ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 18.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 862 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.П.Б., редовно уведомен от преди, се явява лично и с адвокат П. Б., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ заместник началник на ДНСК София, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.П.В., редовно уведомена от преди, не се явява лично, представлява се от адвокат Б.-А., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.К.Р., редовно уведомена от преди, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.М.Т., редовно уведомена от преди, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Б.К., редовно уведомена от преди, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Цинтимани България”ЕООД, редовно уведомена от преди, не се явява представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.С.П., редовно уведомена от преди, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.П.П., редовно уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.Г.Г., редовно уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Т.С., редовно уведомена от преди, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Д.С., редовно уведомен от преди, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.М.К., редовно уведомена от преди, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С. Х. С., редовно уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Х.К., редовно уведомена от преди, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.С.И., редовно уведомена от преди, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Х.Т., редовно уведомен от преди, явява се лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Т.Б., редовно уведомена от преди, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.И.К., редовно уведомена от преди, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Г.Ц., редовно уведомен от преди, явява се лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Бусофт инженеринг”АД, редовно уведомена от преди, не се явява представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.С.Д., редовно уведомена от преди, явява се лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.П., редовно уведомена от преди, не се явява и не се представлява.

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.В. К., редовно призован, явява се лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТАТА К.: Разбирам добре български език. Не се нуждая от преводач в настоящото производство. Да се даде ход на делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Г.Б.:Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ П. Б.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ А.-Б.: Да се даде ход на делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Р.: Да се даде ход на делото.

 

ЗАНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.С.: Да се даде ход на делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Т.: Да се даде ход на делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Ц.: Да се даде ход на делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Г.П.Б. против Заповед № година на зам. началника на ДНСК-София, с която се отказва издаването на разрешение за ползване и не се разрешава ползването на строежи „Жилищна сграда”, състоящ се от сутерен с 18 броя складове, подземен паркинг с 5 броя паркоместа и 1 брой склад към магазин в партера, партерен етаж с 6 броя магазини за промишлени стоки и 1 брой офис, шест жилищни етажа и един тавански етаж с общо 18 броя апартамента, сградни ВиК и ел.отклонения с идентификатор по кадастралната карта на гр.Бургас, находящ се в УПИ по плана на комплекс.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ПРИЕМА за безспорно и ненуждаещо се от доказване, че жалбоподателя и всички заинтересовани страни са носители на право на собственост по отношение на самостоятелни обекти на правото на собственост в сградата, предмет на процесната заповед.

Тези факти и права не се нуждаят от доказване.

 

АДВОКАТ П. Б.: Нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест.

Поддържам жалбата. Няма да сочим други доказателства.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Б.: Поддържам жалбата и заявеното от адвокат Б.. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка, ще се ползвам от всички доказателства приложени към нея, която заявявам, че е в цялост. Няма приложен инвестиционния проект на сградата, тъй като той се съхранява в Общинската администрация, но същия не ние необходим в това производство, защото не засяга законосъобразността на оспорваната заповед.

 

АДВОКАТ П. Б.: Също считаме, че инвестиционния проект не е необходимо да бъде приложен.

 

АДВОКАТ Б.-А.: От името на моята доверителка оспорвам жалбата.

Представям писмени доказателства, които не се съдържат в административната преписка, но касаят законосъобразността на обжалваната заповед. Поддържам становището ни, приложено по делото. Заявяваме, че липсва и противоземетръсна шайба и няма основание да бъде въведена в експлоатация, не са налице основания за частично въвеждане, тъй като изгражданото не е поетапно, а едновременно и няма как да се осъществи частично въвеждане.

Водени са разговори със страните по делото, но не сме достигнали до споразумение. Г-жо В. е предоставила собствеността на терена за строежът на кооперацията, като само нейните обекти не са в състояние в което могат да бъдат ползвани.

Поддържам искането ни за допускане на съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ П. Б.: Относно всичките твърдения изложени във възражението на г-жа В., заявявам, че имаме издаден образец-акт 16 и не знам какво друго ще докажат. Моля да не се допуска исканата съдебно-техническа експертиза, тъй като имаме акт на държавен орган, който не е оспорван и обжалван. Отказът е конкретно за незавършена фасада и незавършени дограми, липса на технически паспорт. С исканата експертиза се опитват да пререшат акт №16, който не е оспорван.

 

АДВОКАТ Б.-А.: Има висящо производство по законосъобразността на издадения акт 15. Приложено е съдебно удостоверение и е видно, че няма все още произнасяне по това производство, а същото считам за относимо към настоящото, тъй като акт 15 е предпоставка за акт 16 и моля да спрете настоящото производство до произнасяне по законосъобразността по акт 15. Производството на този етап е във ВКС. Налице е преюдициалност и затова имам искане за спиране на производството.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С.Р.,  И.С., Т.Т., И.Ц., Н.Д.,  Д. К.: Нямаме възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. Поддържаме жалбата на Б.. Актът е незаконосъобразен и моля да бъде отменен. Няма да сочим други доказателства.

 

АДВОКАТ Б.: Искането за спиране на производството е недопустимо, иска се оборване на констатации извършени от държавен орган.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Първо оспорвам представените в днешното съдебно заседание от адвокат А. документи, и считам че същите не следва да се приемат като доказателства по делото. Това са частни конструктивни експертизи и други такива, и са с дата преди съставяне на акт образец №16. Това разпореждане от служител на РСПБЗН е участвал при подписване на съставяне на образец акт №16 и съответно становището му е било заявено при подписването на акта. Няма да коментирам снимките и останалите документи.

Оспорвам искането за спиране, защото първо няма как в едно административно производство да бъде разгледана законосъобразността на образец акт 15. Този акт представлява частен писмен документ който се разписва без участие на държавен орган с властнически правомощия и могат да бъда разписани и няма как Административният съд да преценя законосъобразността на този акт. Отделно от това доколкото имам спомен това производство не е пред ВКС, а ВАС и е с друг предмет, а не както е написано в съдебното удостоверение и не е налице преюдициален спор.

По отношение искането за експертизата считам, че колегата цели с назначаването за да се преразгледат недостатъците, които вече веднъж са установени и държавната комисия е взела решение, поради незавършени обекти на определен собственик, сградата не може да бъде частично приета.

 

АДВОКАТ П. Б.: Акт 15 е частен документ, елемент от процеса на строителството, който не е решаващ и не обуславя акт 16. Акт 16 е решаващият документ.

 

Съдът предвид изразените становища от страните, намира искането за спиране на производството за неоснователно.

Искането за допускане на съдебно-техническа експертиза от страна на адвокат А.-Б. намира за основателно, предвид факта, че съдът не разполага със специални технически познания за отговор на поставените въпроси, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание документи от адвокат А.-Б. като доказателства по делото, като тяхната относимост към спора ще бъде обсъдена с крайния съдебен акт;

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, по която вещото лице, след оглед на място да отговори на въпросите формулирани в писмена молба от адвокат А.- Б., както и да изследва налице ли са неизпълнение на фасадни елементи на процесната сграда и на кои конкретно имоти не е поставена дограма към момента на изследването;

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лв., вносими в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание от заинтересованата страна В.В. по сметка на Административен съд гр. Бургас.

 

УКАЗВА на заинтересованата страна В., че в дадения срок следва да депозира доказателство за внесения депозит, а при неизпълнение на тези указания съдът ще приеме, че страната не поддържа доказателственото си искане и ще приключи делото със събраните към момента доказателства.

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по делото С.Г. Б., което  да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

АДВОКАТ А.-Б.: Заявявам, че вещото лице Б. е работила в други съдебни производства между същите страни и има предварително изградено становище и в тази връзка се противопоставям то да е определено за вещо лице, тъй като считам че е пристрастно. В друго съдебно производство влязохме в словесна схватка и считам, че вещото лице ще е предубедено по това дело.

 

АДВОКАТ П. Б.: Нямам възражение по отношение на определеното вещо лице. Твърденията, че вещото лице е предубедено са голословни. То е експерт. Ако това, че е изготвило заключение по друго дело, ако трябва всички вещи лица, които са изготвяли експертизи по дела между едни и същи страни да бъдат отстранявани, то накрая няма да има вещи лица които да назначим.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Присъединявам се към становището на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ /по отделно/: Нямаме възражения по назначеното вещо лице.

 

За събиране на доказателства и изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 18.03.2015 година от 14.45часа, за която дата и час страните – уведомени при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се призове вещото лице след представяне на доказателство за изцяло внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:40 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: