ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 27.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и седми май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 862 по описа за 2014 година.                  

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

           

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.П.Б., редовно уведомен от преди, се явява лично и с адвокат П. Б., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ заместник началник на ДНСК София, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.П.В., редовно уведомена от преди, не се явява лично, представлява се от адвокат Б.-А., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Р.И.К., Н.С.Д., Д.В.К., редовно уведомени от преди, се явяват лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Г.Ц., редовно уведомен от преди, не се явява. За него се явява Х. И. Ц. –син, с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С.К.Р., Р.М.Т., В.Б.К., „Цинтимани България”ЕООД, А.С.П., Д.П.П., Я.Г.Г., И.Т.С., И.Д.С., Р.М.К., С. Х.С., Д.Х.К., С.С.И., Т.Х.Т., К.Т.Б., „Бусофт инженеринг”АД, Т.П., редовно уведомени от преди, не се явяват и не се представляват.

 

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.А..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Г.Б.:Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ П. Б.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ А.-Б.: Да се даде ход на делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р. К.: Да се даде ход на делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.: Да се даде ход на делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.К.: Да се даде ход на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИК Ц.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице А. от 18.05.2015година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Г.Б.: Запознати сме със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ П. Б.: Запознати сме със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Запознати сме със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ А.-Б.: Запознати сме със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р. К.: Запознати сме със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.: Запознати сме със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.К.: Запознати сме със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

ПЪЛНОМОЩНИК Ц.: Запознати сме със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице А., като снема самоличността му, както следва:

 

З.Ч.А. – 73 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение с 8 снимки и копие от чертеж, които поддържам.

Оглед на мястото направих началото на месец май и повторно огледах сгР.та на 15.05.2015година. При втория оглед направих снимките, които са неразделна част от заключението ми.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Б.: Ние направихме замазване на две бетонни стени, дали има нещо общо това с цепнатини по стените и дали сте видели това при огледа?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Около сгР.та има направена една подпорна стена, която е била измазана, като при огледа установих, че на места отново е подмазвана. Нямаше пукнатини по нея. Пукнатини на тази стена може да има, ако има поддаване на основата, но не съм изследвала този въпрос. Стената не е свързана със сгР.та.

 

АДВОКАТ П. Б. и ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Б.:  Нямаме други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ А.-Б.: Във връзка отговорът Ви за магазините, може ли уточните в магазините има ли санитарни възли, изградени ли са такива?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: На партерния етаж има три магазина, като единият е на две нива. Само в единия магазин е оформен санитарен възел, който не е оборудван. Това е магазин №3, като в магазин №1 и №2 няма санитарен възел.

 

АДВОКАТ А.-Б.: Във връзка отговор 5-„съгласно геоложките  проучвания-фундирането ще се изпълни при ниски подпочвени води”.  Какво означава  ниски и високи подпочвени води и всъщност има ли такива води под тази сгР.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Ниски подпочвени води са тези, които са ниво много под фундаментите на сгР.та и не засягат фундаментите и, поради което по проект не е предвидено да се направи хидроизолация, тъй като няма необходимост от такава.

 

АДВОКАТ А.-Б.: В констативната част на заключението, сте записали че има задържане на вода, това при огледа ли го констатирахте и на какво се дължи?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В началото на май, когато правих огледа в сутерена имаше наличие на влага от вода и вода в някои от помещенията, но не знам на какво се дължи, тъй като не съм изследвала това. Тази вода може да проникне от проливните дъждове, евентуално от входа на подземния паркинг или ако са се покачили тези ниски подпочвени води и трябва да се изследва дали теча е инцидентен или не.

 

АДВОКАТ А.-Б.: В този си вид тези  избени помещения използваеми ли са?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Във вида, в който ги видях при огледа, в момента не са използваеми. Има значение дали е инцидентно или продължително наводняването, за да се отговори дали са използваеми въобще или само към момента на огледа.

 

АДВОКАТ А.-Б.: Във връзка отговор 6-„…В протокол обр.16 в част ОВК е записано, че по искане на възложителите е отпаднало централното отопление с абонатна станция”, това е нещо което е отразено само в протокола или е записано и някъде другаде. Вие къде го видяхте?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Само в протокола съм го видяла, че е отпаднало централното отопление с абонатна станция по искане на възложителите.

 

АДВОКАТ А.-Б.: Стоманенобетоновото стълбище посочено в отговор на въпрос 8 и това описано в констативната част на заключението, едно и също ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, става въпрос за едно и също стълбище.

 

АДВОКАТ А.-Б.: По проект е свързано стълбището на офиса с площадката на асансьора, така сте отговорили на въпрос 8, а на практика изпълнено ли е съобразно проекта това стълбище?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това не може да се види, защото  са скрити видове работи.

 

АДВОКАТ А.-Б.: Има приложен снимков материал към заключението и конструктивен чертеж и ми направи ми впечатление, че  има разлики в снимките и чертежа, може ли да отговорите разстоянието между сгР.та и стълбището от чертежа съответства ли на снимковия материал като метраж?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В тази част стълбището не контактува със сгР.та.

 

АДВОКАТ А.-Б.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ПЪЛНОМОЩНИК Ц.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

АДВОКАТ П. Б.: Във връзка абонатната станция, искам да уточня, че има подписан акт №15, където не са правени възражения за абонатната станция и са се отказали възложителите. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице А. в размер на 300 лева, платими от внесения на депозит (л.309).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ Б.: Във връзка оспорванията направени от на заинтересованата страна В.В., представям писмена покана за общо събрание на етажните собственици.

 

Съдът ВРЪЧИ за запознаване на страните представената писмена покана.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Предоставям на съда по приемане на представената покана. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ А.-Б.: Предоставям на съда по приемане на представената покана. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р. К.: Да се приеме представената покана. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.: Да се приеме представената покана. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.К.: Да се приеме представената покана. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПЪЛНОМОЩНИК Ц.: Да се приеме представената покана. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ с оглед изразеното в днешното съдебно становище от страните, счита делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ  П. Б.: Уважаеми г-н административен съдия, моля уважите жалбата ни и задължите държавните органи да издадат разрешение за частично  ползване на сгР.та. Моля за възможност на представяне на писмени бележки в подходящ срок.

Искам само да отбележа, че очевидно и даже от заключението на вещото лице, че сгР.та може да се ползва и само един от възложителите има спор със строителя какво и как да се направи и изгради, но понеже строителят е фалирал, той води спор с нас, като накърнява нашите интереси. Държавата не следва да накърнява интересите ни и правата ни, тъй като  въпреки фалита на строителя собствениците са завършили  сгР.та. Нямаме изрична правна норма, но във връзка правата на човека и в интерес на всички собственици освен на един, моля да бъде издадено  исканото частично разрешение за ползване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаеми г-н административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. С назначената и изслушна в днешното съдебно заседание съдебно-техническа експертиза  не се изясниха обстоятелствата послужили в мотивите на ответника при постановянането на процесната оспорена заповед. В тази връзка считам, че  изслушаната експертиза  е ирелевантна към предмета на делото. Напротив наведените в жалбата твърдения останаха недоказани, поради което моля да ги приемете за неоснователни. Основанията послужили за издаване на процесната заповед не толкова некачествено извършени работи, а по скоро неизвършени СМР, както и   непредставяне на строителни книжа и други задължителни доказателства, които са необходими за  установявне на годността на сгР.та за да бъде въведена в експлоатация. В този смисъл моля да постановите решение, с което оставите в сила оспорената процесна заповед издадена от заместник началник на ДНСК София като законосъобразна. Моля да бъде присъдено в полза на ответника юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ А.-Б.: Уважаеми г-н административен съдия от името на доверителката ми,  моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. От изслушаната в днешното съдебно заседание съдебно-техническа експертиза се доказа, че    заповедта основателна и посочените неизвършени СМР действително не се са извършени, като това не касае само собствеността само на моята доверителка, а  цялата сгР.та. Не са налице  предпоставките за частично въвеждане в експлоатация на сгР.та и въбоще не може да се говори за такав, тъй като тя не е поетапно изграждана. Освен това самите липсващи СМР-та касаят цялата конструкция на сгР.та.

Моля да постановите съдебен акт, с който оставите без уважение жалбата и потвърдите оспорваната заповед като законосъобразна.

Ще представя подробни писмени съображения в писмен вид в указан от съда срок.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.: Моля да уважите жалбата. СгР.та е готова за ползване. Повечето хора сме си направили апартаментите, като само единия собственик има претенции, но не знам поради какви причини преследва нас, а не строителя  и ни създава проблеми  на нас да не можем да си ползваме собствеността. Да се уважи жалбата.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.К.: Поддържам заявеното от Н.Д.. Апартаментът ми е абсолютно готово.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.К.: Поддържам заявеното от Н.Д. и Р.К..

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ И.Ц.: Да се уважи жалбата и да се издаде акт за частично ползване на сгР.та. СгР.та не е обитаема от четири години. Аз бях един от изгодените от сгР.та, когато ДНСК дойдоха. Живях около 6 месеца в сгР.та, докато излеше заповедта и спряха на тока. Логично е за тези четири години при тези дъждове да има вода. Ако живеем и поддържаме сгР.та няма да е в този вид. Всяко нещо, което не се поддържа се руши.

 

АДВОКАТ Б.: Относно заявеното становище от процесуалните представители на заинтересованата страна В.В. и  ответника, очевидно че е експретизата показва дефекти в помещинята които нямат дограми, нормално е както каза г-н Ц., нещо което не се ползва и от 11 години няма дограми и  не се поддържа да  се руши. От първия момент се обединихме, че няма дограма и стъкла и затова е отказана експлоатацията. Експертизата единствено показа, че В.В. има проблеми със строителя, но понеже не може да ги разреши с него, действа срещу нас.

 

АДВОКАТ А.-Б.: Не става въпрос само за някакви дограми, не е така. Става въпрос за поддаване на основите, има изплюта колона и това нещо ще се срути и застрашава живота на хората. Има протокол, че има проблем с детската ясла до сгР.та.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на   03.06.2015година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.54часа.

 

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: