно са посочени, че няма пречка да бъдат връчени книжа и на друго лице. Представено е конкретно пълномощно.

По другите въпроси считам, че нямат отношение по предмета на делото - кога е влязъл и кога е излязъл от страната. Те, административният орган, не са изпълнили основното си задължение да уведомят жалбоподателя по съответния ред. А това, което представи колежката, то противоречи на разпоредбите на материалния и процесуалния закон. Това е, което искам да кажа по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Относно пълномощното, което се представи днес - същото можеше, а и ако беше представено пред административния орган в хода на производството, за да бъде уведомен органа да връчва книжа на пълномощника, е нещо, което в хода на административното производство не е направено.

Считам още, че жалбоподателят няма и правен интерес от оспорването, тъй като разрешеният срок за пребиваване е изтекъл на 12.12.2017г. Оспорваната заповед е с дата 22.02.2018г., т.е след като е изтекъл срокът му за пребиваване в Република България. Отмяната на този акт няма да доведе до никакъв по-различен резултат в правната сфера на жалбоподателя, с оглед на което въвеждам възражение за недопустимост на жалбата поради липса на правен интерес. Няма да доведе до промяна в правната сфера на чужденеца, тъй срокът за пребиваване е изтекъл.

Това разрешение е изтекло на 12.12.2017г. това разрешение урежда статута на чужденеца в Република България. На база на този разрешен срок следва да се заплати държавна такса. Прекратяването на следващото е поради неплащане на таксата. Самото прекратяване е извършено след като е изтекъл срока за пребиваване, поради което моля за прекратяване на производството.

АДВОКАТ М.: За пълномощното - ГПК не предвижда в пълномощното да има дати, къде е издадено, местоиздаване и дата.

По този спорен въпрос за това решение – фактически целта на това производство е нередовното връчване, административният орган не го е уведомили и за това жалбоподателят не е внесъл таксата и съдът трябва да върне преписката и да започнат нещата от датата на подаване на заявлението. Ние искаме съдът да отмени тази заповед и органът да продължи решаването на преписката

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата вноска на каса към бюджетна сметка от 23.03.2018г., както и известие за доставяне от „Стар пост“ и представеното в днешното съдебно заседание пълномощно, с което жалбоподателя упълномощава Д.Б..

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.2 от делото, както и представените в днешното съдебно заседание заповед № 251з-1925/14.06.2016г. на директора на ОД МВР Бургас, към която е приложена извадка на технологичен ред за приемане и обработка на заявления за предоставяне право на пребиваване в Република България на чужденци по реда на ЗЧРБ и справка за пътуванията на жалбоподателя с рег. № УРИ 538200-6412/04.05.2018г.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Оспорената заповед по делото е незаконосъобразна, същата противоречи на изискванията на материалния и процесуалния закон. Фактически не са изпълнени изискванията на чл. 14, ал.5 от ППЗЧРБ и чл.61, ал.3, предл.2 от АПК. Жалбоподателят не е уведомен по съответния ред, а тези справки, които административния орган представи за влизане и излизане от страната, нямат отношение и значение по делото, тъй като той е упълномощил лице, на което да се съобщава и да реагира по съответния начин.

Изложил съм подробни съображения в основната жалбата и допълнението към нея и за това моля да отмените процесната заповед и да изпратите преписката на административния орган за продължаване на производството по заявлението за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в Република България.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да постановите определение, с което да оставите жалбата без разглеждане, а производството да бъде прекратено, тъй като считам, че жалбоподателят няма правен интерес от оспорване.

На лице са основанията на чл.159, т.4 от АПК за прекратяване на производството и оставяне без разглеждане на жалбата, тъй като евентуалната отмяна на заповедта, предмет на настоящото дело, с която е прекратено административното производство по предоставяне право на продължително пребиваване в Република България няма да доведе до промяна в правната сфера на жалбоподателя.

С решение № 582418/22.06.2017г. на жалбоподателят е предоставено право на продължително пребиваване в Република България. Срокът на разрешението за пребиваване е до 12.12.2017г. Оспорваната заповед, предмет на настоящото производство, с което е прекратено производството производство по предоставяне право на продължително пребиваване в Република България е издадена на 21.02.2018г., т.е. след като срокът на разрешението на жалбоподателя за продължително пребиваване е изтекъл. Евентуална отмяна на заповедта и връщане на преписката на административния орган за произнасяне не би довело до различен резултат, тъй като административния орган се е произнесъл, с което е удовлетворил желанието на жалбоподателя да пребивава в Република България и срокът на това разрешение е изтекъл.

В случай, че не намерите основание за прекратяване и се произнесете по същество, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и я оставите без разглеждане.

Решеното, с което на чужденеца е предоставен срок за продължително пребиваване е било произнесено в законоустановения 14-дневен срок, чужденецът е бил уведомен за датата, на която е следвало да се яви да получи разрешението. Същият е бил уведомен по реда на АПК чрез издаване на съобщение на таблото за съобщение в сектор „Миграция“, тъй като е установено, че към датата на издаване на процесното разрешение жалбоподателят не е бил в страната и не е имало как да бъде уведомен писмено на посочения адрес. Тъй като същият не е заплатил таксата за предоставеното му разрешение, административният орган се е произнесъл с процесната заповед, с която е прекратил административното производство по заявление за предоставяне на право за продължително пребиваване в Република България съгласно разпоредбите на ЗЧРБ. Актът е издаден от компетентен орган и при спазване на материалните предпоставки за това.

Моля да присъдите в полза на ОДМВР Бургас юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.41 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: