ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 08.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на първи октомври през две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 862 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.П.Б., редовно призован се явява лично и с адвокат П. Б., с пълномощно по делото.

Останалите лица, от чието име е изложено твърдение, че е подадено жалбата, не се явяват и не се представляват.

 

АДВОКАТ Б.: Моля да бъда призоваван на адреса посочен в жалбата, а именно чрез съдебния ми адрес гр. Бургас, ул. „Генерал Гурко“ №12, ет.1.

 

За ОТВЕТНИКА зам. началник на ДНСК-София, редовно призован, се явява юрисконсулт К., с пълномощно по делото от преди.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.П.В., редовно призована, не се явява. Представлява от адвокат Б., с пълномощно по делото от преди.

 

АДВОКАТ Б.: Моля заинтересованата страна В.В. да бъде призовавана чрез мен на адрес гр. Бургас, ул. „Ген. Гурко“ № 9, ет. 5 - адвокат Н.Б.А..

 

Съдът констатира, че жалбата е нередовна, тъй като лицата, които са упълномощили жалбоподателя Б. не са упоменати в жалбата, не са я подписали, респ. не са потвърдили действията на Г.П.Б., като страни в настоящото производство.

Жалбоподателят Г.П.Б. не е упълномощено лице от кръга на посочените в чл. 32 от ГПК, вр. с чл. 18, ал.1 от АПК, поради което в настоящото производство съдът не може да установи от кого е подадена жалбата, дали само от Г.П.Б., или и от други лица.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на Г.  П.Б.  с вх. № І2953/15.04.2014година против Заповед № СТ-05-371/20.03.2014година на зам.началника на ДНСК-София, която е инициирала производството по адм. дело № 862/2014година по описа на Административен съд-Бургас;

 

УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес, да посочи от чие име е предявена жалбата, а в случай, че и други лица обжалват оспорения акт, то да посочи техните имена и адреси, както и да представи молба, с която изрично потвърждават пред съда извършените до момента от жалбоподателя действия.

При неизпълнение в срок, съдът ще остави жалбата без разглеждане и ще прекрати делото на основание чл.158, ал.3 от АПК.

 

АДВОКАТ Б.: Моля да насрочите дата за следващото съдебно заседание в графика на съда, с оглед процесуална икономия и непризоваване на нередовно призованите за днес лица.

 

За отстраняване на нередовностите по жалбата и за процесуална икономия съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАСРОЧВА делото за 10.12.2014година от 13.45 часа, за която дата и час жалбоподателя уведомен от днес лично, а ответника К. и заинтересована страна, чрез пълномощниците им.

 

Делото да се ДОКЛАДВА в закрито заседание след отстраняване на нередовностите  по жалбата или след изтичане на срока за това.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15.02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: